Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kasper Emil Freiman
39 17 31 43

kfr@dst.dk

Hent som PDF

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er en månedlig opgørelse af konjunkturudviklingen opgjort i indeksform. Statistikken opgøres på landsplan.

Indholdsbeskrivelse

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er en månedlig statistik, som indeholder et overordnet produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren i alt, samt to underindeks for henholdsvis byggeri og anlægsarbejde. Indeksene viser konjunkturudviklingen inden for sektoren og er baseret på præsterede arbejdstimer i bygge- og anlægssektoren fra Arbejdstidsregnskabet (ATR).

Byggeri dækker opførelse af bygninger og bygge- og anlægsvirksomhed, dvs. gennemførelse af byggeprojekter, nedrivning og forberedende byggepladsarbejder, el-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger samt anden bygningsinstallationsvirksomhed mv.

Anlæg dækker anlægsarbejder, dvs. anlæg af veje og jernbaner og anlæg af ledningsnet mv.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken følger Dansk Branchekode DB07 som er en statistisk klassifikation, der kategoriserer virksomheder ud fra deres væsentligste økonomiske aktivitet.

Sektordækning

Statistikken omhandler byggeri og anlæg.

Begreber og definitioner

Bygge- og anlægssektoren: Sektoren omfatter sektion F i Dansk Branchekode DB07.

Enheder

Statistikken dækker arbejdstimer udført af beskæftigede på arbejdssteder som udfører bygge og anlægsarbejde.

Population

Populationen omfatter præsterede timer for virksomheder i bygge- og anlægssektoren.

Geografisk dækning

Statistikken dækker hele landet.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra januar 2000 og frem.

Basisperiode

Statistikken har 2015 som basisår.

Måleenhed

Statistikken er et indeks med 2015 som basisår.

Referencetid

Statistikken refererer til måneder.

Hyppighed

Statistikken udkommer månedligt

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af Lov om Danmarks Statistik § 8.

Statistikken er omfattet af følgende forordninger:

Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative data. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af statistikken.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.