Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Martin Brandstrup
23 80 57 50

brn@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigelse og løn i nationalregnskab

Arbejdskraftforbruget i produktionen opgøres som beskæftigelse og præsteret arbejdstid. Den nationalregnskabsmæssige beskæftigelse måles i beskæftigede personer, og arbejdstiden måles i præsterede timer.

Indholdsbeskrivelse

Med nationalregnskabet tilstræber man at give et helhedsbillede af samfundsøkonomien. Nationalregnskabet sammenfatter og beskriver i form af et kontosystem med kompletterende tabeller Danmarks økonomiske aktiviteter og udvikling.

Ved mange økonomiske analyser er det nyttigt at inddrage oplysninger om forbrug af arbejdskraft. Det er derfor nødvendigt at have opgørelser heraf i henhold til samme definitioner og klassifikationer, som er anvendt i den øvrige del af nationalregnskabet.

Arbejdskraftforbruget i produktionen opgøres som beskæftigelse og præsteret arbejdstid. Den nationalregnskabsmæssige beskæftigelse måles i beskæftigede personer, og arbejdstiden måles i præsterede timer.

Grupperinger og klassifikationer

Nationalregnskabets beskæftigelse og arbejdstid opgøres for hele økonomien, for den institutionelle sektor offentlig forvaltning og service og fordelt på nationalregnskabets branchegrupperinger. Tilsvarende for aflønning af ansatte, der i tillæg hertil opgøres yderligere sektorfordelt med de institutionelle sektorregnskaber.

Dansk Branchekode 2007 (DB07), der er en dansk udgave af de internationale nomenklaturer EU's NACE, Rev. 2 og FN's ISIC, Rev. 4, indeholder en række standardgrupperinger: 127-, 36-, 19,- og 10-grupperingen.

Det endelige nationalregnskabs 117-branchegruppering svarer (med få afvigelser) til 127-standardgrupperingen, og nationalregnskabets 117 brancher kan aggregeres til de øvrige standardgrupperinger. Nationalregnskabstal kan således sammenlignes og anvendes i forbindelse med andre statistikker, der anvender DB07-standardgrupperingerne.

Sammenligninger med andre statistikker på et detaljeret erhvervsniveau vil dog ofte vise afvigelser dels på grund af variabeldefinitionsforskelle dels som følge af nationalregnskabets ønske om kalenderårsafgrænsning og dets krav til totaldækning af den økonomiske aktivitet.

Internationalt set findes en høj grad af sammenlignelighed i forhold til andre landes nationalregnskaber, da det danske nationalregnskab er udarbejdet i henhold til ENS2010-retningslinierne.

Sektordækning

Alle sektorer.

Begreber og definitioner

Forbrug af arbejdskraft og aflønning af ansatte i nationalregnskabet: Nationalregnskabets beskæftigelse, aflønning af ansatte og præsterede timer udarbejdes i overensstemmelse med definitionerne i EU's European System of National and Regional Accounts (ESA2010), der er en europæisk udgave af FN's System of National Accounts (SNA2008).

  • Beskæftigelsen omfatter beskæftigede personer, der leverer arbejdskraft til produktionen af varer og tjenester i Danmark, uanset om de er bosiddende i landet, eller om produktionen ligger inden for lovens rammer, blot produktionen ligger inden for nationalregnskabets produktionsgrænse. Opgørelsen omfatter det gennemsnitlige antal beskæftigede personer i den periode, der belyses (år/kvartal). Beskæftigede personer, der midlertidigt ikke er i arbejde, men har en formel tilknytning til en arbejdsplads, tælles også med. Alene det primære ansættelsesforhold medtages ved beregningen.
  • Præsterede arbejdstimer dækker timer, der faktisk udføres, hvilket betyder, at fx betalt ferie ikke medregnes og ubetalte overarbejdstimer medregnes. I præsterede timer indgår timer fra såvel det primære ansættelsesforhold som eventuelle andre ansættelsesforhold.
  • Aflønning af ansatte omfatter de samlede ydelser, som arbejdsgivere betaler deres ansatte, herunder frynsegoder. Aflønningen består af lønninger og arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger. Bidrag til sociale ordninger, indkomstskat mv., der påhviler de ansatte selv at betale er indeholdt i lønnen. Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger er fx arbejdsgivernes betalinger til sociale og private fonde og kasser, fx ATP. I visse tilfælde bliver arbejdsgiverbidragene ikke indbetalt løbende. I stedet betaler arbejdsgiveren pension og tilsvarende ydelser direkte til deres ansatte eller tidligere ansatte på det tidspunkt, hvor ydelsen forfalder. Her beregnes i nationalregnskabet et imputeret bidrag. Dette sker primært i forbindelse med tjenestemandspensioner.

Enheder

Enheden i nationalregnskabets brancher er principielt den lokale faglige enhed, arbejdsstedet, som er den mindste enhed, der kan opstilles en produktionskonto for. Denne enhed kaldes den funktionelle enhed, og den adskiller sig fra den institutionelle enhed, der normalt udgøres af firmaet, som er den økonomiske og beslutningsmæssige enhed.

En institutionel enhed kan bestå af én eller flere funktionelle enheder, men en funktionel enhed kan kun tilhøre én institutionel enhed. Mens funktionelle enheder klassificeres i brancher, klassificeres institutionelle enheder i nationalregnskabet alene efter institutionel sektor.

Population

Alle enheder der udøver dansk økonomisk aktivitet.

Geografisk dækning

Alle personer, uanset hvor i verden de er bosiddende, der leverer arbejdskraft til produktionen af varer og tjenester inden for produktionsgrænsen i Danmarks nationalregnskab.

Tidsperiode

For de årlige opgørelser af beskæftigelse, løn og arbejdstid findes sammenhængende tidsserier fra 1966 og frem, mens der for kvartalsopgørelserne findes tidsserier fra 1990, 1. kvartal og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Nationalregnskabets beskæftigelse er målt i antal beskæftigede personer og arbejdstiden måles i præsterede timer. Aflønning af ansatte måles i kr.

Referencetid

Nationalregnskabstal refererer til kalenderår eller kvartaler. Strømstørrelser dækker transaktioner, der har fundet sted i løbet af året henholdsvis kvartalet, mens beskæftigelsesoplysninger er årsgennemsnit henholdsvis kvartalsgennemsnit.

Hyppighed

Årlig henholdsvis kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamlingshjemmel: Lov om Danmarks Statistik §6 samt §§8 - 12.

EU-regulering: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ESA2010) (EUT L 174 26.6.2013, s.1).

Indberetningsbyrde

Ingen direkte indberetningsbyrde.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmark Statistik.