Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg

Der indsamles hver måned konjunkturbarometeroplysninger fra en stikprøve på ca. 800 bygge- og anlægsvirksomheder. Der indberettes via en online blanket på http://www.virk.dk eller på papirskema. Oplysningerne er overvejende kvalitative omkring ændringer i omsætning, beskæftigelse, priser, ordre etc. De indsamlede data opregnes fra stikprøven til den samlede population, vægtet ud fra beskæftigelsesoplysninger, og fordelt på branche- og størrelsesgrupperinger. Indikatorer med sæsonmønster korrigeres herfor.

Kilder

Statistikken er spørgeskemabaseret. Det Erhvervsstatistiske register, samt statistik over beskæftigelsen i bygge- og anlæg, anvendes til generering og opdatering af stikprøven af virksomheder. Undersøgelsen udføres som en panelbaseret stratificeret stikprøve på ca. 800 virksomheder, som repræsenterer omkring 27 pct. af samtlige ansatte inden for undersøgelsens strata. Pga. frafald opdateres stikprøvepanelet en eller to gange årligt. Typisk suppleres der med 150-200 virksomheder ved disse opdateringer.

Stikprøven er stratificeret i branchegrupper og størrelsesgrupper. Branchegrupperne er:

Bygge og anlæg (F) - Byggeentreprenører (41000) - Anlægsentreprenører (42000) - El-installation mv. (43201) - VVS- og blikkenslagerforretninger (432200) - Tømrer- og bygningsvirksomhed mv. (43301) - Maler- og glarmestervirksomhed mv. (43302) - Murere ( 439910) - Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed mv. (43003)

Størrelsesgrupperne er:

  • over 50 ansatte, målt i årsværk: Alle virksomheder udvælges til stikprøven (men frivilligt at deltage)
  • 10 til 49 ansatte: Tilfældigt udvalg af virksomheder
  • 1 til 9 ansatte: Tilfældigt udvalg af virksomheder

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt over de første 2-3 uger af tællingsmåneden.

Indsamlingsmetode

Data indsamles ved to metoder. Enten ved papirskema der udsendes med svarkuvert, eller der udsendes e-mail med besked om, at det er tid at logge ind på http://www.Virk.dk for at indberette på online-skema. Indberetterne tilskyndes at indberette online, og har man i en måned indberettet online, sendes der ikke papirskema i næste måned, men ovennævnte e-mailbesked.

Såfremt der ikke er indberettet rettidigt, sendes der omkring den 13. i måneden en påmindelse ud pr. brev/e-mail med ny indberetningsfrist til omkring den 20.

Svarprocenterne er på omkring 79 pct. Typisk indløber to tredjedele af besvarelserne før svarfristens udløb, der ligger omkring den 6. i tællingsmåneden. Den resterende tredjedel af besvarelserne, der indløber i de to efterfølgende uger, medregnes i statistikken.

Vejledning i indberetning kan findes på informationssiden.

Datavalidering

Fejlsøgningen af de indkomne spørgeskemaer er på grund af undersøgelsens karakter, hvor besvarelsen primært er simpel afkrydsning, relativ ukompliceret og alene består af en kontrol vedrørende omfanget af besvarelsen. Besvarelserne på returnerede papirskemaer scannes automatisk. Besvarelser som afvises i den automatiske scanning håndteres ved manuel indtastning. Ved Online-besvarelse tjekker indberetningssystemet http://www.Virk.dk, at alle felter er udfyldt og advarer indberetteren, hvis det ikke er tilfældet. Visse spørgsmål kan stå ubesvaret med vilje fra indberetterens side, og der foretages her ikke yderligere validering.

Kompensation for bortfald er indarbejdet i opregningen, hvor det indberettede materiale opregnes, så det svarer til den samlede stikprøves gennemsnit.

I statistikopgørelsen undersøges datagrundlaget for eventuelle fejl, hvis der en måned viser sig store ændringer i de overordnede totaler eller branchetotalerne. Typisk skyldes store ændringer, at flere større virksomheder ændrer vurdering i samme retning, eller at enkelte større virksomheder ikke har svaret den pågældende måned.

Databehandling

Virksomhedernes svar vægtes med deres respektive beskæftigelse målt på fultidsansatte inkl. firmaejer. De indkomne besvarelser inden for et stratum fordeles procentmæssigt på besvarelserne stigende, uændret og faldende, således at de summer til 100 pct. Gruppen af virksomheder inden for et stratum som ikke har svaret en given måned tildeles samme procentfordeling, som gruppen af virksomheder der har svaret, og tæller altså neutralt med. (Teknisk set er der tale om en imputeringsmetode, hvor man antager, at virksomhederne, der ikke har svaret, ville have svaret som gennemsnittet af de andre).

Herfra opregnes stikprøvens strata til hele målpopulationen - vægtet efter antal fuldtidsbeskæftigede inden for hver branchegruppering.

Konjunkturindikatoren for en given variabel beregnes som nettotal, dvs. differencen mellem procentandelen af virksomheder (vægtet med antal ansatte), der har svaret stigende og svaret faldende. Nettotallene siger intet om størrelsen af væksten eller tilbagegangen, men indikerer blot, at der forventes en fremgang eller tilbagegang af en overvægt af virksomheder på så mange procent, som nettotallet angiver.

Sammensat konjunkturindikator: På basis af et simpelt gennemsnit af vurderingen af forventet beskæftigelse og vurdering af ordrebeholdningen, beregnes den sammensatte konjunkturindikator, der betragtes som et nøgletal for sektorens aktuelle situation. Forventet beskæftigelse vurderes som udviklingen over de kommende tre måneder inklusive tællingsmåneden. Ordreholdningen vurderes ultimo sidste måned.

Specielt for spørgsmål om produktionsbegrænsninger, hvor hver enkelt faktor, fx arbejdskraftmangel, enten afkrydses eller ikke afkrydses, beregnes procentandelene af virksomheder, der har krydset af. I procentberegningen vægtes de enkelte virksomheder med deres antal ansatte. Som for de øvrige indikatorer opregnes stikprøveresultatet til at gælde for samtlige virksomheder inden for hver branchegruppering.

Korrektion

Sæsonkorrektion: Danmarks Statistik undersøger indikatorerne for sæsonmønster og korrigerer herpå på samlet bygge og anlæg-niveau (F) samt på underbrancherne Byggeentreprenører (41), Anlægsentreprenører (42) samt Specialiseret bygge og anlæg (43). Hvis data er udpunktet (..) i statistikbanken betyder det, at der ikke er fundet sæson i serien.

Brudkorrektion: Indikatoren for ordrebeholdning i bygge og anlæg er brudkorrigeret pr august 2014. Bruddet opstod i anledning af overgang til nye svarformuleringer i spørgeskemaet. Der er dannet en speciel sæsonkorrigeret serie som findes i statistikbanken.Læs videre i dokumentet Brudkorrektion af konjunkturbarometrene pr 2014.