Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Helle Månsson
39 17 31 13

hej@dst.dk

Hent som PDF

Innovation i den offentlige sektor

Innovation i den offentlige sektor er en årlig opgørelse af andelen af innovative arbejdssteder i den offentlige sektor. Statistikken opdeles efter brancher, i grupper af virksomhedsstørrelser samt efter innovationstype på det enkelte arbejdssted, nyhedsgrad, igangsætter og opnåede værdier.

Indholdsbeskrivelse

Undersøgelsen har til formål at belyse omfanget og arten af innovation i den offentlige sektor, herunder afdække målsætninger, processer og effekter mv. De vigtigste indikatorer er, andelen af innovative offentlige arbejdssteder, herunder fordelinger på innovation inden for produkter, serviceydelser, organisation/processer og kommunikation med omverdenen samt innovationernes nyhedsgrad.

Grupperinger og klassifikationer

Størrelsesgruppe af arbejdssted, baseret på gennemsnitligt antal ansatte i 2022 Undersøgelsen omfatter offentlige arbejdssteder inden for følgende sektorkoder:

 • Statslig forvaltning og service – integrerede enheder, 71
 • Statslig forvaltning og service – ikke-integrerede enheder, 72
 • Regionernes forvaltning og service – integrerede enheder, 74
 • Regionernes forvaltning og service – ikke-integrerede enheder, 75
 • Kommunal forvaltning og service – integrerede enheder, 76
 • Kommunal forvaltning og service – ikke-integrerede enheder, 77

Delsektorerne er baseret på Dansk Branchenomenklatur 2007 (DB07), og omfatter følgende:

 • Offentlig administration mv.: brancherne 841100, 841200, 841300, 781000
 • Retsvæsen: brancherne 842100, 842300
 • Undervisning: brancherne 852010, 852020, 853110, 853120, 853200, 854100, 854200, 855200, 855900, 856000
 • Sundhed mv.: brancherne 861000, 869010, 869020, 869030, 869090
 • Ældre- og handicappleje: brancherne 871010, 871020, 872010, 872020, 873010, 873020, 879010, 879020, 879090, 881010, 881020, 881030
 • Børnepasning: brancherne 889110, 889120, 889130, 889140, 889150, 889160
 • Kultur, sport og øvrige brancher: brancherne 522110, 562100, 602000, 712010, 811000, 812100, 812900, 900110, 900400, 910110, 910120, 910200, 931100, 960110

Sektordækning

Den offentlige sektor.

Begreber og definitioner

Innovativ: Oslo-manualen (se nedenfor) definerer innovation således: ”En innovation er implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller serviceydelse), en proces, en ny markedsføringsmetode, eller en ny metode at organisere forretningspraksis, arbejdets organisering eller eksterne relationer.”

 • Innovationer skal være nye for arbejdsstedet, men kan være udviklet, introduceret og brugt af andre tidligere.
 • Innovationerne skal være taget i brug ved undersøgelsestidspunktet, men arbejdet kan være igangsat tidligere.
 • Mindre ændringer, som ikke har ført til forbedrede aktiviteter eller resultater på arbejdsstedet, skal ikke medregnes som innovation.
 • Innovationerne kan være udviklet af arbejdsstedet selv eller af andre.

Definitionen af offentlig innovation blev formuleret således i spørgeskemaet:

En ny eller væsentligt ændret måde at forbedre arbejdspladsens aktiviteter og resultater på. Innovationer kan være • nye eller væsentligt ændrede produkter • nye eller væsentligt ændrede serviceydelser • nye eller væsentligt ændrede processer/måder at organisere arbejdet på, samt • nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på

Oslo-manualen er OECD’s og Eurostats guide til indsamling og fortolkning af innovationsdata. Den eksisterende forordning vedrørende produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi (Nr. 995/2012 af 26. oktober 2012) fastslår således i artikel 4:

”Det er nødvendigt at sikre, at europæiske statistikker om videnskab og teknologi er i overensstemmelse med andre internationale standarder. Med henblik herpå bør der tages hensyn til det arbejde, der finder sted i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og andre internationale organisationer. Navnlig bør Frascati-manualen om statistikker om forskning og udvikling, …, samt Oslo-manualen om innovationsstatistikker, offentliggjort i af OECD og Europa-Kommissionen (Eurostat) i fællesskab, fungere som referenceramme.”

Enheder

Arbejdssted.

Population

Populationen er dannet på baggrund af et udtræk fra Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) med enheder, der var aktive ved udgangen af 2. kvartal 2022. Populationen er herefter afgrænset med udgangspunkt i følgende oplysninger fra Det Erhvervsstatistiske Register (ESR):

Arbejdsstedets sektorkode:

 • 71: Statslig forvaltning og service – integrerede enheder
 • 72: Statslig forvaltning og service – ikke-integrerede enheder
 • 74: Regionernes forvaltning og service – integrerede enheder
 • 75: Regionernes forvaltning og service – ikke-integrerede enheder
 • 76: Kommunal forvaltning og service – integrerede enheder
 • 77: Kommunal forvaltning og service – ikke-integrerede enheder

Virksomhedsform:

 • 90: Fond
 • 230: Statslig administrativ enhed
 • 245: Region
 • 250: Primærkommune
 • 280: Øvrige virksomhedsformer

Delsektor baseret på Dansk Branchekode 2007 (DB07):

 • 841100, 841200, 841300, 781000: Offentlig administration
 • 842100, 842300: Retsvæsen
 • 852010, 852020, 853110, 853120, 853200, 854100, 854200, 855200, 855900, 856000: Undervisning
 • 86.10 -86.90: Sundhed mv.
 • 87.00-88.10: Ældre- og handicappleje
 • 88.91: Børnepasning
 • 522110, 562100, 602000, 712010, 811000, 812100, 12900, 900110, 900400, 910110, 910120, 910200, 931100, 960110: Kultur, sport og øvrige brancher

Herefter blev arbejdssteder med gennemsnitligt færre end 3 ansatte i de seneste fire kvartaler, samt arbejdssteder, der havde mindre end 3 ansatte i det seneste kvartal, fraselekteret. Denne afgrænsning resulterer i 14.297 offentlige arbejdssteder med 944.800 ansatte.

Til brug for stikprøveudvælgelsen er denne population stratificeret på størrelsesgrupper (3-49 ansatte, 50-99 ansatte, 100-249 ansatte og 250(+) ansatte), regioner (Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland) samt delsektor.

Den samlede stikprøvestørrelse udgøres af 4.494 arbejdssteder.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2022-2023

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Procentandele.

Referencetid

2022-2023.

Hyppighed

Undersøgelsen er en videreførelse af tilsvarende undersøgelser for perioderne 2015-2016 og 2018-2019.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Deltagelse i undersøgelsen om innovation i offentlige institutioner er frivillig, og kræver derfor ikke indsamlingshjemmel.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er ikke opgjort.

Øvrige oplysninger

Emneside om forskning, udvikling og innovation