Gå til sidens indhold

Konjunkturcyklus

Konjunkturcyklussen er en grafisk måde at præsentere erhvervslivets økonomiske konjunktursvingninger. Den baserer sig på Danmarks Statistik konjunkturbarometertal for industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel.

Indhold

Til forskel fra en traditionel grafisk fremstilling af konjunkturforløb på en tidslinje er data i denne konjunkturcyklus plottet ind i et kvadrantsystem, defineret af de fire økonomiske faser 1) opgang over normal, 2) nedgang over normal, 3) nedgang under normal og 4) opgang under normal. De fire faser betegnes også højkonjunktur, afmatning, lavkonjunktur og opsving, men disse betegnelser bruges ofte i en bredere sammenhæng med inddragelse af flere indikatorer, så som BNP, ledighed m.fl.

Indsamlingen af data til denne statistik er ikke blevet påvirket af COVID-19.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Baseret på indikatorer fra konjunkturbarometrene, beregnes en konjunkturcyklusindikator for hvert af konjunkturbarometrene, dvs. industri, bygge og anlæg, serviceerhverv samt detailhandel, ud fra principalkomponentanalyse og Hodrick-Prescott-filtrering.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af brancheorganisationer, banker, politikere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder og nyhedsmedier.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

De indikatortal som Konjunkturcyklussen er baseret på fra konjunkturbarometerundersøgelserne, er behæftet med usikkerhed. Der regnes med 1-2 procentpoint stikprøveusikkerhed (samplig error), men der er også en systematisk usikkerhed (non-sampling error) forbundet med bortfald, hvor især større virksomheders manglende besvarelser kan påvirke udviklingen.

I beregningen af konjunkturcyklusværdierne er der ingen usikkerhed inden for metodevalgets rammer. Fra måned til måned bliver historiske værdier dog revideret, fordi der ved filtrering med Hodrick-Prescott-metoden skabes en ny model for hele tidsserien.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken publiceres omkring den anden hverdag i måneden efter tællingsmåneden.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der foreligger en ubrudt månedlig tidsserie fra februar 1998 og fremefter. Statistikken udarbejdes efter samme metode som anvendes af DG ECFIN i de kvartalsvise publikationer European Business Cycle Indicators.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Konjunkturcyklus samt i en interaktiv graf. Endvidere publiceres månedligt på emnesiden et dokument med statiske grafer sammenlignet med tilsvarende grafer for hele EU. Statistikken er udgivet i de to temanyt Konjunkturcyklus oktober 2013 og Konjunkturcyklus maj 2015.

Læs mere om tilgængelighed