Gå til sidens indhold

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Daniel F. Gustafsson
39 17 35 89

dfg@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) 2024 1. kvartal

Tidligere versioner

Formålet med Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistikken kan fx belyse, hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller uden for arbejdsstyrken, hvor mange lønmodtagere, der er på deltid, hvor mange timer 30-40-årige mænd typisk arbejder, eller hvor mange ældre mennesker uden for arbejdsstyrken, der kunne tænke sig et arbejde. Arbejdskraftundersøgelsen er blevet gennemført årligt siden 1984. Fra 1994 er den blevet gennemført hele året rundt.

Indhold

Arbejdskraftundersøgelsen er en kvartalsvis stikprøvebaseret interviewundersøgelse af personer mellem 15 og 89 år i den danske befolkning. Undersøgelsen opgør, hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller uden for arbejdsstyrken fordelt på regioner, alder og køn. Desuden spørges der til arbejdstid, ansættelsesforhold, jobsøgning og deltagelse i efteruddannelse/skoleforløb. Dermed kan undersøgelsen vurdere. hvor mange lønmodtagere, der har hjemmearbejde, hvor mange selvstændige, der arbejder i weekenden eller hvor mange, der har deltidsarbejde.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse baseret på ca. 72.000 deltagere på årsbasis. Interviewene er indhentet via web-skema eller som telefoninterview. Undersøgelsen er stikprøvebaseret og i trækningen af stikprøven anvendes en række registre, der indeholder baggrundsoplysninger på interviewpersonerne. De udtrukne personer opregnes, så antallet passer til hele befolkningen, og resultaterne korrigeres for forhold som befolkningens sammensætning.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Arbejdskraftundersøgelsen er det danske bidrag til den fælleseuropæiske Labour Force Survey (LFS) og data leveres kvartalsvist til EU's statistikbureau Eurostat.

Arbejdskraftundersøgelsen laves i alle EU-lande og i en lang række andre lande efter de samme retningslinjer. Derfor er Arbejdskraftundersøgelsen den bedste danske undersøgelse til internationale sammenligninger af arbejdsmarkedsstatistik.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) har en relativt stor stikprøve og der er kontinuerlige forbedringer i opregningsmetoder. Dette giver en pålidelig statistik for befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, selv om der er usikkerhed knyttet til udvælgelsen af stikprøven og strukturen i bortfaldet.

I 1. kvartal 2016 var svarprocenten usædvanligt lav, hvilket skabte større usikkerhed omkring tallene. Endvidere er web-interview (CAWI) indført som ny dataindsamlingsmetode. De to faktorer skabte brud i tidsserierne. Bruddene er korrigeret på hovedserierne.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Arbejdskraftundersøgelsens tal udkommer hvert kvartal i en kvartals-NYT i serierne Kvartal, Tema, Europæisk og År.

Kvartals-NYT'en offentliggøres ca. 1,5 måned efter et kvartal er afsluttet. Tema-Nyt'en offentliggøres ca. to måneder efter kvartalets afslutning og den europæiske NYT offentliggøres ca. 3,5 måned efter kvartalet er afsluttet. En offentliggørelse med tal for hele året sker samtidig med 4. kvartal, ca. 1,5 måned efter indsamlingen af data for 4. kvartal.

Punktligheden er særdeles høj, idet forsinkelser i forhold til de planlagte udgivelsestider stort set ikke forekommer.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er blevet gennemført siden 1994 og tabeller kan findes i Statistikbanken fra 1996 og frem. Der er indført en ny opregningsmetode, hvor kilderne blot går tilbage til 2008. De nye serier går derfor kun tilbage til 2008 i sammenlignelig form. Ubrudte tidsserier baseret på AKU-data kan således generelt laves tilbage til 2008. AKU laves efter de samme retningslinjer i alle EU lande og flere andre lande og egner sig derfor godt til internationale sammenligninger

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om:

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) Arbejdskraftundersøgelsen (år)

Tallene findes i Statistikbanken.

Følgende emnesider er knyttet til statistikken: Tilknytning til Arbejdsmarkedet Beskæftigelse Arbejdsløshed.

Mere detaljeret data kan købes via Skræddersyet statistik.

Der er desuden også mulighed for at få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Læs mere om tilgængelighed