Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er en månedlig opgørelse af konjunkturudviklingen opgjort i indeksform. Statistikken opdeles på byggeri- og anlægssektoren i alt, samt på byggeri og anlæg og dækker hele Danmark.

Indholdsbeskrivelse

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er en månedlig statistik, som indeholder et overordnet produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren i alt, samt to underindeks for henholdsvis byggeri og anlægsarbejde. Indeksene viser konjunkturudviklingen inden for sektoren og er baseret på præsterede arbejdstimer i bygge- og anlægssektoren fra Arbejdstidsregnskabet (ATR).

Indekset for Bygge- og anlægssektoren i alt dækker hele hovedafdeling F, dvs. hovedgruppe F41, F42 og F43.

Indekset for Byggeri dækker opførelse af bygninger (F41) og bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (F43), dvs. gennemførelse af byggeprojekter, nedrivning og forberedende byggepladsarbejder, el-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger samt anden bygningsinstallationsvirksomhed mv.

Indekset for Anlæg dækker anlægsarbejder (F42), dvs. anlæg af veje og jernbaner og anlæg af ledningsnet mv.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken følger Dansk Branchekode DB07 som er en statistisk klassifikation, der kategoriserer virksomheder ud fra deres væsentligste økonomiske aktivitet. Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren dækker hovedafdeling F Bygge- og anlægsvirksomhed hvorunder følgende brancher anvendes:

· F41: Opførelse af bygninger · F42: Anlægsarbejder · F43: Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sektordækning

Byggeri og anlæg.

Begreber og definitioner

Bygge- og anlægssektoren: Sektoren omfatter sektion F i Dansk Branchekode DB07.

Enheder

Præsterede arbejdstimer.

Population

Populationen omfatter virksomheder i bygge- og anlægssektoren (sektion F i Dansk Branchekode DB07) med beskæftigelse i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra januar 2000 og frem.

Basisperiode

2015=100.

Måleenhed

Indeks.

Referencetid

Kalendermåned.

Hyppighed

Månedlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af Lov om Danmarks Statistik § 8.

Statistikken er omfattet af følgende forordninger:

Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative data. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.