Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser
Helene Gjermansen
39 17 34 65/Mobil: 24 76 70 09

hgj@dst.dk

Hent som PDF

Den offentlige sektors finanser

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Den offentlige sektors finanser. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Offentlige virksomheder og offentlig sektor. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere emnesiden for Den offentlige sektors finanser.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik om Den offentlige sektors finanser.

Publikationer

Statistikken udgives kun som Nyt og i Statistikbanken.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Offentlige virksomheder og offentlig sektor i følgende tabeller:

  • OFF14: Den offentlige sektors finanser efter sektor og konto
  • OFF14A: Offentlige virksomheder efter sektor og konto

Adgang til mikrodata

Indberetning vedrørende offentlige selskabslignende virksomheder kan fås ved forespørgsel fra den interne DIOR-databasen for de offentlige finanser under hensyntagen til Danmarks Statistiks diskretioneringspolitik.

Anden tilgængelighed

Inddata for statistikken bruges også til indberetning af offentlige virksomhedes gæld til Eurostat.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af den offentlige sektors finanser følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.