Gå til sidens indhold

KON_GER7

Navn

KON_GER7

Beskrivende navn

Gerningskode syvcifret

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Syvcifret gerningskode for lovovertrædelse.

Fra og med tællingsår 2020 opdateres KON_GER7 kun med de fire første cifre+000. Benyt i stedet KON_GER9.

Koden er en konvertering af Rigspolitiets femcifrede gerningskode (se KON_AFGERKOD).

Koden er hierarkisk opbygget, så der kan foretages opgørelser på flere niveauer, se nærmere under detaljeret officiel beskrivelse.

Detaljeret beskrivelse

Koden er hierarkisk opbygget, så der kan foretages opgørelser på 1, 2, 4 og 7 cifre:

Et ciffer
0 Uoplyst
1 Straffelov i alt
2 Færdselslov i alt
3 Øvrige særlove i alt

To første cifre:
00 Uoplyst
Straffelov:
10 Uoplyst straffelov
11 Seksualforbrydelser
12 Voldsforbrydelser
13 Ejendomsforbrydelser
14 Andre forbrydelser
Færdselslov:
21 Færdselsuheld uspecificeret'
22 Færdselslov spiritus
24 Mangler ved køretøj
26 Færdselslov i øvrigt
Øvrige særlove:
32 Lov om euforiserende stoffer
34 Våbenloven
36 Skatte- og afgiftslove
38 Særlove i øvrigt

4 første cifre:
0000 Uoplyst
1000 Uoplyst straffelov
1110 Blodskam mv.
1120 Voldtægt mv.
1130 Heterosek. sæd.f. børn u.12 år
1131 Seksualforbrydelse mod barn under 12 år
1140 Heteroseksuelle sædelighedsforbrydelser i øvrigt
1141 Seksualforbrydelse mod barn 13-14 år
1145 Seksualforbrydelse i øvrigt
1150 Homosek. sæd.f. børn u. 12 år
1160 Homosek. sæd.forbr. i øvrigt
1172 Blufærdighedskr. v/beføling
1174 Blufærdighedskr. v/blotteri
1176 Blufærdighedskr. i øvrigt
1180 Utugt mv.
1210 Vold o.l. mod off. myndighed
1220 Opløb/forstyr. af off. orden
1230 Manddrab
1240 Forsøg på manddrab
1250 Psykisk vold
1252 Simpel vold
1255 Alvorligere vold
1258 Særlig alvorlig vold
1260 Vold mod sagesløs
1270 Forsætlig legemskrænkelse iøv.
1280 Forsætlig legemsbeskadigelse
1283 Uagtsomt manddrab/legemsbesk.
1286 Forbr. mod liv og legeme
1289 Forbr. mod den pers. frihed
1292 Trusler
1304 Dokumentfalsk
1308 Dokumentfalsk med check
1312 Brandstiftelse
1316 Indbr. i bank., forretn. mv.
1320 Indbr. i beboelser
1324 Indbr. i ubeboede bebyggelser
1328 Tyveri fra bil, båd mv.
1332 Butikstyverier mv.
1336 Andre tyverier
1339 Tyv./brugstyv. af indr.køretøj
1342 Tyv./brugstyv. af knallert
1345 Tyv./brugstyv. af cykel
1348 Tyv./brugstyv. af andet
1351 Ulovlig omgang med hittegods
1354 Underslæb
1357 Bedrageri
1360 Checkbedrageri
1363 Mandatsvig
1366 Afpresning og åger
1372 Skyldnersvig
1376 Hæleri
1380 Røveri
1384 Grov skattesvig mv.
1390 Hærværk
1394 Uagtsomt hæleri
1398 Berig.forbr. og formuekrænk.
1410 Forbr. mod off. myndighed mv.
1415 Forbr. i off. tjeneste
1420 Falsk forklaring for retten
1425 Falsk forklaring i øvrigt
1430 Forbr. vedr. penge og bevism.
1435 Salg af narkotika mv.
1440 Smugling mv. af narkotika
1445 Almenskadelige forbr. mv.
1450 Ulovligt erhverv mv.
1455 Forbrydelser i familieforhold
1460 Uagts. manddr. mv.v/færd.uheld
1475 Tilhold
1485 Freds- og ærekrænkelser
2110 Færdselsuheld uspecificeret
2210 Færdselsuheld med spiritus
2220 Spiritus- og promillekørsel
2410 Mangler ved køretøj
2610 Færdselslovsovertræd. i øvrigt
3210 Lov om euforiserende stoffer
3410 Våbenloven
3610 Skatte og afgiftslove mv.
3810 Andre strafferetlige særlove
3815 Sundheds- og sociallove
3820 Bygge- og boliglove
3825 Miljølove
3830 Love vedr. dyr, jagt mv.
3835 Love vedr. arb. transport mv.
3840 Selskabs- og firmalovgiv. mv.
3845 Love vedr. forsvaret og lign.
3850 Love vedr. off. forsyninger
3855 Love vedr. spil, bev., næring
3865 Særlovgivning i øvrigt
3870 Uoplyst særlovgivning

