Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk.

Hent som PDF

Arbejdsmarkedsregnskab (AMR)

Arbejdsmarkedsregnskabet er en årsstatistik med oplysninger om befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistikken opgøres i fuldtidspersoner.

Befolkningen fordeles efter socioøkonomisk status dvs. beskæftigede, ledige og andre offentligt forsørgede, børn og unge, personer under uddannelse , pensionister samt øvrige uden for arbejdsstyrken.

Indholdsbeskrivelse

Arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) er en årsstatistik med oplysninger om befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor arbejdsmarkedsrelaterede aktiviteter vægtes højst. AMR udarbejdes efter de internationale retningslinjer fra ILO (International Labour Organisation) om opgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet.

AMR opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet i fuldtidspersoner, hvor der foretages en timenormering, således at hver person i befolkningen indgår med 37 timer om ugen. Det samlede antal fuldtidspersoner i AMR svarer til den gennemsnitlige danske befolkning i perioden. AMR findes også i en ikke time-normeret version. Her kan en person godt indgå med mere eller mindre end 37 timer om ugen. Det ikke-timenormerede AMR er datagrundlag for den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), erhvervsbeskæftigelsen (EBS) og arbejdstidsregnskabet (ATR).

AMR fordeler befolkningen efter socioøkonomisk status (beskæftigede, studerende, ledige og andre offentligt forsørgede, børn og unge samt øvrige uden for arbejdsstyrken), køn, alder, herkomst og bopælskommune.

Statistikken formidles via statistikbanken, ligesom detaljerede mikrodata stilles til rådighed gennem Danmarks Statistiks Forskningsservice.

Grupperinger og klassifikationer

Klassifikationen ICSE (International Classification of Status in Employment) anvendes. ICSE foreskriver at beskæftigelse vægtes højere end arbejdsløshed og at arbejdsløshed vægtes højere end aktiviteter uden for arbejdsstyrken. Det betyder i praksis, at såfremt en person samlet set har aktiviteter hvor timerne overskrider 37 timer om ugen, reduceres timerne først i aktiviteterne uden for arbejdsstyrken. Såfremt det samlede timetal fortsat overskrider 37 reduceres timerne hvor man er arbejdsløs. Overstiger timerne fortsat 37 herefter reduceres timerne hvor man er beskæftiget.

Sektordækning

Statistikken omfatter beskæftigede i alle sektorer.

Begreber og definitioner

Fuldtidspersoner: Opgørelsen af fuldtidspersoner i AMR tager udgangspunkt i den eksisterende timenorm, dvs. 37 timer pr. uge. En fuldtidsperson svarer således til 37 timer. Det betyder, at hvis en person har mere end 37 timers beskæftigelse, fortages der en nedskrivning af timerne.

Socioøkonomisk status: I AMR fordeles befolkningen efter socioøkonomisk status (beskæftigede, studerende, ledige og andre offentligt forsørgede, børn og unge samt øvrige uden for arbejdsstyrken). En person indgår ofte i flere forskellige socioøkonomiske grupper samtidigt, fx kan man være beskæftiget og under uddannelse. Når en person samlet set har mere end 37 timers aktivitet nedskrives timerne først i de socioøkonomiske grupper der befinder sig uden for arbejdsstyrken (fx uddannelsesaktiviteter), dernæst nedskrives ledighed, mens beskæftigelse nedskrives tilsidst.

NEET: NEET står for Not in Employment, Education or Training, og er en indikator som angiver, hvor stor en andel af unge i en given aldersgruppe, der hverken er i beskæftigelse eller i uddannelse. Indikatoren beregnes traditionelt i Eurostat og OECD, hvor begge benytter den internationale interviewbaserede Labour Force Survey – den danske Arbejdskraftundersøgelse (AKU) – som datagrundlag.

Eftersom AMR er et forløbsregister, som gør det muligt at følge befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra dag til dag, er det muligt at beregne en NEET-indikator, der tager udgangspunkt i samme metode og definition som de traditionelle beregninger på baggrund af surveydata fra AKU. Indikatoren beregnes i AMR for unge mellem 16 og 24 år, og de unge defineres som NEET, hvis de er uden for beskæftigelse på opgørelsestidspunktet (ultimo november), og ikke har været i uddannelse de seneste fire uger op til opgørelsestidspunktet. Læs mere om metoder og definitioner for de forskellige indikatorberegninger i metodenotatet.

I april 2017 offentliggøres således for første gang den registerbaserede NEET-indikator på baggrund af AMR for årene 2008-2015. Efterom AMR i modsætning til AKU, som er en stikprøve, dækker hele befolkningen og offentliggøres med flere baggrundsoplysninger, er det med den registerbaserede NEET-indikator muligt at bryde indikatoren ned på eksempelvis alder, uddannelse eller geografi.

Enheder

Fuldtidspersoner.

Population

Populationen i AMR er den danske befolkning.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken er udarbejdet for perioden 2008 til 2021.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Fuldtidspersoner.

Referencetid

01-01-2021 - 31-12-2021

Hyppighed

Statistikken offentliggøres årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

§6 i Lov om Danmarks Statistik.

Indberetningsbyrde

Der er ingen indberetningsbyrde forbundet med statistikken.

Øvrige oplysninger

Du kan læse mere om arbejdsmarkedsregnskabet på emneside Arbejdsmarkedsregnskab