Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Henriette Rosenstrøm
39 17 34 44

hro@dst.dk

Hent som PDF

Ledige stillinger

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i det faktiske antal ledige stillinger og andelen af ledige stillinger. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. Statistikken er opdelt efter økonomisk aktivitet og størrelse, hvilket gør det muligt at analysere efterspørgslen på arbejdskraft fordelt efter branche og arbejdsstedsstørrelse. Antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger opgøres på regionsniveau.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i det faktiske antal ledige stillinger og andelen af ledige stillinger. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. Statistikken er opdelt efter økonomisk aktivitet og størrelse, hvilket gør det muligt at overvåge og analysere omfanget af og strukturen i efterspørgslen efter arbejdskraft på branche og arbejdsstedsstørrelse. Endvidere opgøres antal ledige stillinger og andel ledige stillinger på regionsniveau.

Grupperinger og klassifikationer

Ved nationale offentliggørelser benyttes standardgrupperingen med 10 branchegrupper, som angives ved en 1-cifret kode samt en generel tekst. Der offentliggøres på følgende branchegrupper:

  • (2) Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed
  • (3) Bygge og anlæg
  • (4) Handel og transport mv.
  • (5) Information og kommunikation
  • (6-7) Finansiering, forsikring og ejendomshandel
  • (8) Erhvervsservice

Der offentliggøres ikke på følgende branchegrupper:

  • (1) Landbrug, skovbrug og fiskeri
  • (9) Offentlig administration, undervisning og sundhed
  • (10) Kultur, fritid og anden service

En fuldstændig beskrivelse af grupperingen findes i Dansk Branchekode 2007.

Sektordækning

Arbejdssteder i brancherne B-N, som primært er dækket af den private sektor.

Begreber og definitioner

Andel ledige stillinger: Andel ledige stillinger måler den procentvise andel af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. Andel ledige stillinger = [antal ledige stillinger / (ledige stillinger + besatte stillinger)] Andel ledige stillinger kan bl.a. benyttes til sammenligning af ledige stillinger mellem brancher og på tværs af EU-lande.

Arbejdssted: Et arbejdssted er defineret som en organisatorisk afgrænset del af et firma, der ligger på en given adresse og producerer én eller overvejende én slags varer og tjenester.

Besatte stillinger: Som mål for besatte stillinger anvendes arbejdsstedernes indberetninger af antal ansatte. Antal ansatte defineres som alle personer der modtager løn fra det pågældende arbejdssted uanset timetal.

Ledige stillinger: En ledig stilling er defineret som en lønnet stilling, der er nyoprettet, ubesat eller er ved at blive ledig, og som arbejdsgiveren tager aktive skridt til - og er parat til at tage yderligere skridt til - at besætte med en egnet kandidat uden for den pågældende virksomhed, og som arbejdsgiveren har til hensigt at besætte enten omgående eller inden for en nærmere angivet periode.

Enheder

Enheden i statistikken er lokale enheder og defineres som arbejdssteder med mindst én ansat. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register (ESR) findes arbejdsstederne ved deres arbejdsstedsnummer.

Enheder uden fast arbejdssted: Populationen indeholder endvidere enheder uden fast arbejdssted, som er enheder hvor ansatte uden et fysisk arbejdssted placeres, fx sælgere, sømænd og cykelbude.

Population

Populationen udgøres af arbejdssteder i den private sektor tilhørende hovedafdeling B til N (defineret ved NACE Rev. 2), som har mindst en ansat. Populationen indeholder endvidere enheder uden fast arbejdssted, som er enheder hvor ansatte uden et fysisk arbejdssted placeres, fx sælgere, sømænd og cykelbude.

Geografisk dækning

Statistikken dækker ledige stillinger på det danske arbejdsmarked.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1. kvartal 2010 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Statistikken offentliggøres med antal ledige stillinger samt andelen af ledige stillinger.

Referencetid

Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis. Stikprøven opdeles i tre grupper, hvor 1. gruppe indberetter data vedrørende 1. måned i kvartalet. 2. grupper indberetter data vedrørende 2. måned i kvartalet og 3. gruppe indberetter data for 3. måned i kvartalet. Formålet er at dække ledige stillinger i hele kvartalet og undgå udsving pga. fx. ferieperioder.

Hyppighed

Kvartalsvis

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 8. Folketinget har besluttet, at indberetninger til Danmarks Statistik i stigende omfang skal ske digitalt. For statistikindberetninger er loven udmøntet i Bekendtgørelse af 21. februar 2013. Dette betyder, at indberetninger til bl.a. Ledige stillinger statistikker skal ske digitalt. Statistikken er underlagt Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 453/2008 af 23. april 2008 om kvartalsstatistik over ledige stillinger. Samt de tilhørende implementeringsforordninger; Kommissionens forordning (EF) Nr. 1062/2008 af 28. oktober 2008 og Kommissionens forordning (EF) Nr. 19/2009 af 13. januar 2009.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden for denne statistik er beregnet til 1.665.000 kr.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside Ledige stillinger eller ved henvendelse til Danmarks Statistik.