Syv cifre:
Se tilknyttet værdisæt D281700.TXT_GER7.


Politiets journalplan, og dermed gerningskoderne, ændres løbende som følge af lovændringer eller ønsker om belysning af særlige lovovertrædelser. Værdisættet for KON_GER7 har derfor også løbende ændret sig.

De væsentligste ændringer i politiets journalplan er beskrevet i bilag vedr. gerningskoder.

Til og med 2006 er konfererede sager med uoplyst KON_GER7 slettet fra registret. Fra og med 2007 er de medtaget. De pågældende konfererede sager har ligeledes uoplyst KON_AFGTYPKO (afgørelsestypekode). Det drejer sig om sigtelser i sager, som er færdigefterforskede, og som vides at blive til biforhold (konfererede sager), når de er afgjort. De vil være med på et nyt udtræk med oplyst KON_GER7 og KON_AFGTYPKO når hovedsagen er afgjort.

Bilag

Bilag vedr. gerningskoder 2020_GER7
TABEL
GRAF

Populationer:

Konfererede sager (afgjorte bisager) i løbet af tællingsåret

Konfererede sager (afgjorte bisager) i løbet af tællingsåret

Værdisæt

Værdisæt

0 : Uoplyst
1000000 : Uoplyst straffelov
1000100 : Opholdsforbud ved dom, registrering af
1000200 : Opholdsforbud jf. straffeloven § 79 b, registrering af
1000300 : Kontaktforbud jf. straffeloven § 79 b, registrering af
1000400 : Opholds- og kontaktforbud jf. straffeloven § 79 b, registrering af
1000500 : Tavshedspligt jf. straffeloven § 79 b, overtrædelse
1110505 : Blodskam, børn under 15 år
1110510 : Blodskam i øvrigt
1110515 : Samleje med plejebarn/stedbarn mv.
1110516 : Samleje med plejebarn/stedbarn mv.
1110520 : Anden kønslig omgang med plejebarn/stedbarn
1110521 : Andet seksuelt forhold med plejebarn/stedbarn mv.
1110525 : Blodskam, anden kønslig omgang, børn under 15 år
1110526 : Blodskam, andet seksuelt forhold (børn under 15 år)
1110530 : Blodskam, anden kønslig omgang mellem søskende
1110531 : Blodskam, andet seksuelt forhold mellem søskende
1110535 : Blodskam i øvrigt, anden kønslig omgang
1110536 : Blodskam i øvrigt, andet seksuelt forhold
1110540 : Blodskam mellem søskende, børn under 15 år
1110545 : Blodskam i øvrigt, mellem søskende
1120504 : Voldtægt
1120505 : Voldtægt
1120506 : Voldtægt ved anvendelse af vold eller trussel om vold
1120510 : Samleje med ulovlig tvang
1120511 : Voldtægt ved ulovlig tvang
1120515 : Tilsnigelse til samleje
1120516 : Tilsnigelse til samleje
1120519 : Andet seksuelt forhold
1120520 : Anden kønslig omgang ved vold
1120521 : Andet seksuelt forhold ved vold eller trussel om vold
1120525 : Anden kønslig omgang ved ulovlig tvang
1120526 : Andet seksuelt forhold ved ulovlig tvang
1120530 : Anden kønslig omgang ved tilsnigelse
1120531 : Andet seksuelt forhold ved tilsnigelse
1130505 : Samleje med barn under 12 år, skærpende omstændigheder
1130510 : Anden kønslig omgang med barn under 12 år
1130515 : Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 12 år
1131505 : Voldtægt ved samleje med barn under 12 år
1131510 : Andet seksuelt forhold med barn under 12 år
1140505 : Samleje ved udnyttelse af psykisk abnormitet
1140507 : Samleje ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand
1140510 : Samleje med institutionsanbragt
1140515 : Samleje ved misbrug af afhængigheds forhold
1140520 : Samleje med barn under 15 år
