Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Martin Faris Sawaed Nielsen
39 17 34 98

MFS@dst.dk

Hent som PDF

Levevilkårsundersøgelsen (SILC)

De offentliggjorte indikatorer er overordnet sammenlignelige over tid og er sammenlignelige med tilsvarende opgørelser fra andre europæiske landes SILC-undersøgelser.

International sammenlignelighed

De offentliggjorte SILC-statistikker på Danmarks Statistiks hjemmeside følger Eurostats guidelines og er dermed sammenlignelige med tilsvarende opgørelser fra øvrige europæiske lande.

Her kan man læse mere om internationale sammenligninger på indkomster.

Sammenlignelighed over tid

Der foretages en gang imellem mindre rettelser i den måde hvorpå data, indsamles til SILC, hvilket kan give mindre sammenlignelighedsproblemer over tid. For de interviewspørgsmål, som benyttes ved Danmarks Statistiks offentliggørelse i Statistikbanken, har der ikke været gennemført ændringer, så der er fuld sammenlignelighed i forhold til spørgsmålsformuleringen.

I 2020 er der gennemført en revision af indkomstrevisionerne i SILC. Dette påvirker primært indkomst indikatorerne som offentliggøres af Eurostat. Det vurderes ikke at ville have stor effekt på indikatorerne om økonomisk sårbare, boligbyrde og om, hvor mange der kan få pengene til at slå til.

I 2015 er der gennemført en revision af den danske SILC. Revisionen påvirkede primært indkomsterne gennem en ændring af kalibreringen og forventes ikke at have væsentlig effekt på de offentliggjorte indikatorer i statistikbanken. Læs mere om Revision af EU-SILC. Revisionen er gennemført tilbage i tid til 2011, så eventuelle databrud i denne forbindelse vil være mellem 2010 og 2011.

Fra 2013 er der benyttet web-interviews som supplement til telefoninterviews. Dette kan afhængig af spørgsmålets karakter godt have haft en betydning for, hvordan folk svarer, men effekten er ikke systematisk analyseret.

Sammenhæng med anden statistik

De offentliggjorte variable i statistikbanken "at få pengene til at slå til", "boligbyrden" og "økonomisk sårbare", må formodes at være kraftig korreleret med indkomst og boligudgifter. Der er dog tale om husstandens subjektive vurdering, og derfor er der ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng. De offentliggjorte indikatorer fra SILC minder i deres natur om de data, som er samlet ind til Danmarks Statistiks store undersøgelse om livskvalitet i 2015, men har bare en væsentlig mindre stikprøvestørrelse.

SILC har internationalt primært fokus på indkomster. På Eurostats hjemmeside kan man finde en del indkomstindikatorer om fx indkomstulighed. Her er det vigtigt at bemærke, at familietyper, socioøkonomisk status, referencetider og indkomstbegreber varierer fra de nationale definitioner. Der er heller ikke fuld overensstemmelse mellem indkomstbegreberne i den nationale indkomststatistik og SILC. Læs mere om internationale sammenligninger af levevikårsindersøgelsen.

Husstandenes sammensætning er defineret på interviewtidspunktet af deltagerne i undersøgelsen og matcher ikke nødvendigvis Danmarks Statistiks normale definitioner af familier eller husstande. På samme vis defineres socioøkonomisk status af respondenterne selv, hvor den i andre statistikker laves på baggrund af register oplysninger.

Intern konsistens

Udgangspunktet for at hente oplysninger fra registerbaserede kilder, er de personer der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen.