Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Asbjørn Hviid Mikkelsen
3917 3732

ahm@dst.dk

Hent som PDF

Erhvervsdemografi

Erhvervsdemografien er en delmængde af Generel firmastatistik, som indeholder alle aktive firmaer i Danmark.

Afgrænset på visse brancher og ejerformer kan statistikken sammenlignes med den europæiske publicerede statistik Business Demography.

Statistikken indeholder hvert år en ny bestand af nye firmaer. Det er muligt at følge de nye virksomheder op til 5 år efter de er blevet etableret ved at benytte populationen af overlevende som publiceres under Erhvervsdemografien.

International sammenlignelighed

Statistikken kan sammenlignes med Business Demography publiceret hvert år af Eurostat.

Der er dog en forskel i dækning. Mens Erhvervsdemografien indeholder alle brancher og ejerformer er Business Demography publiceret af Eurostat afgrænset til følgende NACE Rev. 2 koder: B-N eksklusiv K642, hvilket er en dækning af brancher der sammenlignelig med de brancher der er dækket af regnskabsstatistikken for private byerhverv. På frivillig basis leveres også P-S eksklusiv S94. Herudover inkluderes kun følgende juridiske ejerformkoder: Personlig ejede, aktieselskaber, anpartsselsbaber samt private foreninger og andelsselskaber.

For mere information om den Europæiske publicerede statistik se iEurostat - OECD Manual on Business Demography Statistics.

Sammenlignelighed over tid

Det er ikke muligt at sammenligne Erhvervsdemografien med den tidligere publiceret Erhvervsdemografiske opgørelse "Tilgang af nye virksomheder" der udkom i perioden 1992-2001. Opgørelsesmetoden er væsentligt ændret således at:

Erhvervsdemografien kun medtager reelt aktive firmaer, den tidligere opgørelse medtog alle firmaer med blot den mindste aktivitet. Firmaer uden aktivitet er udeladt i begge statistikker. Erhvervsdemografi medregner tidligere registrerede firmaer, der får økonomisk aktivitet. Den tidligere opgørelse medtog kun nyregistrerede enheder, dog målt på tidspunktet for registreringen som momspligtig. Erhvervsdemografi medtager firmaer i alle brancher. Den tidligere statistik omfattede kun firmaer i momspligtige brancher. Erhvervsdemografi medtager firmaer i alle sektorer, hvor den tidligere opgørelse var afgrænset til firmaer i den private sektor. Erhvervsdemografi er baseret på oplysninger fra firmaernes regnskaber. I den tidligere statistik var omsætningen opgjort ud fra den momsangivne omsætning. Det giver en forskel, bl.a. fordi omsætningen fra regnskaberne opgøres ekskl. skatter og afgifter, mens den momsangivne omsætning er inkl. skatter og afgifter. Erhvervsdemografi medtager endvidere en opgørelse over de fortsættende, nye firmaer i op til 5 år efter etableringsåret. Erhvervsdemografi medtager også en opgørelse over firmaer, som ophører.

Statistikken overgik fra branchenomenklatur Dansk Branchekode 2003 (DB03) til Dansk Branchekode 2007 (DB07) i 2009.

Fra referenceåret 2009 overgik Erhvervsdemografien til at anvende eIndkomst som datagrundlag til beregningen af fuldtidsansatte. Det betyder, at der er et databrud i antallet af fuldtidsansatte fra 2008 til 2009. For den samlede økonomi er det vurderet at der er tale om et fald i fuldtidsbeskæftigelsen på 2-3 pct.

For referenceåret 2016 gav en teknisk revision i form af en nedsættelse af beløbsgrænsen for medtagelse af selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte ca. 3.200 flere reelt nye firmaer fra 2015 til 2016.

Erhvervsdemografien 2017 er genudgivet ved udgivelsen af Erhvervsdemografien 2018 i juli 2020. Grunden hertil er, at et kvalitetsforbedrende dataarbejde har medført en ekstraordinær revision af Regnskabsstatistikken for private byerhverv og Generel firmastatistik for referenceåret 2017. Genudgivelsen af Erhvervsdemografien 2017 sikrer intern konsistens mellem statistikkerne i referenceåret. Revisionen har givet anledning til mindre ændringer i statistikken.

Erhvervsdemografien har siden udgivelsen af referenceåret 2009 benyttet den samme metode til identifikation af statistikkens populationer. Ved udgivelsen af tal for referenceåret 2020 benyttes en ny metode til samme opgave. Ved den nye metode følges de enkelte lønmodtageres bevægelser mellem firmaer, hvor den tidligere metode var baseret på beregninger af udviklingen i antallet af ansatte i firmaer. Ændringen forbedrer mulighederne for at identificere firmaer, der ikke er reelt nye eller ophørte fordi firmaets aktivitet kommer fra eller overgår til et andet firma. Sammenlignes den nye og den gamle metode for året 2019, viser opgørelsen, at den nye metode giver færre nye og ophørte firmaer henholdsvis 0,4 procent og 1,7 procent færre. Dermed har metodeændringen kun en begrænset betyder for statistikken. For overlevelse af nye firmaer (tabel DEMO6) er data omkørt tilbage til 2010, for at give den længste mulige tidsserie med overlevelse dannet på den nye metode.

Sammenhæng med anden statistik

Danmarks Statistik danner, ud over denne statistik, en iværksætter database. Der er en forskel mellem erhvervsdemografien og iværksætterdatabasen på den måde, at man i Iværksætterdatabasen ikke kan være en genstartet virksomhed. Dette er tilladt i erhvervsdemografien i det tilfælde at firmaet har været lukket i mindst 2 år.

Intern konsistens

Statistikken bygger hovedsageligt på én kilde, hvorfor den interne konsistens er høj.