Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg

Konjunkturbarometret måler månedligt bygge- og anlægsbranchens vurdering af udviklingen gennem de seneste tre måneder og forventninger til de kommende tre måneders udvikling. Undersøgelsen belyser den faktiske og den forventede udvikling inden for omsætning, beskæftigelse, tilbudspriser, ordrebeholdning, produktionsbegrænsninger samt ordrebeholdningen omsat til måneders arbejde.

Indholdsbeskrivelse

Konjunkturbarometret for bygge- og anlæg er en tendensundersøgelse, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger i bygge- og anlægsbranchen. Danmarks Statistik har siden 1. kvartal 1970 udarbejdet konjunkturbarometret for bygge og anlæg. Konjunkturbarometret var fra 1970 til 1997 en kvartalsvis undersøgelse, og er en del af EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). Inden for rammerne af samme program udføres de månedlige konjunkturbarometerundersøgelser for Industri, detailhandel, Serviceerhverv og Forbrugerforventninger, samt den halvårlige undersøgelse Industriens investeringsforventninger.

Konjunkturbarometret giver svar på centrale konjunkturmæssige forhold inden for bygge- og anlæg. Konjunkturbarometret omfatter således en kvalitativ vurdering af udviklingen gennem de seneste tre måneder og forventninger til de kommende tre måneders udvikling. Variablerne er ordrebeholdnings varighed, byggeaktivitet(omsætning), beskæftigelse, tilbudspriser, ordrebeholdning og produktionsbegrænsninger.

Spørgeskemaet er delt op i fem sektioner.

  • I første sektion spørges der om, hvor mange måneders arbejde, der aktuelt er i ordrebogen.
  • I anden sektion spørges der om, hvordan udviklingen vurderes at have været for virksomheden over de seneste tre måneder mht. byggeaktivitet(omsætning), beskæftigelse, tilbudspriser. Der kan afkrydses en af tre svarmuligheder: faldende/forringet; omtrent uændret; stigende/forbedret.
  • I tredje sektion spørges der på tilsvarende vis til, hvordan udviklingen forventes at blive over de kommende tre måneder, inklusive tællingsmåneden.
  • I fjerde sektion spørges der til ordrebeholdning, og der afkrydses, om den er ikke tilstrækkelig; tilstrækkelig; mere end tilstrækkelig.
  • I femte sektion spørges der til produktionsbegrænsninger. Det er muligt at afkrydse ingen begrænsninger, eller også kan der afkrydses en eller flere produktionsbegrænsende faktorer. Mulighederne er: mangel på efterspørgsel, dårligt vejr, mangel på arbejdskraft, mangel på materialer og/eller udstyr, finansielle begrænsninger samt anden årsag.

Grupperinger og klassifikationer

Brancherne i statistikken følger Dansk Branchekode 2007 (DB07), der stort set svarer til den internationale NACE rev.2 nomenklatur. For Konjunkturbarometer for bygge og anlæg gælder det følgende branchegrupper under F Bygge og anlæg, og som er sammenlignelige med andre bygge og anlægsstatistikker. DB07-brancher er angivet i parenteser)

41000 Byggeentreprenører: 411000,412000 42000 Anlægsentreprenører: 421000,422000,429000,421100,421200,421300,422100,422200,429100,429900 43201 EL-installation mv.: 432100,432900 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger: 432200 43301 Tømrer- og bygningsvirksomhed mv.: 433100,433200,433300 43302 Maler- og glarmestervirksomhed mv.: 433410,433420,433900 439910 Murere: 439910 43003 Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed: 431100,431200,431300,439100,439990

Sektordækning

Byggeri og anlæg.

Begreber og definitioner

Konjunkturbarometer: Med analogi til meteorologiens måling af høj- og lavtryk angiver konjunkturbarometeret den øjeblikkelige konjunktursituation. Begrebet anvendes også i tysksprogede lande. På engelsk anvendes begrebet Tendency Survey, og hvad der på dansk kaldes konjunkturindikator, kaldes på engelsk Confidence indicator. Tilsvarende kaldes konjunkturbarometeret også Tillidsbarometeret af visse danske analytikere. Se også under konjunkturindikator.

Konjunkturindikator: Konjunktur refererer til, at markedsøkonomien bevæger sig i svingninger - eller cyklusser - imellem høj- og lavkonjunktur. Højkonjunktur indebærer stigning i produktion, mindskede varelagre og øget beskæftigelse. Lavkonjunktur indebærer svigtende afsætning, øgede lagre og faldende beskæftigelse. En konjunkturindikator er en pejling af, hvor i konjunkturcyklussen økonomien aktuelt befinder sig målt ved fx omsætning, beskæftigelse eller lagerbeholdning. Se endvidere Sammensat konjunkturindikator.

Sammensat konjunkturindikator: Som navnet siger, er det en sammensætning af konjunkturindikatorer (fx omsætning, beskæftigelse, lagerbeholdning). Der foretages en simpel gennemsnitsberegning ved, at udvalgte indikatorer lægges sammen og divideres med antal indikatorer. Ideen er at give en fælles indikator, der sammenfatter de enkelte indikatorers variationer.

Nettotal: Et indikatortal for den belyste variabel (omsætning, beskæftigelse, priser mv.). I konjunkturbarometerundersøgelsen svarer man typisk kvalitativt om fx omsætningen forventes at falde, eller stige eller forblive uændret. Der udregnes hvor mange procent, der har svaret på hver af de tre muligheder, således at summen er 100 pct. Det kan fx være 10 pct. faldende, 35 pct. stigende og 55 pct. uændret. Antal procent som har svaret stigende minus antal procent, der har svaret faldende udgør nettotallet - i dette tilfælde 25. Bemærk at enheden pct. bortfalder. Nettotallet er enhedsløst og kan antage værdier over intervallet -100 til + 100.

Enheder

Enhederne i Konjunkturbarometeret er virksomheder bestemt ved juridisk enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register bestemmes de juridiske enheder ved CVR-nummer.

Population

Målpopulationen for statistikken er virksomheder, som har hovedaktivet inden for bygge- og anlægssektoren, dvs. hovedgruppe 41 - 43 i Dansk Branchekode 2007 (DB07), som svarer til det internationale NACE rev.2 klassifikationssystem.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1970-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Procent, nettotal og antal måneder.

Referencetid

Konjunkturbarometret spørger til udviklingen de seneste tre måneder og forventningerne til de kommende tre måneder. Referencedatoen er den første dag i tællingsmåneden.

Hyppighed

Månedlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Undersøgelsen er frivillig og kræver derfor ikke indsamlingshjemmel. Undersøgelsen udarbejdes efter aftale med EU Kommissionen. Rammerne for denne type undersøgelser er beskrevet i kommissionsbeslutningen af 12 July 2006 COM (206)379, "The Joint Harmonised European Union Programme on Business and Consumer Surveys".

Indberetningsbyrde

Der er i princippet ingen indberetningsbyrde da undersøgelsen er frivillig. Vælger man at deltage, er det meningen, at spørgeskemaet skal kunne afkrydses af en ledende person i virksomheden i løbet af et minut. Virksomheder med fællesadministration af flere CVR-numre inden for samme branchegruppering tilbydes at foretage fællesindberetning over kun et CVR-nummer.

Øvrige oplysninger

Se oplysninger på emneside. Se også EU-kommissionens Guidelines, der ligger til grund for konjunkturbarometerstatistikkerne.