Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for serviceerhverv

Konjunkturbarometret måler månedligt serviceerhvervenes vurdering af udviklingen gennem de seneste tre måneder og forventninger til de kommende tre måneders udvikling. Undersøgelsen belyser den faktiske og den forventede udvikling inden for salg/omsætning, beskæftigelse, forretningssituation, salgspriser/servicetakster, produktionsbegrænsninger samt kapacitetsudnyttelse.

Indholdsbeskrivelse

Konjunkturbarometret for serviceerhverv er en tendensundersøgelse, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger i serviceerhvervene. Stikprøveundersøgelsen der ligger til grund for statistikken blev overtaget af Danmarks Statistik fra anden leverandør pr. maj 2011, og er en del af EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). Inden for rammerne af samme program udføres de månedlige konjunkturbarometerundersøgelser for Industri, Bygge- og anlægsvirksomhed, Detailhandel og Forbrugerforventninger, samt den halvårlige undersøgelse Industriens investeringsforventninger.

Konjunkturbarometret giver svar på centrale konjunkturmæssige forhold inden for detailhandel. Konjunkturbarometret omfatter således en kvalitativ vurdering af udviklingen gennem de seneste tre måneder og forventninger til de kommende tre måneders udvikling. Variablerne er forretningssituation, beskæftigelse, salg/omsætning, salgspriser/servicetakster, produktionsbegrænsninger samt kapacitetsudnyttelse.

Spørgeskemaet er delt op i fire sektioner.

  • I første sektion spørges der hvordan udviklingen vurderes at have været for firmaet over de seneste tre måneder mht. Forretningssituation Salg/omsætning; Beskæftigelse og Salgspriser. Der kan afkrydses en af tre svarmuligheder: Faldende/forringet; Omtrent uændret; Stigende/forbedret.
  • I anden sektion spørges der på tilsvarende vis for de samme fire indikatorer hvordan udviklingen forventes at blive over de kommende tre måneder, inklusive tællingsmåneden.
  • I tredje sektion belyses kapacitetsudnyttelsen ved at spørge om det er muligt at udvide aktiviteterne inden for de nuværende rammer, hvis efterspørgslen stiger, og i så fald med hvor mange procent.
  • I fjerde sektion spørges der til øjeblikkelige produktionsbegrænsninger. Det er muligt at afkrydse ingen begrænsninger, eller også kan der afkrydses en eller flere produktionsbegrænsende faktorer. Mulighederne er: Mangel på efterspørgsel, Mangel på arbejdskraft, Mangel på lokaler eller materialer/udstyr, Finansielle begrænsninger samt anden årsag.

Fra 2000 op til juli 2011 udførte Danmarks Statistik uafhængigt en konjunkturbarometerundersøgelse for Serviceerhverv med et andet brancheudvalg end den nuværende og til dels med andre spørgsmål. På enkeltindikatorer er statistikken sammenlignelig over tid med den nuværende statistik. Se statistiskdokumentation for denne.

Grupperinger og klassifikationer

Brancherne i statistikken følger Dansk Branchekode 2007 (DB07), der stort set svarer til den internationale NACE rev.2 nomenklatur.

Sektordækning

Serviceerhverv.

Begreber og definitioner

Konjunkturbarometer: Med analogi til meteorologiens måling af høj- og lavtryk angiver konjunkturbarometeret den øjeblikkelige konjunktursituation. Begrebet anvendes også i tysksprogede lande. På engelsk anvendes begrebet Tendency Survey, og hvad der på dansk kaldes konjunkturindikator, kaldes på engelsk Confidence indicator. Tilsvarende kaldes konjunkturbarometeret også Tillidsbarometeret af visse danske analytikere. Se også under konjunkturindikator.

Konjunkturindikator: Konjunktur refererer til at markedsøkonomien bevæger sig i svingninger - eller cyklusser - imellem høj- og lavkonjunktur. Højkonjunktur indebærer stigning i produktion, tømning af varelagre og øget beskæftigelse. Lavkonjunktur indebærer svigtende afsætning, øgede lagre og faldende beskæftigelse. En konjunkturindikator, er en pejling af hvor i konjunkturcyklussen økonomien aktuelt befinder sig målt ved fx omsætning, beskæftigelse eller lagerbeholdning. Se endvidere Sammensat konjunkturindikator.

Sammensat konjunkturindikator: Som navnet siger en sammensætning af konjunkturindikatorer (fx omsætning, beskæftigelse, lagerbeholdning). Der foretages en simpel gennemsnitsberegning, ved at udvalgte indikatorer lægges sammen og divideres med antal indikatorer. Ideen er at give en fælles indikator, der sammenfatter de enkelte indikatorers variationer.

Nettotal: Et indikatortal for den belyste variabel (omsætning, beskæftigelse, priser mv.). I konjunkturbarometerundersøgelsen svarer man typisk kvalitativt om fx omsætningen forventes at falde, eller stige eller forblive uændret. Der udregnes hvor mange procent, der har svaret på hver af de tre muligheder, således at summen er 100 pct. Det kan fx være 10 pct. faldende, 35 pct. stigende og 55 pct. uændret. Antal procent som har svaret stigende minus antal procent, der har svaret faldende udgør nettotallet - i dette tilfælde 25. Bemærk at enheden pct. bortfalder. Nettotallet er enhedsløst og kan antage værdier over intervallet -100 til + 100.

Enheder

Enhederne i Konjunkturbarometeret er virksomheder bestemt ved juridisk enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register bestemmes de juridiske enheder ved CVR-nummer.

Population

Målpopulationen for statistikken er virksomheder, som har hovedaktivet inden for serviceerhvervene, dvs. hovedgruppe 45 - 95 i Dansk Branchekode 2007 (DB07), som svarer til det internationale NACE rev.2 klassifikationssystem.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Maj 2011-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Procent og nettotal.

Referencetid

Konjunkturbarometret spørger til udviklingen de seneste tre måneder og forventningerne til de kommende tre måneder. Referencedatoen er den første dag i tællingsmåneden.

Hyppighed

Månedlig

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Undersøgelsen er frivillig og kræver derfor ikke indsamlingshjemmel.

Undersøgelse udarbejdes efter aftale med EU Kommissionen. Rammerne for denne type undersøgelser er beskrevet i kommissionsbeslutningen af 12 July 2006 COM (206)379, The Joint Harmonised European Union Programme on Business and Consumer Surveys.

Indberetningsbyrde

Der er i princippet ingen indberetningsbyrde da undersøgelsen er frivillig. Vælger man at deltage, er det meningen, at spørgeskemaet skal kunne afkrydses af en ledende person i virksomheden i løbet af et minut. Mindre virksomheder med under 10 ansatte udtrækkes ikke i stikprøven. Virksomheder med fællesadministration af flere CVR-numre inden for samme branchegruppering tilbydes at foretage fællesindberetning over kun et CVR-nummer.

Øvrige oplysninger

Se oplysninger på emneside. Se EU-kommissionens guidelines der ligger til grund for konjunkturbarometerstatistikkerne.