Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Nete Nielsen og Summer Cook
+45 39 17 30 04 og +45 39 17 34 29

ndn@dst og sco@dst.dk

Hent som PDF

Fravær fra arbejde

De nyeste tal offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for fraværsstatistikken under emnet Fravær fra arbejde. Derudover indgik udvalgte tabeller i årspublikationen, Statistisk Årbog, der ophørte i 2017. Det er muligt at købe mere detaljerede data samt at få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken er beskrevet i Statistiske Efterretninger i serien Fravær, der ophørte i 2016. Derudover indgik udvalgte tabeller i Statistisk Årbog, der ophørte i 2017.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Fravær fra arbejde i følgende tabeller:

 • FRA020: Fravær efter sektor, køn, fraværsårsag, arbejdsfunktion, fraværsindikator og tid-
 • FRA021A: Fravær efter sektor, køn, fraværsårsag, uddannelse, fraværsindikator og tid
 • FRA022: Fravær efter sektor, køn, fraværsårsag, branche, fraværsindikator og tid
 • FRA023: Fravær efter sektor, køn, fraværsårsag, område, fraværsindikator og tid
 • FRA024: Fravær efter sektor, køn, fraværsårsag, alder, fraværsindikator og tid
 • FRA025: Fravær på statslige arbejdspladser efter område, køn, fraværsårsag, branche (DB07), fraværsindikator og tid
 • FRA026: Fravær på statslige arbejdspladser efter område, køn, fraværsårsag, arbejdsfunktion, fraværsindikator og tid
 • FRA027: Fravær på kommunale arbejdspladser efter område, køn, fraværsårsag, arbejdsfunktion, fraværsindikator og tid
 • FRA028: Fravær på regionale arbejdspladser efter område, køn, fraværsårsag, arbejdsfunktion, fraværsindikator og tid
 • FRA029: Fravær på private arbejdspladser efter branche (DB07), arbejdsfunktion, køn, størrelsesgruppe, fraværsindikator, fraværsårsag og tid
 • FRA030: Fravær på private arbejdspladser efter arbejdsfunktion, køn, fraværsindikator, fraværsårsag og tid
 • FRA031: Fravær i forbindelse med egen sygdom efter sektor, køn, fraværsindikator, periodelængde og tid

Følgende tabeller offentliggøres i Statistikbanken under emnet Ligestilling:

 • LIGEFI8: Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved barns sygdom (gennemsnitlig) efter indikator, sektor, indkomst og tid
 • LIGEFI9: Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved barns sygdom (gennemsnitlig) efter indikator, sektor, branche og tid
 • LIGEHI8: Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved egen sygdom (gennemsnitlig) efter indikator, sektor, arbejdsfunktion, alder og tid
 • LIGEHI9: Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved egen sygdom (gennemsnitlig) efter indikator, sektor, arbejdsfunktion, familietype og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Data omfatter de enkelte fraværsperioder samt oplysninger om de ansattes ansættelsesforhold. Cpr-nummer på de ansatte og cvr-nummer på virksomhederne anonymiseres.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Der henvises til Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af Fraværsstatistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik. Der offentliggøres ikke resultater, hvor cellen dækker over mindre end 50 fuldtidsansatte, da resultaterne vurderes at være for usikre. For den private sektor diskretioneres, hvor antal fuldtidsansatte er under 50 fuldtidsansatte enten før eller efter opregning. Hvor detaljeringsgraden er meget stor vil der være mange celler der er påvirket af diskretioneringen.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.