Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.
Søren Dalbro
39 17 34 16

sda@dst.dk

Hent som PDF

Nyregistrerede virksomheder og konkurser

Statistikken Nyregistrerede virksomheder og konkurser er en kvartalvis opgørelse af antal nyregistrerede juridiske enheder samt antallet af konkurser i erhvervsvirksomheder. De nyregistrerede virksomheder samt konkurserne fordeles på 8 branchegrupper.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken Nyregistrerede virksomheder og konkurser belyser kvartalsvist antallet af nyregistrerede virksomheder samt antallet af konkurser fordelt på brancher. ,

En nye virksomhed er defineret ved, at der er oprettet et nyt CVR-nummer i CVR, og at virksomheden er tilmeldt pligter for moms og/eller kildeskat inden for de første 2 måneder efter registrering.

En konkurs er defineret ved, at Skifterettens konkursdom er offentliggjort i Statstidende. Se mere om konkursstatistikkens indhold og detaljer i denne statistikdokumentation.

Grupperinger og klassifikationer

Nyregistrerede virksomheder og konkurser anvender følgende udvalgte grupperinger og hovedafdelingerne i DB07. Mere information om DB07 i linket nederst.

  • BTE En sum af hovedafdelingerne B, C, D og E, og dvs. råstofindvinding + fremstillingsvirksomhed + el-, gas- og fjernvarmeforsyning + vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering mv.
  • F Bygge- og anlægsvirksomhed
  • G Engros- og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler
  • H Transport og godshåndtering
  • I Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
  • J Information og kommunikation
  • KTN En sum af hovedafdelingerne K, L, M og N, dvs. pengeinstitut- og finansvirksomhed mv. + fast ejendom + liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser + administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
  • PTSX94 En sum af hovedafdelingerne P, Q, R, S95 og S96, dvs. undervisning + sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger + kultur, forlystelser og sport + reparation af husholdningsudstyr + frisører, vaskerier og andre serviceydelser
  • BTSXO_S94 En sum alle ovenstående

Mere information om DB07.

Sektordækning

Nyregistrerede virksomheder og konkurser dækker alle sektorer undtaget hovedafdeling A: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri, hovedafdeling O: Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring, visse dele af hovedafdeling S: Organisationer og foreninger, hovedafdeling T: Private husholdninger, hovedafdeling U: Eksterritoriale organisationer og organer

Begreber og definitioner

Nye virksomheder: En ny virksomhed er defineret ved, at der er oprettet et nyt CVR-nummer i CVR, og at det inden for to måneder efter oprettelsen er tilmeldt pligter for moms og/eller kildeskat.

Enheder

Enhederne er juridiske enheder (CVR-numre).

Population

Populationen er nyregistrerede juridiske enheder.

Geografisk dækning

Nyregistrerede virksomheder i Danmark

Tidsperiode

Nyregistrerede virksomheder fra 2015.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik

Måleenhed

Antal.

Referencetid

Seneste kvartal

Hyppighed

Kvartalsvis

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Nyregistrerede virksomheder og konkurser er en kopi af den opgørelse, der foretages med hjemmel i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2152 og KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1197

Indberetningsbyrde

Opgørelsen af Nyregistrerede virksomheder og konkurser er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.