1140525 : Samleje ved forførelse
1140530 : Anden kønslig omgang ved udnyttelse af psykisk abnormitet
1140535 : Anden kønslig omgang med institutionsanbragt
1140540 : Anden kønslig omgang ved misbrug af afhængighedsforhold
1140545 : Anden kønslig omgang med barn under 15 år
1140550 : Anden kønslig omgang ved forførelse
1140555 : Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 15 år
1140560 : Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt
1140565 : Samleje med prostitueret under 18 år, kunde
1141505 : Samleje med barn under 15 år
1141510 : Andet seksuelt forhold med barn under 15 år
1141515 : Uagtsom seksualforbrydelse mod barn under 15 år
1145505 : Samleje ved udnyttelse af psykisk abnormitet
1145510 : Voldtægt ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand
1145515 : Andet seksuelt forhold ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand
1145520 : Samleje med institutionsanbragt/frihedsberøvet
1145525 : Samleje ved misbrug af afhængighedsforhold
1145530 : Samleje ved forførelse
1145535 : Andet seksuelt forhold ved udnyttelse af psykisk abnormitet
1145540 : Andet seksuelt forhold med institutionsanbragt/frihedsberøvet
1145545 : Andet seksuelt forhold ved misbrug af afhængighedsforhold
1145550 : Andet seksuelt forhold ved forførelse
1145555 : Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt
1145560 : Samleje med prostitueret under 18 år - kunde
1145565 : Medvirken til prostitution (samleje) - person under 18 år
1145570 : Medvirken til andet seksuelt forhold i forbindelse med prostitution af person under 18 år
1145575 : Andet seksuelt forhold end samleje med prostitueret under 18 år - kunde
1150505 : Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år
1150510 : Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold mod barn under 12 år
1150515 : Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang mod barn under 12 år
1160505 : Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 15 år
1160510 : Homoseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt
1160515 : Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold
1160520 : Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang
1160525 : Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold mod barn under 15 år
1160530 : Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang mod barn under 15 år
1172005 : Blufærdighedskrænkelse ved beføling
1172010 : Blufærdighedskrænkelse ved beføling
1174005 : Blufærdighedskrænkelse ved blotteri
1174010 : Blufærdighedskrænkelse ved blotteri
1176005 : Blufærdighedskrænkelse ved beluring
1176010 : Blufærdighedskrænkelse ved beluring
1176205 : Blufærdighedskrænkelse (udgået 1986)
1176405 : Blufærdighedskrænkelse ved verbal uterlighed o.l.
1176410 : Blufærdighedskrænkelse ved verbal uanstændighed ol.
1176605 : Blufærdighedskrænkelse ved anden uterlighed
1176610 : Blufærdighedskrænkelse ved anden uanstændighed
1176805 : Blufærdighedskrænkelse i øvrigt
1180505 : Rufferi
1180506 : Rufferi
1180510 : Fremmelse af utugt
1180511 : Fremmelse af prostitution
1180515 : Udlejning af værelse til utugt
1180516 : Udlejning af værelse til prostitution
1180520 : Alfonseri, underhold
1180525 : Alfonseri, dele bolig
