Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Henriette Rosenstrøm
39 17 34 44

hro@dst.dk

Hent som PDF

Ledige stillinger

Som ved alle stikprøvebaserede statistikker er der en vis usikkerhed forbundet med estimaterne. Til beregning af usikkerheden benyttes der i lighed med andre EU-lande variationskoefficienten CV, som er spredningen i forhold til estimatet. For det totale antal besatte stillinger ligger variationskoefficienten (CV) normalt på under 1 pct., mens den for det totale antal ledige stillinger ligger på 3-5 pct. På branchegrupper samt størrelsesgrupper er CV’en relativ høj. Dette skyldes primært de store variationer der er mellem de indberettede antal ledige stillinger samt de mange indberetninger med nul ledige stillinger.

Samlet præcision

Statistikkens samlede pålidelighed er høj da populationsafgrænsningen sker på baggrund af Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register (ESR), og de heri angivne branchekoder. Endvidere er statistikken lovpligtig og rykkerproceduren intensiv, hvilket forventeligt giver en svarprocenten på mere end 95 pct.

For de arbejdssteder med over 100 ansatte, som ikke har indberettet, foretages der en imputering af data. Selve imputeringsraten er normalt under 2,5 procent.

Antal ledige stillinger falder typisk mellem 0,5-1,5 procent mens andelen af ledige stillinger oftest er stabil og aldrig er faldet mere end 0,1 procentpoint, inden data opnår status som endelige samme kvartal året efter første offentliggørelse.

Stikprøveusikkerhed

Til beregning af usikkerheden benyttes der i lighed med andre EU-lande variationskoefficienten CV, som er spredningen i forhold til estimatet.

For det totale antal besatte stillinger lå variationskoefficienten (CV) på 0,7 pct., mens den for det totale antal ledige stillinger var på 4,5 pct. Variationskoefficienten på de forskellige branchegrupper samt størrelse er relativ høj. At den sidstnævnte er relativt høj skyldes ikke opregningen eller stikprøvens design og størrelse, men de store variationer der er mellem de indberettede antal ledige stillinger, og mange indberetninger om nul ledige stillinger i hvert stratum.

For ledige stillinger var variationskoefficienten (CV) for 4. kvartal 2022:

  • Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed (B+C+D+E): 15,4 pct.
  • Bygge og anlæg (F): 11,2 pct.
  • Handel og transport mv. (G+H+I): 5,0 pct.
  • Information og Kommunikation (J): 8,2 pct.
  • Finansiering, forsikring og ejendomshandel (K+L): 8,3 pct.
  • Erhvervsservice (M+N): 10,7 pct.
  • Totalt (B-N): 4,5 pct.

Anden usikkerhed

I statistikken over ledige stillinger er stikprøvegrundlaget Det Central Erhvervsregister, der dækker samtlige registrerede virksomheder i Danmark. Registret opdateres løbende på daglig basis og forventes at have fuld dækning.

Hvert kvartal bliver en ny stikprøve udtrukket fra Det Central Erhvervsregister og i det øjeblik er der meget små forskelle mellem registret og stikprøven. Som tiden går, bliver registret opdateret (nogle arbejdssteder er ikke længere statistisk aktive og nye enheder opstår). Før opregningen opdaterer vi stikprøven med oplysninger om enheder, som ikke længere indgår i stikprøven. Uvægtet er overdækningen under 1 pct.

Usikkerhed som følge af borfald, forkert indberettede data og misforståelser, er søgt minimeret gennem gentagne rykninger ved manglende indberetning samt ved gennemgribende kontrol af de indsendte tal.

Danmarks Statistik antager, at antallet af ledige stillinger indberettet af arbejdsstederne, i en vis grad, er en variabel med ikke uvæsentlige målefejl. Den vigtigste kilde til ikke uvæsentlige målefejl af de indberetterede ledige stillinger, er usikkerhed hos respondenten om, hvordan man opgør en ledig stilling samt hvilken enhed data skal opgøres for (arbejdssted eller hele virksomheden). Desuden har vi arbejdssteder kaldet "fiktive arbejdssteder", dvs. enheder, hvor ansatte uden et fysisk arbejdssted er placeret, f.eks. kørende sælgere og sømænd. Indberetning for disse fiktive arbejdssteder kan undertiden være vanskelig. Danmarks Statistik er opmærksom på problemet med disse målefejl. De fleste af fejlene fanges i mikro valideringen, hvor de indberettede data med fejl vil blive rettet.

Det er obligatorisk at indberette data elektronisk, enten via den fællesoffentlige platform Virk eller telefonindberetningløsningen, og det er ikke muligt at indsende et skema med blanke felter. Partielt bortfald er derfor nul.

Svarprocenten er høj, da det er lovpligtig for virksomhederne at indberette data til ledige stillinger. Uvægtet er objektbortfaldet på under 5 pct.

Statistikken offentliggøres kvartalsvis, men data indsamles månedsvis. Stikprøven opdeles i tre grupper, hvor 1. gruppe indberetter data vedrørende 1. måned i kvartalet. 2. grupper indberetter data vedrørende 2. måned i kvartalet og 3. gruppe indberetter data for 3. måned i kvartalet. Variationen mellem arbejdsstederne i de enkelte strata er ligeligt fordelt, og de enkelte arbejdssteder er kun udtrukket én gang i kvartalet. Formålet er at dække ledige stillinger i hele kvartalet og undgå udsving pga. fx. ferieperioder.

Opgørelsen over ledige stillinger imputerer kun data for manglende indberetninger for arbejdssteder med over 100 ansatte og imputeringen sker lige inden opregningen.

