Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for primære erhverv

De statistikker denne statistik bygger på er baseret på stikprøver, og resultaterne er derfor behæftet med nogen usikkerhed. Den samlede pålidelighed vurderes dog til at være god. Vurderingen er baseret på, at stikprøverne har en høj dækning af landbrugsjorden, dyreholdet og omsætningen inden for fiskeri og akvakultur.

Samlet præcision

De tre bagvedliggende statistikker, og derved også denne statistik, er baseret på en stikprøve, og resultaterne er derfor behæftet med nogen usikkerhed. Stikprøverne i de tre bagvedliggende statistikker er repræsentativt udtrukket med en stratifikation, der tager højde for, at alle virksomheder i populationerne repræsenteres. Usikkerheden er forskellig for de enkelte poster og vil være størst for poster som investeringer, der kan variere meget mellem virksomheder eller over tid.

Den samlede pålidelighed er god. Bland de mindre virksomheder, udvælges en relativ lille stikprøve, mens blandt de større virksomheder, hvor variationen er større, udvælges en større stikprøve.

Stikprøveusikkerhed

Statistikken er baseret på en stikprøve, hvorfor resultaterne er behæftet med en vis usikkerhed. Der er dog ikke gennemført usikkerhedsberegninger for denne opgørelse. Publikationen nævnt neden for om jordbrug indeholder et afsnit om usikkerhed for nogle hovedposter.

Anden usikkerhed

Posterne vedrørende investeringer er behæftet med den højeste usikkerhed, da de kan variere meget mellem virksomhederne eller over tid.

Vedrørende jordbrugsstatistikken er bortfald analyseret, og der er lagt en procentdel (ca. 10 pct.), svarende til bortfaldet indenfor de enkelte grupper af virksomheder, til de oprindelige udvælgelsesprocenter for at tage højde for fx salg og bortforpagtning. Dette er ikke tilfældet for fiskeri- og akvakulturstatistikken, da næsten alle tilgængelige virksomheder bliver udvalgt til statistikken.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Generelt vurderes kvaliteten af statistikken til at være høj. Statistikken bygger på de 3 regnskabsstatistikker for jordbrug, fiskeri og akvakultur, hvor kvaliteten er beskrevet nedenfor.

For jordbruget under ét udgør stikprøven ca. 7 pct. af hele populationen. Betragtes delpopulationen, varierer udvalgsprocenten imidlertid betydeligt, dels for at tage højde for en større spredning i resultaterne blandt større bedrifter, dels for at opnå et tilstrækkeligt stort antal bedrifter til at repræsentere de mindre delpopulationer.

Der indsamles regnskabsdata for godt og vel halvdelen af populationen af akvakulturvirksomheder. For den resterende halvdel indhentes der produktions- og omsætningsoplysninger fra Fiskeristyrelsens akvakulturdatabase. Der er således 100 pct. dækning på hovedvariablerne produktion og bruttoudbytte. For de regnskaber, som ikke indberettes simuleres alle regnskabsposter på baggrund af produktions- og omsætningsoplysninger fra Fiskeristyrelsen og de indberettede regnskaber.

For fiskeristatistikkens vedkommende indsamles der også oplysninger fra godt og vel af populationen til statistikken. Der simuleres på en tilsvarende måde som for akvakulturstatistikken udfra validerede indkomne regnskaber samt produktionsoplysninger fra Fiskeristyrelsen.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der opgøres kun endelige tal.