1180530 : Forulemper ved opfordring mv. til utugt
1180531 : Svigagtig eller anden utilbørlig fremmelse af prostitution
1180535 : Pornografi
1180536 : Pornografi, salg til personer under 16 år
1180540 : Børnepornografi
1180541 : Rekruttere/medvirke til utugtig optræden af personer under 18 år
1180542 : Overvære utugtig optræden af personer under 18 år
1180543 : Overvære pornografisk optræden af person under 18 år
1180544 : Børnepornografi
1180545 : Børnepornografi, besiddelse af/bekendt med
1180546 : Børnepornografi, besiddelse af/bekendt med
1180547 : Medvirken til pornografisk optræden af person under 18 år
1180550 : Utugtig foto/filmoptagelse af person under 18 år
1180551 : Pornografiske foto/filmoptagelser af person under 18 år
1180605 : Overtrædelse af pålæg
1180606 : Meddelt forbud efter straffelovens §236
1180705 : Meddelt pålæg
1180706 : Overtrædelse af forbud efter straffelovens §236
1210501 : Vold eller trussel mod polititjenestemand
1210502 : Lægge hindringer i vejen for udførelse (polititjenestemand)
1210503 : Trusler om vold mv. mod overordnet polititjenestemand
1210504 : Lægge hindring i vejen for udførelse (polititjenestemand)
1210505 : Vold o.l. mod nogen i offentlig tjeneste mv. (Forekommer første gang i 1980)
1210506 : Vold mod polititjenestemand
1210507 : Trussel mod polititjenestemand
1210508 : Vold mod nogen i offentlig tjeneste
1210509 : Trussel om vold mod nogen i offentlig tjeneste
1210510 : Trusler om vold mv. mod offentlig myndighed
1210515 : Hindring af offentlig myndighed
1210516 : Lægge hindring i vejen for udførelsen af offentlig myndighed, skærpende omstændigheder
1210517 : Lægge hindring i vejen for udførelse af offentlig myndighed
1210518 : Lægge hindring i vejen for udførelse af offentlig myndighed, skærpende
1210520 : Fredskrænkelse af person i offentlig tjeneste
1210525 : Angreb med genstande mod nogen i offentlig tjeneste
1210705 : Vold mod politi mv. ved opløb/opstand
1220505 : Ledelse og fremkaldelse af opløb
1220510 : Grov forstyrrelse af offentlig ro og orden
1220515 : Maskering, forbud mod
1220520 : Tildækningsforbud, overtrædelse af
1230505 : Manddrab
1230705 : Barnedrab
1240505 : Forsøg på manddrab
1250505 : Psykisk vold
1252505 : Simpel vold
1255305 : Alvorligere vold
1255705 : Vold med skade på legeme eller helbred
1255710 : Vold ved kvindelig omskæring
1258305 : Særlig alvorlig vold
1258705 : Særlig alvorlig vold med døden til følge
1260505 : Vold mod sagesløs
1270305 : Legemskrænkelse
1270505 : Vold af særlig farlig karakter
1270705 : Vold med skade på legeme eller helbred
1280305 : Legemsbeskadigelse
1280505 : Legemsbeskadigelse med død til følge mv.
1280510 : Legemsbeskadigelse med grov skade til følge
1280705 : Grov legemsbeskadigelse
1283305 : Uagtsomt manddrab
1283505 : Uagtsom legemsbeskadigelse
1283705 : Uagtsom grov legemsbeskadigelse
1283805 : Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse
1286505 : Drab efter begæring
1286510 : Medvirken til selvmord
1286515 : Hensættelse i hjælpeløs tilstand
1286520 : Uforsvarlig omgang ved barnefødsel
1286525 : Forvoldt fare for liv eller førlighed
1286530 : Undladt at hjælpe en person i livsfare
1286535 : Undladt at hjælpe en person ved ulykke