Metoden der bruges er ratio imputation fra programmet Banff. Som første valg sker imputeringen i forhold til arbejdssteder inden for samme branche og som andet valg arbejdssteder inden for samme stratum. Vi beregner antallet af ledige stillinger (samt besatte stillinger) ved at bruge antallet af registrerede (CVR) ansatte på arbejdsstedet som en hjælpe variabel. Dette gøres ved at bruge en generel regressionsmetode.

Selve opregningen foretages med programmet CLAN med brug af modeltilpassede skøn.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Som ved alle stikprøvebaserede statistikker er der en vis usikkerhed forbundet med estimaterne. Oplysninger om stikprøveusikkerheden benyttes bl.a. til at vurdere, i hvor høj grad en ændring i fx antal ledige stillinger er udtryk for usikkerhed, eller om der er tale om reelt stigninger eller fald. Stikprøveusikkerheden påvirkes af stikprøvens størrelse, og som udgangspunkt halveres usikkerheden ved en firedobling af stikprøvens størrelse.

Til beregning af usikkerheden benyttes der i lighed med andre EU-lande variationskoefficienten CV, som er spredningen i forhold til estimatet.

Hvert kvartal udtrækkes en stikprøve på omkring 7.000 arbejdssteder med mindst én ansat på udtrækningstidspunktet. I stikprøven udtrækkes alle arbejdssteder med flere end 100 ansatte, og den resterende del af stikprøven er baseret på tilfældig udvælgelse. Stikprøven er stratificeret efter 13 brancher og 6 størrelsesgrupper. Når stikprøven trækkes, placeres arbejdsstederne i de 6 størrelsesgrupper på baggrund af det antal ansatte, der er registreret for arbejdsstedet i Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register (ESR).

I forbindelse med offentliggørelse omplaceres arbejdsstederne således, at de ligger i de størrelsesgrupper som svarer overens med deres indberetning af antal ansatte. Denne omplacering skyldes at registeroplysningerne næsten er et år gamle. På baggrund af nye beskæftigelsestal i Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register (ESR) bliver stikprøven optimeret hvert kvartal med hensyn til bevægelser, dvs. mindre arbejdssteder, der har fået flere end 100 ansatte, bliver tvangsudvalgt, og store arbejdssteder, der har fået færre end 100 ansatte, bliver frigivet.

For arbejdssteder med færre end 100 ansatte udskiftes 1/12 af stikprøven hvert kvartal. Hermed sikres det at stikprøvens størrelse bevares på samme niveau, samt at stikprøven giver et aktuelt billede af antallet af besatte og ledige stillinger. Det betyder, at et arbejdssted med færre end 100 ansatte højst er med i 12 sammenhængende kvartaler, og derefter er fritaget i en længere periode. Arbejdssteder med flere end 100 ansatte tvangsudvælges og deltager derfor altid i stikprøven. Dette er i overensstemmelse med Danmarks Statistiks Dataleverandørpolitik.

Virksomhederne er forpligtigede til at indberette data til Ledige stillinger og manglende indberetning medfører politianmeldelse, jf. Lov om Danmarks Statistik. Svarprocenten er normalt på over 95 procent.

Der foretages løbende fejlsøgning af indkomne indberetninger. For at sikre at der indberettes for det enkelte arbejdssted, valideres det indberettede antal ansatte med registeroplysninger om antal ansatte fra Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register (ESR), og afviger det indberettede væsentligt fra ESR, rettes der henvendelse til arbejdsstedet for at få indberetningen verificeret.

Der foretages ligeledes fejlsøgning på antal ledige stillinger i forhold til antal indberettede ansatte, og afviger antallet af ledige stillinger meget i forhold til det forventede for et arbejdssted af den oplyste størrelse, bliver arbejdsstedet kontaktet. Samlet set rettes der i forbindelse med fejlsøgning henvendelse til ca. 10 pct. af arbejdsstederne. Det må antages, at ikke alle fejl i indberetningerne opdages i forbindelse med fejlsøgning, hvorfor statistikken af denne grund kan være behæftet med usikkerhed.

For de tvangsudvalgte, der ikke har indberettet eller er blevet fritaget for indberetning, foretages der, når det er muligt, imputering på baggrund af indberetningen fra samme cvr-nummer i samme periode. Vi bestræber os på at alle tvangsudvalgte arbejdssteder har indberettet, således at imputering kun bliver aktuel for de arbejdssteder der, af den ene eller anden grund, er blevet fritaget fra at indberette. Selve opregningen foretages med programmet CLAN.

For det totale antal besatte stillinger ligger variationskoefficienten (CV) på under 1 pct., mens den for det totale antal ledige stillinger ligger på 3-5 pct. Variationskoefficienten på de forskellige branchegrupper samt størrelsesgrupper er relativ høj. At den sidstnævnte er relativt høj skyldes ikke opregningen eller stikprøvens design og størrelse, men primært de store variationer der er mellem de indberettede antal ledige stillinger. Samt de mange indberetninger om nul ledige stillinger i hvert stratum.

Ved offentliggørelse af et nyt kvartal revideres data et løbende år tilbage i tid. Grunden til dette er forsinkelser i indberetning af data fra arbejdsstederne samt fortsat fejlsøgning af indberettet data.

Antal ledige stillinger falder typisk mellem 0,5-1,5 procent mens andelen af ledige stillinger oftest er stabil og aldrig er faldet mere end 0,1 procentpoint inden data opnår status som endelige.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Ved offentliggørelse af et nyt kvartal revideres data et løbende år tilbage i tid. Grunden til dette er forsinkelser i indberetning af data fra arbejdsstederne samt fortsat fejlsøgning af indberettet data.

Antal ledige stillinger falder typisk mellem 0,5-1,5 procent mens andelen af ledige stillinger oftest er stabil og aldrig er faldet mere end 0,1 procentpoint inden data opnår status som endelige.