Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for serviceerhverv

Der indsamles hver måned konjunkturbarometeroplysninger fra en stikprøve på ca. 2.950 servicevirksomheder. Der indberettes via en online blanket på http://www.Virk.dk eller på papirskema. Oplysningerne er overvejende kvalitative omkring ændringer i omsætning, beskæftigelse, priser, ordre etc. De indsamlede data opregnes fra stikprøven til den samlede population vægtet ud fra beskæftigelsesoplysninger, og fordelt på branche- og størrelsesgrupperinger. Indikatorer med sæsonmønster korrigeres herfor.

Kilder

Statistikken er spørgeskemabaseret. Det Erhvervsstatistiske register samt statistik over beskæftigelsen i detailhandlen anvendes til generering og opdatering af stikprøven af virksomheder. Undersøgelsen udføres som en panelbaseret stratificeret stikprøve på ca. 2950 virksomheder som repræsenterer omkring 61 pct. af samtlige ansatte inden for målpopulationen. Pga. frafald opdateres stikprøvepanelet en eller to gange årligt. Typisk suppleres der med 350-400 virksomheder ved disse opdateringer.

Stikprøven er stratificeret i branchegrupper og størrelsesgrupper.

Branchegrupperne er følgende:

 • Landtransport; rørtransport (49)
 • Skibsfart (50)
 • Luftfart (51)
 • Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport (52)
 • Post- og kurertjenester (53)
 • Overnatningsfaciliteter (55)
 • Restaurationsvirksomhed (56)
 • Udgivervirksomhed (58)
 • Telekommunikation (61)
 • Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter (62)
 • Informationstjenester (63)
 • Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring og pensionsforsikring (64)
 • Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring (65)
 • Fast ejendom (68)
 • Juridisk bistand, bogføring og revision (69)
 • Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning (70)
 • Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse (71)
 • Videnskabelig forskning og udvikling (72)
 • Reklame og markedsanalyse (73)
 • Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser (74)
 • Udlejning og leasing (77)
 • Arbejdsformidling (78)
 • Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed, reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (79)
 • Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje (81)
 • Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice (82)
 • Kultur, sport og fritid (90-93): Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser, Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed, Lotteri- og anden spillevirksomhed, Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter
 • Organisationer og foreninger (94)
 • Reparation af computere og varer til personligt brug og husholdningsbrug (95)

Enkelte hovedbranchegrupper er udeladt af undersøgelsen af metodiske og diskretionsmæssige hensyn, idet grupperne indeholder meget få virksomheder med 10 eller flere ansatte, hvilket er minimumsgrænsen for udvælgelse af respondenter. Det drejer sig om Produktion af film, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser (59), Radio- og tv-virksomhed (60), Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring (66), Dyrlæger (75), Vagt og sikkerhedstjeneste (80) og Andre personlige serviceydelser (96). Ud fra samme begrundelse er de fire grupper fra 90 til 93 er slået sammen til en stikprøvegruppe Kultur, sport og fritid (90-93). Branchegrupper der dækker offentlige virksomheder (84-88) er også udeladt.

Stikprøvens tre størrelsesgrupper er defineret ud fra antal årsværk-beskæftigede:

 • Over 50 beskæftigede, målt i årsværk: Alle virksomheder, der ønsker at deltage udvælges
 • 20 til 49 beskæftigede: Tilfældigt udvalg af virksomheder
 • 10 til 19 beskæftigede: Tilfældigt udvalg af virksomheder

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt over de første 2-3 uger af tællingsmåneden.

Indsamlingsmetode

Data indsamles ved to metoder. Enten ved papirskema der udsendes med svarkuvert, eller der udsendes e-mail med besked om, at det er tid at logge ind på http://www.Virk.dk for at indberette på online-skema. Indberetterne tilskyndes at indberette online, og har man i en måned indberettet online, sendes der ikke papirskema i næste måned, men ovennævnte e-mailbesked.

Såfremt der ikke er indberettet rettidigt sendes der omkring den 13. i måneden en påmindelse ud pr. brev med ny indberetningsfrist til omkring den 20. i måneden

Svarprocenterne er på omkring 77 pct. Typisk indløber to tredjedele af besvarelserne før svarfristens udløb, der ligger omkring den 6. i måneden. Den resterende tredjedel af besvarelserne, der indløber i de to efterfølgende uger, medregnes i statistikken.

Vejledning i indberetning kan findes på informationssiden.

Datavalidering

Fejlsøgningen af de indkomne spørgeskemaer er på grund af undersøgelsens karakter, hvor besvarelsen mestendels er simpel afkrydsning, relativ ukompliceret og består alene af en kontrol vedrørende omfanget af besvarelsen. Besvarelserne på returnerede papirskemaer scannes automatisk. Besvarelser som afvises i den automatiske scanning håndteres ved manuel indtastning. Ved Online-besvarelse tjekker indberetningssystemet http://www.Virk.dk, at alle felter er udfyldt, og advarer indberetteren hvis ikke. Visse spørgsmål kan stå ubesvaret med vilje fra indberetterens side og der foretages ikke yderligere validering.

Kompensation for bortfald er indarbejdet i opregningen, hvor det indberettede materiale opregnes så det svarer til den samlede stikprøves gennemsnit.

I statistikopgørelsen undersøges datagrundlaget for eventuelle fejl, hvis der en måned viser sig store ændringer i de overordnede totaler eller branchetotalerne. Men typisk skyldes store ændringer at flere større virksomheder ændrer vurdering i samme retning, eller at enkelte større virksomheder ikke har svaret den pågældende måned.

Databehandling

Virksomhedernes svar vægtes med deres respektive beskæftigelse målt på fultidsansatte. De indkomne besvarelser inden for et stratum fordeles procentmæssigt på besvarelserne stigende, uændret og faldende således at de summer til 100 pct. Gruppen af virksomheder inden for et stratum som ikke har svaret en given måned tildeles samme procentfordeling som gruppen af virksomheder der har svaret, og tæller altså neutralt med. (Teknisk set er der tale om en imputeringsmetode, hvor man antager at virksomhederne der ikke har svaret, ville have svaret som gennemsnittet af de andre).

Herfra opregnes stikprøvens strata til hele målpopulationen vægtet efter antal fuldtidsbeskæftigede inden for hver branchegruppering.

Konjunkturindikatoren for en given variabel beregnes som nettotal, dvs. differencen imellem procentandelen af virksomheder (vægtet med antal ansatte), der har svaret stigende og svaret faldende. Nettotallene siger intet om størrelsen af væksten eller tilbagegangen, men indikerer blot, at der forventes en fremgang eller tilbagegang af en overvægt af virksomheder på så mange procent som nettotallet angiver.

Sammensat konjunkturindikator: På basis af et simpelt gennemsnit af vurderingen af faktisk salg (seneste tre måneder) og forventet salg (kommende tre måneder) og faktisk forretningssituation (seneste tre måneder) beregnes den sammensatte konjunkturindikator, der betragtes som et nøgletal for sektorens aktuelle situation.

Specielt for spørgsmål om produktionsbegrænsninger, hvor hver enkelt faktor, fx arbejdskraftmangel, enten afkrydses eller ikke afkrydses, beregnes procentandelene af virksomheder, der har krydset af. I procentberegningen vægtes de enkelte virksomheder med deres antal ansatte. Som for de øvrige indikatorer opregnes stikprøveresultatet til at gælde for samtlige virksomheder inden for hver branchegruppering.

Korrektion

Data sæsonkorrigeres, hvor der modelmæssigt spores sæsonmønster, men kun for de indikatorer der indgår i den sammensatte konjunkturindikator.