1286537 : Undladt at hjælpe/flugt fra færdselsuheld
1286540 : Overladelse af våben eller sprængstof
1286545 : Undladt at hjælpe gravid kvinde
1289505 : Ulovlig tvang
1289705 : Frihedsberøvelse
1289710 : Kvalificeret frihedsberøvelse
1289713 : Frihedsberøvelse, grov uagtsomhed
1289715 : Uagtsom frihedsberøvelse
1289720 : Menneskehandel
1292505 : Trussel på livet
1292510 : Bombetrusler/telefonbomber
1292515 : Offentlig trussel om voldshandling
1292520 : Trusler, vold o.l. mod vidner og deres nærmeste (Forekommer første gang 1992)
1292525 : Trusler og lignende mod vidner og deres nærmeste
1292530 : Vold mod vidner og deres nærmeste
1304505 : Dokumentfalsk
1304705 : Dokumentfalsk ved anvendelse af dankort
1304805 : Dokumentfalsk ved anvendelse af øvrige kontokort
1308505 : Dokumentfalsk ved anvendelse af check
1308510 : Dokumentfalsk ved anvendelse af eurochecks
1312505 : Brandstiftelse, kvalificeret
1312510 : Brandstiftelse, forsætlig
1312705 : Brandstiftelse, uagtsom
1316105 : Indbrud i kommune-/sygesikringskontor
1316110 : Indbrud i posthus/postkontor
1316205 : Indbrud i bibliotek
1316210 : Indbrud i børnehave/vuggestue/fritidshjem
1316215 : Indbrud i skole
1316220 : Indbrud i kirke/museum
1316225 : Indbrud i svømmehal/idrætsanlæg o.l.
1316230 : Indbrud i institution/plejehjem
1316235 : Indbrud i offentligt kontor/bygning i øvrigt
1316240 : Indbrud i kaserne (våben/ammunition)
1316305 : Indbrud i bankiers/vekselerer o.l.
1316310 : Indbrud i biograf/teater
1316315 : Indbrud i campingplads/vandrerhjem
1316320 : Indbrud i tankstation/autohandler
1316325 : Indbrud i privat institution
1316330 : Indbrud i beboerklubber
1316335 : Indbrud i privat kontor i øvrigt
1316340 : Indbrud i selskabslokaler
1316405 : Indbrud i pengeinstitut
1316504 : Indbrud i sportsforretning
1316505 : Indbrud i beklædnings-/skind-/fodtøjsforretning
1316510 : Indbrud i kiosk/cigar-/vinhandel
1316515 : Indbrud i købmand/supermarked/mejeri
1316520 : Indbrud i radio-/fotoforretning
1316525 : Indbrud i urmager/guldsmed
1316530 : Indbrud i cafeteria/restaurant
1316535 : Indbrud i hotel/motel
1316536 : Indbrud i EDB-forretning
1316537 : Indbrud i optikerforretning
1316540 : Indbrud i forretning i øvrigt
1316545 : Indbrud i våbenlager/-fabrik/-forretning
1316605 : Indbrud i fabrik
1316610 : Indbrud i lager o.l.
1316615 : Indbrud i værksted
1316620 : Indbrud i tømmerhandel/byggemarked
1316621 : Indbrud i EDB-virksomhed
1316625 : Indbrud i virksomhed i øvrigt
1316705 : Indbrud i apotek
1316710 : Indbrud i hospital
1316715 : Indbrud i lægekonsultation o.l.
1316805 : Pengeskabstyveri ved skærebrænder
1316810 : Pengeskabstyveri ved sprængstof
1316815 : Pengeskabstyveri ved vinkelslibere
1316820 : Pengeskabstyveri
1316905 : Indbrud i øvrigt
1320505 : Indbrud i villa o.l.
1320510 : Indbrud i landejendom
1320705 : Indbrud i lejlighed
1320710 : Indbrud i værelse
1324305 : Indbrud i skib/båd (fast bemandede)
1324310 : Indbrud i nybygning/prøvehus
1324315 : Indbrud i skib/båd (lystbåde)
1324505 : Indbrud i fritidshus
1324510 : Indbrud i kolonihavehus
1324705 : Indbrud i garage/udhus
1324710 : Indbrud i kælder-/lofts-/pulterrum
1324715 : Indbrud i campingvogn
