Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Carsten Nielsen
23 74 60 17

can@dst.dk

Hent som PDF

Kontanthjælpsydelser

Statistikken er udarbejdet siden 1983, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2007 og frem. Statistikkens sammenlignelighed over tid, er påvirket af databrud i 1994 og 2007, samt af løbende ændringer i lovgivningen. Det er vanskeligt at sammenligne statistikken internationalt, da ingen andre lande har helt tilsvarende ydelsestyper og regler på området.

International sammenlignelighed

Det er vanskeligt at sammenligne statistikken internationalt, da ingen andre lande har helt tilsvarende ydelsestyper.

Sammenlignelighed over tid

Fra 2007 anvendes KMD-aktiv som datakilde samt et tilsvarende system i Herning Kommune. Overgangen til KMD-Aktiv har bl.a. betydet en anden periodisering, idet der nu periodiseres dage, som en konteret ydelse dækker. Tidligere benyttedes udbetalingstidspunktet ved periodiseringen. Dette har medført et databrud, der dog ikke kan kvantificeres. Desuden blev tællingsenheden i statistikken fra og med 1. kvartal 1994 ændret fra familier til personer.

Sammenlignelighed over tid kan inddeles i tre perioder:

I perioden 2. kvartal 1983 - 4. kvartal 1993 opgøres tællingsenheden på antal familier.

I perioden 1. kvartal 1994 - 4. kvartal 2006 opgøres tællingsenheden på antal personer og periodiseringen baseres på udbetalingsdatoer.

I perioden 1. kvartal 2007 - i dag opgøres tællingsenheden på antal personer og periodiseringen baseres på konteringsdatoer.

Lovgivningen ændres løbende i form af indførsler/ændringer af ydelser og af administrative regler. Derfor kan det være vanskeligt at sammenligne statistikken over længere tid, selv indenfor de tre ovenstående perioder. Dette gælder for så vel grupperne af ydelsestyper og de specifikke kontokoder.

Nedenstående oversigt viser de mest væsentlige tiltag på området indenfor de senere år. Oversigten illustrerer de udfordringer der kan være i forbindelse med sammenlignelighed over tid, og kan desuden anvendes til en bedre analyse af kontanthjælpsstatistikken.

Dagpengereformen (juli 2010): I forlængelse af dagpengereformen har man indført tre nye ydelser. Ydelserne er midlertidige, og skal fungere i en overgangsperiode for at tilgodese de dagpengemodtagere, som påvirkes af den afkortede dagpengeperiode. Ydelserne er Særlig uddannelsesydelse (januar 2013), Arbejdsmarkedsydelse (januar 2014) og Kontantydelse (oktober 2015). Særlig uddannelsesydelse og Kontantydelse administreres af kommunerne, mens Arbejdsmarkedsydelse administreres af A-kasserne.

Kontanthjælpsreformen (januar 2014): I 2014 blev Uddannelseshjælp indført. Ydelsen er rettet mod personer under 30 år uden en uddannelse. I forlængelse heraf ændrede man også de kategorier, som jobcentrene bruger i deres vurdering af modtagerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder at man i dag anvender visitationskategorierne jobparat, aktivitetsparat, åbenlys uddannelsesparat og uddannelsesparat. Før reformen benyttede man en matchkategorisering (jobklar, indsatsklar eller midlertidig passiv) som udtryk for modtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet. I denne statistik er modtagernes matchkategorier blevet konverteret til visitationskategorier for perioden 2007 til 2013.

Ny refusionsmodel (januar 2016): Modellen for den statslige refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet blevet ændret med virkning fra 1. januar 2016. Refusionen er nu tidsbaseret, hvor den tidligere var baseret på ydelsestype og aktivering. Det betyder at flere funktioner og grupperinger i den autoriserede kontoplan fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er blevet ændret. Det er eksempelvis ikke længere muligt at skelne mellem aktiverede og passive modtagere af kontanthjælp, da de nu registreres på den samme konto. Ændringerne er implementeret i statistikken pr. 1. kvt. 2016, og er så vidt muligt ført tilbage til 2007. Tabeller baseret på kontoplanen før 2016, kan fortsat findes i arkivet i Statistikbanken.

Sammenhæng med anden statistik

Der forefindes ikke anden månedsfordelt statistik over kontanthjælpsydelser. Dog opgøres statistikken over personer på offentligt forsørgelse kvartalsvis og årligt, hvor ydelsestyperne fra kontanthjælpsstatistikken indgår. I statistikken over offentligt forsørgede opgøres antallet i fuldtidsmodtagere, ligesom der er fjernet overlap med anden offentlig forsørgelse. Fjernelse af overlap betyder at en person ikke kan modtage ydelser inden for mere end 37 timer ugentligt. Kontanthjælpsstatistikken er ikke behandlet for overlap mellem ydelser, og er derfor ikke direkte sammenlignelig med statistikken Offentligt Forsørgede.

Intern konsistens

Antallet af modtagere af Ydelser i alt afviger fra summen af de enkelte ydelser. Dette skyldes to forhold. For det første, kan en person have modtaget flere forskellige ydelser indenfor den samme måned. Ved sammenlægning af to eller flere ydelser, er der derfor risiko for dobbelttællinger. Totalen Ydelser i alt er renset for dubletter på personniveau, og ved opgørelsen af helårsmodtagere kan en person maksimalt tælle som 1 helårsmodtager i løbet af et år. For det andet, vises Særlig støtte ikke som en selvstændig ydelsestype, idet Særlig støtte ofte gives i tillæg med andre kontanthjælpsydelser. Særlig støtte indgår i Ydelser i alt.