Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Nete Nielsen og Summer Cook
+45 39 17 30 04 og +45 39 17 34 29

ndn@dst og sco@dst.dk

Hent som PDF

Fravær fra arbejde

Den statslige og kommunale/regionale sektor bygger på en total tælling. Det vil sige at alle lønmodtagere principielt indgår. Usikkerheden for disse sektorer er derfor ikke målbar og stammer primært fra målefejl.

Den private sektor bygger på en stikprøve på ca. 2600 virksomheder. Usikkerheden kan opdeles i stikprøveusikkerhed og de ikke målbare målefejl. Stikprøveusikkerheden for fraværsprocenten for egen sygdom på det overordnede niveau er bestemt med et 95 procents konfidensinterval til at svinge med omkring +/- 0,05 pct. Stikprøveusikkerheden for opdeling på undergrupper som fx køn eller branche ligger betydeligt højere.

Samlet præcision

Pålideligheden på det detaljeringsniveau, hvorpå der offentliggøres, vurderes til at være god for den offentlige sektor. I fraværsstatistikkens første år er der dog sket kvalitetsforbedringer på både statistiksystemet og fraværsindberetningerne.

Fraværet i den private sektor beregnes på baggrund af en stikprøve af virksomheder med 10 eller flere ansatte. Der vil være et stort bortfald af indberetninger fra disse virksomheder i sær i de første år statistikken udarbejdes. Mange har ikke nået at oprette et system til dataregistrering, og andre har ikke registreret data på en korrekt måde. Derudover er det en tidskrævende registrering, som virksomhederne ikke nødvendigvis har egen interesse i at sørge for er fuldstændigt dækkende. Indberetningerne til fraværsstatistikken for den private sektor begyndte i 2006, men eftersom kvaliteten af disse indberetninger var af meget lav kvalitet er de tidligere offentliggjorte tal for 2006 blevet slettet fra statistikbanken i 2007.

Barselsfravær i staten er dannet på baggrund af barselsdagpengeregistret, da mange institutioner ikke har indberettet barsel. Barselsdagpengeregistret rummer oplysninger om refusion af dagpenge i forbindelse med afholdt barsel. Barselsperioder dannet på baggrund af barselsdagpengeregistret er færre, men længere, dvs. at der i en del tilfælde søges om refusion for én lang barselsperiode, hvor den i praksis afholdes som to eller flere kortere perioder. Sammenligning af barselsfraværet i staten med de øvrige sektorer skal derfor tages med forbehold.

På grund af kommunalreformen har der været en del skift i ansættelsesforhold i 2006, 2007 og 2008. Dette giver problemer med at samle ansættelsesforhold over året og koble fraværsperioderne sammen med det tilhørende ansættelsesforhold. Der er dermed en større usikkerhed på fraværsmålene for 2006, 2007 og 2008 i den kommunale og regionale sektor. I 2007 har det været nødvendigt at slække på kriterierne for at koble fraværsperioder og ansættelsesforhold sammen. Dette er gjort for at få så stor en del af fraværsperioderne som muligt med i statistikken. Sammenligninger mellem år i den kommunale og regionale sektor skal derfor tages med forbehold.

Skift af system til registrering af fraværsdata kan give problemer med at få korrekt indberetning af de enkelte fraværsperioder og kan derfor give en større usikkerhed på resultaterne for de enheder det vedrører. Dette har været tilfældet for dele af den kommunale og regionale sektor fra 2010 og frem.

Stikprøveusikkerhed

Den statslige og kommunale/regionale sektor bygger på en totaltælling, hvor alle lønmodtagere principielt indgår. Stikprøveusikkerheden er derfor nul.

Den private sektor bygger på en stikprøve på ca. 2600 virksomheder. Fraværsprocenten for egen sygdom på det overordnede niveau er bestemt med et 95 procents konfidensinterval til at svinge med omkring +/- 0,05 pct. Stikprøveusikkerheden for opdelinger på fx køn eller branche ligger betydeligt højere.