1324720 : Indbrud i arbejdsskur/kontorvogn o.l.
1324725 : Indbrud i isbod/pølsebod
1328505 : Tyveri fra personbil
1328510 : Tyveri fra lastbil/varebil
1328705 : Tyveri fra motorcykel/scooter
1328710 : Tyveri fra knallert
1328715 : Tyveri fra cykel
1328720 : Tyveri fra både
1328725 : Tyveri fra andet køretøj
1332305 : Tyveri fra automat i møntvaskeri etc.
1332310 : Tyveri fra benzinautomat
1332315 : Tyveri fra frimærkeautomat
1332320 : Tyveri fra vareautomat
1332325 : Tyveri fra telefonautomat
1332330 : Tyveri fra parkometerautomat
1332335 : Tyveri fra spilleautomat
1332502 : Butikstyveri fra andre forretninger
1332505 : Butikstyveri beklædning/skind/fodtøj
1332510 : Butikstyveri kiosk/cigar-/vinhandel
1332515 : Butikstyveri købmand/supermarked/mejeri
1332520 : Butikstyveri radio-/fotoforretning
1332525 : Butikstyveri urmager/guldsmed
1332530 : Butikstyveri møntvaskeri
1332535 : Butikstyveri, tricktyveri
1332705 : Rudeknusningstyveri radio-/fotoforretning
1332710 : Rudeknusningstyveri fra urmager/guldsmed
1332715 : Rudeknusningstyveri iøvrigt
1336305 : Tyveri af taske/bagage
1336405 : Tyveri, tricktyveri på gadeplan
1336502 : Tyveri af barnevogn/klapvogn
1336504 : Tyveri fra cafeteria/restaurant
1336506 : Tyveri fra hotel/motel
1336507 : Tyveri fra kasseapparat
1336508 : Tyveri fra udstilling
1336510 : Tyveri fra møntvaskeri
1336512 : Tyveri fra andre butikker
1336513 : Tyveri, tricktyveri i beboelse
1336514 : Tyveri fra campingplads
1336516 : Tyveri fra garderobe
1336518 : Tyveri fra skole/fritidshjem o.l.
1336520 : Tyveri fra lejlighed/værelse/etageejendom
1336522 : Tyveri fra villa/landejendom
1336524 : Tyveri fra kælder o.l.
1336526 : Tyveri fra svømmehal/idrætsanlæg/omklædningsrum
1336528 : Tyveri fra udhængsskab
1336530 : Tyveri fra hospital/plejehjem
1336531 : Tyveri fra fritidshus
1336532 : Tyveri fra institution
1336534 : Tyveri fra kontor
1336536 : Tyveri fra kaserne
1336538 : Tyveri fra byggeplads
1336540 : Tyveri fra døgnboks
1336541 : Tyveri fra kaserne (våben/ammunition)
1336542 : Tyveri fra andre steder
1336543 : Tyveri fra pengeautomat
1336544 : Tyveri af afgrøde (korn o.l.)
1336545 : Tyveri fra garage/udhus
1336546 : Tyveri af benzin/olie
1336548 : Tyveri af el/gas
1336550 : Tyveri af forsendelse
1336552 : Tyveri af husdyr
1336554 : Tyveri af nummerplader
1336556 : Tyveri fra lomme/taske/bagage
1336558 : Tyveri i tog/skib/fly/bus
1336560 : Tyveri i lufthavne
1336562 : Tyveri i forbindelse med prostitution
1336564 : Tyveri på banegårde
1336566 : Tyveri af narkotika
1336568 : Tyveri i plads
1336570 : Tyveri i forbindelse med vold
1336572 : Tyveri i øvrigt
1336574 : Tyveri af våben
1336575 : Tyveri af fiskeredskaber/-garn o.l.
1336576 : Tyveri af metaller (skrot/afklip/afbrænding)
1339505 : Tyveri af registreret køretøj
1339510 : Tyveri af uregistreret køretøj
1339515 : Brugstyveri af registreret personbil
1339520 : Brugstyveri af lastbil/varebil
1339521 : Brugstyveri af registreret personbil
1339522 : Brugstyveri af registreret lastbil/varebil
1339523 : Brugstyveri af udlejningskøretøj
1339524 : Brugstyveri af uregistreret personbil
1339525 : Brugstyveri af udlejningskøretøj
1339526 : Brugstyveri af uregistreret lastbil/varebil
