Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

mlu@dst.dk

Hent som PDF

Høsten af korn, raps og bælgsæd

Tilsvarende statistikker udarbejdes blandt EU-medlemslande og er tilgængelige fra Eurostats hjemmeside. Statistikken følger EU-standarder.

Høsttallene er i princippet sammenlignelige tilbage til 1900 men med metodeændringer undervejs. Den nuværende opgørelsesmetode har i princippet været anvendt siden 1971. Opgørelserne for de nye landsdele er foretaget fra 2006. Således foreligger der for 2006 foreligger både en opgørelse på de daværende amter, og de nuværende regioner.

International sammenlignelighed

Tilsvarende statistikker udarbejdes blandt EU-medlemslande og er tilgængelige fra Eurostats hjemmeside. Statistikken følger EU-standarder.

Sammenlignelighed over tid

Høsten af korn, raps og ærter samt halm

Høsttallene er i princippet sammenlignelige tilbage til 1900. Her skal dog tages et vist forbehold for metodeændringer undervejs. Endelige høstopgørelser for korn findes helt tilbage til 1875. Den nuværende opgørelsesmetode har i princippet været anvendt siden 1971. Opgørelserne for de nye landsdele som i kraft af det nye administrative Danmarkskort er foretaget fra 2006. For 2006 foreligger både de daværende amter, og de nuværende regioner.

Høst af majs til modenhed (kernemajs) indgår i statistikken fra 2011.

I forbindelse med opgørelsen opgøres tillige den samlede produktion og anvendelse af halm. Årlige opgørelser af produktionen har været udarbejdet siden 1970, mens opgørelser af halmanvendelsen har været lavet siden 1972. For driftsårene 1992/93, 1994/95 og 1996/97 har Danmarks Statistik endvidere gennemført selvstændige tællinger af forbrug af halm til fyring for Energistyrelsen.

Frem til 2021 har statistikken omregnet det samlede høstudbytte i vægt til 'foderenheder'. Omregningsfaktorer fra kerneudbytte (kg) til foderenheder (FE): Vinterhvede: 1,0241; Vårhvede: 1,0241; ‡ Rug: 1,0000; Triticale: 1,0000; ‡ Vinterbyg: 0,9551; Vårbyg: 0,9551; Havre: 0,7944; Blandsæd: 0,7944;‡ Raps inkl. nonfood: 1,7037; Markærter: 1,0897.

Fra og med 2006 opgøres resultaterne ud fra den nye administrative struktur i Danmark, d.v.s. for regioner. Regioner er opdelt på særlige landbrugslandsdele (underopdelinger af regioner).

Høst af grovfoder

For grovfoder er der fuld sammenlignelighed fra 1982 og frem. Metodeændring fra 2001 til 2002-tællingen (specifik hensyntagen til økologisk produktion) og ændring i arealgrundlaget (fra 2005) kan dog i mindre grad påvirke sammenligneligheden.

Tal for høst af grovfoder findes helt tilbage til 1900. Siden 1964 har tællingen fundet sted ved at udsende skema til planteavlskonsulenter med spørgsmål om udbytte pr. ha af græs.

For græs, helsæd og spisekartofler er der siden 2002 skelnet mellem økologisk og konventionel produktion.

Oplysninger om roetop er ophørt fra og med 2005, grundet produktets marginale betydning.

Fra 1980 indsamles de enkelte græs- og grønfoderafgrøder. Fra 1982 er roer og kartofler omfattet.

Prognosen for vintersæd

Statistikken foreligger 1990- Principielt er der god sammenlignelighed, men prognosetal bruges typisk kun indtil de endelige foreligger.

Sammenhæng med anden statistik

Tilsvarende statistikker udarbejdes blandt EU-medlemslande og er tilgængelige fra Eurostats hjemmeside. Statistikken følger EU-standarder.

Prognosen om vintersædsarealer kan sammenholdes med de senere konstaterede arealer i landbrugs- og gartneritællingen.

Intern konsistens

Data er internt konsistente, da de stammer fra samme kilde.