Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

mlu@dst.dk

Hent som PDF

Høsten af korn, raps og bælgsæd

Svarprocenten ved opgørelsen af høsten af korn, raps mv. er over 95 pct. Præcisionen opfylder EU-kvalitetskrav.

For grovfoder må pålideligheden betragtes som rimelig for gennemsnitsudbytternes vedkommende, mens den er høj for arealoplysningerne.

Prognosen for vintersædsarealer afviger i reglen med 5-10 procentpoint fra de senere konstaterede dyrkede arealer.

Samlet præcision

Svarprocenten er generelt over 95 pct. Varianskoeffiecenterne for de fleste afgrøder begrænser sig til 1-2 pct. og opfylder EU-kvalitetskrav. Der er nogen usikkerhed for afgrøder med små arealer, for resultater på landsdele og for halmanvendelse.

For grovfoder og rodfrugter er der nogen usikkerhed for gennemsnitsudbytternes vedkommende, mens arealoplysningerne må anses for at være meget pålidelige. Svarprocenten er noget under 100 pct.

Prognosen for vintersædsarealer afviger i reglen med 5-10 procentpoint fra de senere konstaterede dyrkede arealer.

Stikprøveusikkerhed

Høsten af korn, raps og ærter og bælgsæd

Brutto stikprøve på ca. 2.800 bedrifter (ca. 8 pct. af alle bedrifter). Nettostikprøve: ca. 2.700 bedrifter. Svarprocenten ved spørgeskemaundersøgelsen er generelt over 95, og giver derfor ikke anledning til nævneværdig usikkerhed.

Varianskoefficenten på den samlede høst af korn, raps og ærter er af størrelsesorden 0,3 pct., svarende til ca. 30.000 tons. korn. For afgrøder med begrænset udbredelse er usikkerheden typisk op mod 5 pct.

Den statistiske usikkerhed opfylder kvalitetskravet i EU-retsakten om høststatistik.

På grund af større spredning i halmanvendelsen end i høstudbytterne er usikkerheden for halmanvendelsen til forskellige formål relativt større end usikkerheden på høsten af korn, raps og ærter.

Høst af grovfoder

Svarprocenten i undersøgelsen af grovfoderhøsten er noget under 100 pct., hvilket er en kilde til nogen usikkerhed.

Arealer med vinterafgrøder

Ingen stikprøveusikkerhed som sådan. Forholdet mellem arealer i prognosen og de senere konstaterede arealer indikerer en usikkerhed i størrelsesorden 5 pct. på de samlede vintersædsarealer.

Varianskoefficient (c.v.) for hovedvariable i 2017

Høsten af korn, raps og ærter og bælgsæd

Produktion

 • Korn i alt 0,3
 • Vinterhvede 0,3
 • Vårhvede 1,6
 • Rug 0,9
 • Triticale 2,2
 • Vinterbyg 0,6
 • Vårbyg 0,4
 • Majs til modenhed 4,4
 • Havre og blandsæd i alt 1,3
 • Havre 1,3
 • Blandsæd 4,7
 • Raps i alt 0,6
 • Vinterraps 0,6
 • Vårraps 14,3
 • Bælgsæd i alt 4,6
 • Markærter 4,6

Anden usikkerhed

Ansøgninger om EU-støtte udgør grundlaget for undersøgelsen af høsten af korn mv. Da kun en lille andel landmænd har produktion uden EU-støtte må dækningen af målgruppen antages at være ret præcis.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Høsten af korn, raps mv.

Den samlede pålidelighed ved opgørelsen af høsten af korn, ærter og raps må betegnes som god. Stikprøveusikkerheden er lille dog med størrre relativt usikkerhed for afgrøder med små arealer eller på resultater for landsdele. Der udgives foreløbige resultater få måneder efter starten af dataindsamlingen. Endelige resultater afviger normalt kun lidt fra de foreløbige. Statistikken følger EU-standarder. Data kan sammenlignes direkte f.o.m. 1990.

Grovfoder

For grovfoder må pålideligheden betragtes som rimelig for gennemsnitsudbytternes vedkommende, mens den er høj for arealoplysningerne.

Prognose for vintersædsarealer

Prognosen for vintersædsarealer afviger i reglen med 5-10 procentpoint fra de senere konstaterede dyrkede arealer.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der er god overensstemmelse mellem de foreløbige og endelig tal for høsten af korn, ærter og raps.

De øvrige statistikker udarbejdes kun en gang om året, hvorfor der ikke kan skelnes mellem foreløbige og endelige tal.