1339530 : Brugstyveri af uregistreret personbil
1339535 : Brugstyveri af uregistreret lastbil/varebil
1339705 : Brugstyveri af registreret motorcykel/scooter
1339706 : Brugstyveri af registreret motorcykel/scooter
1339707 : Brugstyveri af uregistreret motorcykel/scooter
1339710 : Brugstyveri af uregistreret motorcykel/scooter
1342505 : Tyveri af knallert
1342510 : Brugstyveri af knallert
1345505 : Tyveri af cykel
1345510 : Brugstyveri af cykel
1348205 : Brugstyveri af EDB-materiel
1348505 : Tyveri af skib/båd/fly
1348510 : Brugstyveri af skib/båd/fly
1348515 : Brugstyveri af andet
1348520 : Brugstyveri af påhængskøretøj, registreret knallert m.v.
1348525 : Brugstyveri af andet motorkøretøj
1351505 : Ulovlig omgang med hittegods
1354505 : Underslæb/tilegnelse af ting
1354510 : Fragåelsesunderslæb
1354515 : Underslæb/forbrug af penge
1354520 : Underslæb med hensyn til våben/ammunition
1354705 : Underslæb/anvendelse af EDB-materiale
1357505 : Bedrageri
1357510 : Socialbedrageri
1357511 : Socialbedrageri
1357512 : Bedrageri, arbejdsløshedskasse
1357515 : Bedrageri, arbejdsløshedskasse
1357520 : Bedrageri med øvrig afgifts- eller tilskudslovgivning - grov
1357525 : Bedrageri med øvrig afgifts- eller tilskudslovgivning
1357605 : Bedrageri dankort, overtræk egen konto
1357705 : Bedrageri øvrige kontokort, egen konto
1357805 : Bedrageri øvrige kontokort, stjålne
1357810 : Bedrageri, stjålne dankort
1357905 : Databedrageri
1360505 : Bedrageri checks, overtræk egen konto
1360510 : Bedrageri, stjålne checks
1363505 : Mandatsvig
1363705 : Mandatsvig checks
1363805 : Mandatsvig dankort
1363905 : Mandatsvig, anvendelse af EDB-materiale
1366505 : Afpresning
1366705 : Åger
1372505 : Skyldnersvig
1376505 : Hæleri
1376506 : Hæleri
1376507 : Hæleri, groft/forretningsmæssig
1376508 : Hæleri med hensyn til våben/ammunition
1376509 : Hæleri med hensyn til våben/ammunition, groft
1376510 : Hæleri med hensyn til våben/ammunition
1376511 : Hvidvask
1376512 : Hvidvask, groft/forretningsmæssig
1380305 : Røveri mod pengeinstitut
1380310 : Særligt farligt røveri mod pengeinstitut
1380505 : Røveri mod offentlig kontor
1380510 : Særligt farligt røveri mod offentligt kontor
1380705 : Røveri mod forretning
1380710 : Røveri mod tankstation
1380715 : Særligt farligt røveri mod forretning
1380720 : Særligt farligt røveri mod tankstation
1380902 : Røveri mod værditransport
1380903 : Røveri, kassetterøveri
1380904 : Røveri mod person i egen bolig
1380905 : Røveri mod andre
1380907 : Særligt farligt røveri mod værditransport
1380908 : Særligt farligt røveri, kassetterøveri
1380910 : Særligt farligt røveri mod andre
1380911 : Særligt farligt røveri mod person i egen bolig
1384505 : Grov skattesvig
1384510 : Grov momssvig
1384515 : Svig med EU-midler
1384705 : Groft smugleri
1390505 : Hærværk
1390506 : Hærværk, skærpende omstændigheder
1390510 : Groft hærværk
1390511 : Hærværk, groft (skærpende omstændighed)
1390515 : Groft uagtsomt hærværk
1390520 : Hærværk, graffiti
1390521 : Hærværk, graffiti (skærpende omstændighed)
1390525 : Hærværk, groft, graffiti
1390526 : Hærværk, groft, graffiti (skærpende omstændighed)
1390705 : Hærværk med hensyn til EDB-materiale
1394505 : Uagtsomt hæleri
