Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk afdeling
Petur Solnes Jonsson
3917 3056

psj@dst.dk

Hent som PDF

Folkebiblioteker (Afsluttet)

Folkebiblioteksstatistikken indeholder nøgletal for bibliotekernes aktiviteter og økonomi, så det er muligt at sammenligne på tværs af kommuner.

Indholdsbeskrivelse

Biblioteksstatistikken viser aktiviteten på folkebiblioteker i Danmark. De væsentligste opgørelser er på bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån opgjort på internationalt sammenlignelige kategorier for materialetyper fx bøger. Statistikken viser også nøgletal for bibliotekernes økonomi bl.a. materialeudgifter. Data offentliggøres på kommuneniveau.

Grupperinger og klassifikationer

Der anvendes dk5-decimalklassifikation ved angivelse af emner for faglitteratur.

Sektordækning

Kultur.

Begreber og definitioner

Aktive personlige lånere: Aktive personlige lånere er personer, som har lånt bøger eller benyttet elektroniske resurser fx Filmstriben inden for det sidste år. Man behøver således ikke fysisk, at have været på biblioteket for at være en aktiv personlig låner.

Biblioteker: Organisation eller del af en organisation, hvis hovedformål det er at varetage indsamling, registrering, formidling og vedligeholdelse af samlingen med henblik på at imødekomme brugernes behov for information, forskning, undervisning, kultur etc. Et bibliotek kan omfatte et eller flere betjeningssteder, samlet betegnet som et biblioteksvæsen. Biblioteket inkluderer alle bibliotekets betjeningssteder med offentlig adgang omfattet af bibliotekets bruttodriftsbudget, dvs. hovedbibliotek, filialer, servicepunkter og bogbusser.

Interurbanind- og udlån: Interurbanind- og udlån er lån af bøger o.a. mellem biblioteker i ind- og udland.

Materialer: Materialer er sammenhængende informationsmængde eller anden intellektuel og/eller kunstnerisk frembringelse der udgør en afsluttet enhed. Et materiale er en repræsentation af et værk eller en samling af værker som er udgivet eller betragtes som en fysisk enhed og som sådan danner udgangspunkt for en bibliografisk beskrivelse.

Multimediemateriale: Fællesbetegnelse for elektroniske og computerstyrede produkter der er lagret på et materiale som fx cd-rom eller dvd, som består af og koordinerer brugen af to eller flere udtryksformer som fx tekst, billeder og lyd.

Servicepunkter: Et servicepunkt er en del af større administrativ enhed, som tilbyder begrænset biblioteksservices med offentlig adgang i faste lokaler enten til en særlig målgruppe (børn, fakulteter) eller til en lokalt defineret brugerkreds. Et servicepunkt adskiller sig fra en filial ved, at servicen er begrænset fx til udlån af bestilt materiale og aflevering. Et servicepunkt kan være en del af anden virksomhed: butik, postkontor, café, offentligt kontor mv.

Enheder

Biblioteker

Population

Populationen for statistikken er samtlige folkebiblioteker i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

For oplysninger om folkebibliotekernes bestand og brug af elektroniske resurser findes sammenlignelige oplysninger fra 2015. For alle andre oplysninger findes sammenlignelige data fra 2009.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheder er antal bøger eller andet fysisk materiale, antal udlån og fornyelser samt antal besøg. For e-resurser er måleenheden antal visninger og antal søgninger. De økonomiske oplysninger er opgjort i danske kroner.

Referencetid

Kalenderåret 2017.

Hyppighed

Udgivelsen sker én gang årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Folkebiblioteker indberetter til Danmarks Statistik i henhold til §6 i Lov om Danmarks Statistik. Der er ingen EU-regulering på dette område.

Indberetningsbyrde

Statistikken vurderes ikke at udgøre en væsentlig indberetningsbyrde for folkebiblioteker, idet hovedparten af de indberettede data stammer fra folkebibliotekernes administrationssystem.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.