Anden usikkerhed

Resultaterne af fraværsstatistikken er særligt afhængig af, at der indberettes både fravær og løn for alle ansatte i virksomhederne, statslige og kommunale institutioner mm. Især vedr. indberetning til Fraværsstatistikken er det vanskeligt at afgøre, om der er indberettet for alle ansatte. For at beregne de forskellige fraværsmål kobles ansættelsesforholdene fra Lønstatistikken med de tilhørende fraværsperioder fra Fraværsstatistikken. Det er således afgørende at personen findes i begge statistikker og at identifikationsvariablene er ens i begge statistikker.

I de tilfælde, hvor de faktiske fraværstimer ikke er indberettet antages en fem dages arbejdsuge og at fraværet varer en hel dag. Fraværstimerne beregnes ud fra beskæftigelsesgraden, som hentes fra Lønstatistikken. De faktiske fraværstimer er ikke indberettet for staten, når det gælder perioder, der varer hele dagen. Frem til og med 2016 er fraværstimerne ikke indberettet for visse kommuner og regioner. Manglende indberetning af fraværstimer kan stadig forekomme i mindre omfang fra kommuner og regioner. I den private sektor kan mangelfulde registreringer betyde, at fraværstimerne mangler.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Pålideligheden på det detaljeringsniveau, hvorpå der offentliggøres, vurderes til at være god for den offentlige sektor. I fraværsstatistikkens første år er der dog sket kvalitetsforbedringer på både statistiksystemet og fraværsindberetningerne.

Fraværet i den private sektor beregnes på baggrund af en stikprøve af virksomheder med 10 eller flere ansatte. Der vil være et stort bortfald af indberetninger fra disse virksomheder i sær i de første år statistikken udarbejdes. Mange har ikke nået at oprette et system til dataregistrering, og andre har ikke registreret data på en korrekt måde. Derudover er det en tidskrævende registrering, som virksomhederne ikke nødvendigvis har egen interesse i at sørge for er fuldstændigt dækkende. Indberetningerne til fraværsstatistikken for den private sektor begyndte i 2006, men eftersom kvaliteten af disse indberetninger var af meget lav kvalitet er de tidligere offentliggjorte tal for 2006 blevet slettet fra statistikbanken i 2007.

Barselsfravær i staten er dannet på baggrund af barselsdagpengeregistret, da mange institutioner ikke har indberettet barsel. Barselsdagpengeregistret rummer oplysninger om refusion af dagpenge i forbindelse med afholdt barsel. Barselsperioder dannet på baggrund af barselsdagpengeregistret er færre, men længere, dvs. at der i en del tilfælde søges om refusion for én lang barselsperiode, hvor den i praksis afholdes som to eller flere kortere perioder. Sammenligning af barselsfraværet i staten med de øvrige sektorer skal derfor tages med forbehold.

På grund af kommunalreformen har der været en del skift i ansættelsesforhold i 2006, 2007 og 2008. Dette giver problemer med at samle ansættelsesforhold over året og koble fraværsperioderne sammen med det tilhørende ansættelsesforhold. Der er dermed en større usikkerhed på fraværsmålene for 2006, 2007 og 2008 i den kommunale og regionale sektor. I 2007 har det været nødvendigt at slække på kriterierne for at koble fraværsperioder og ansættelsesforhold sammen. Dette er gjort for at få så stor en del af fraværsperioderne som muligt med i statistikken. Sammenligninger mellem år i den kommunale og regionale sektor skal derfor tages med forbehold.

Skift af system til registrering af fraværsdata kan give problemer med at få korrekt indberetning af de enkelte fraværsperioder og kan derfor give en større usikkerhed på resultaterne for de enheder det vedrører. Dette har været tilfældet for dele af den kommunale og regionale sektor fra 2010 og frem.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.