1398505 : Ødelæggelse af egne ting
1398510 : Hindringer af andres ret
1398515 : Ulovlig selvtægt
1398520 : Ulovlig inddæmning
1398525 : Svig, der ikke er bedrageri
1398526 : Svig, der ikke er bedrageri (skærpende omstændigheder)
1398527 : Uagtsomt svig (ikke bedrageri)
1398528 : Insiderhandel/kursmanipulation, skærpende omstændigheder
1398530 : Uagtsomt svig (ikke bedrageri)
1398535 : Urigtige oplysninger om et firmas økonomi
1398540 : Svigagtig opnåelse af kredit
1398545 : Ulovligt forbrug af forudbetalt vederlag
1398550 : Bortfjernelse uden at betale
1398555 : Tilsnigelse af adgang uden at betale
1398560 : Returkommission
1398563 : Markedsføringsloven, skærpende omstændigheder
1398564 : Forretningshemmeligheder, overtrædelse, skærpende omstændigheder
1398565 : Ulovlig forværrelse af formuestilling
1398566 : Piratkopiering, særligt skærpende omstændigheder
1398567 : Ophavskrænkelse, skærpende omstændigheder
1398570 : Udnyttelse af andres vildfarelse
1398575 : Udnyttelse af andres økonomiske vanskeligheder
1398580 : Efterfølgende åger
1398583 : Betalingsmiddel/-kort, uberettiget anvendelse, videregivelse
1398585 : Uorden i forretningsbøger
1398587 : Kode til informationssystem, uberettiget anskaffelse/videregivelse
1398590 : Ulovlig stemmeafgivning vedrørende økonomi
1398591 : Bestikkelse af voldgiftsdommer
1398595 : Kartelaftale, særligt skærpende omstændigheder
1410303 : Højforræderi
1410306 : Krigsanstiftelse
1410309 : Farevoldende offentlige udtalelser
1410312 : Femte kolonnevirksomhed
1410313 : Deltagelse i væbnet konflikt
1410314 : Hvervning til væbnet konflikt
1410315 : Bistand til fjenden under krig
1410318 : Misligholdelse af kontrakt under krig
1410321 : Erhvervsmæssigt samarbejde med fjenden
1410324 : Utilbørligt forhold til besættelsesmagt
1410327 : Diplomatisk landsforræderi
1410330 : Spionage
1410333 : Hjælp til fremmed efterretningstjeneste
1410336 : Videregivelse af hemmelige forhandlinger
1410339 : Forfalskning af dokumentation af betydning for staten
1410342 : Offentlig beskrivelse af militære anlæg
1410345 : Neutralitetskrænkelser mod staten
1410348 : Overtrædelse af forbud til værn for staten
1410351 : Forbrydelse mod fremmed statsoverhoved
1410354 : Offentlig forhånelse af fremmed nation
1410357 : Oprør
1410360 : Forbrydelse mod den danske regent
1410363 : Tvang overfor folketinget
1410364 : Terrorisme/modtage økonomisk støtte
1410365 : Ulovlig indrejse/ophold i konfliktområde
1410366 : Ulovlig korpsvirksomhed
1410367 : Terrorisme
1410368 : Terrorisme, økonomisk støtte til
1410369 : Forbrydelse mod kongehuset i øvrigt
1410370 : Terrorisme, tilskyndelse til
1410371 : Samfundsorden, forstyrrelse af/økonomisk støtte
1410372 : Forhindring af folketingsvalg mv.
1410373 : Ulovlig militær, medlem af
1410374 : Masseødelæggelsesvåben, spredning af
1410375 : Uberettiget deltagelse i folketingsvalg
1410378 : Tvang mod offentlig myndighed mv.
1410379 : Terrorisme, Europakonventionen
1410380 : Terrorisme, økonomisk støtte til
1410381 : Terrorisme, hvervning
1410382 : Terrorisme, oplæring
1410383 : Terrorisme, tilskyndelse til
1410384 : Samfundsorden, forstyrrelse af/økonomisk støtte
1410385 : Ulovlig militær, medlem af
1410386 : