Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Martin Faris Sawaed Nielsen
39 17 34 98

MFS@dst.dk

Hent som PDF

Levevilkårsundersøgelsen (SILC)

Hovedtallene bliver offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik. Mere detaljerede fordelinger findes i Statistikbanken. Eurostat offentliggør herudover en række tabeller i Eurostats database.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Indikatorer for velfærd.

Publikationer

Levevilkårsundersøgelsen indgår med en tabel under kapitlet Levevilkår i Statistisk Årbog, der dog ikke længere udgives.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Levevilkårsundersøgelsen

Adgang til mikrodata

Forskere kan gennem Eurostat få adgang til anonymiserede mikrodata fra såvel Danmark som de øvrige deltagende lande. Læs mere om betingelserne på Eurostats hjemmeside.

Det er muligt at tilgå danske data fra undersøgelsen via Danmarks Statistiks forsker- og ministerieordning.

Anden tilgængelighed

Eurostat er den primære formidler af SILC. Se Eurostats hjemmeside for adgang til flere resultater og data for alle de lande som laver SILC.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Hvis der i en tabelcelle indgår under 200 observationer offentliggøres den ikke i Statistikbanken. Årsagen hertil er primært den store statistiske usikkerhed, når man kun betragter små samfundsgrupper og altså ikke diskretionering. Almindelige regler vedrørende beskyttelse af individoplysninger overholdes.

Reference til metodedokumenter

Dataindholdet i undersøgelsen fastlægges helt og fuldt af Eurostat. Find vejledningen på Eurostats hjemmeside, hvor man kan man finde den meget omfangsrige dokumentation under punktet Guidelines. Der udkommer en ny opdateret version hvert år.

Indkomsten som anvendes er den samme som sendes til Eurostat. Der er defor lidt forskelle mellem den ækvivalerede disponible indkomst, som anvendes i national indkomststatistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.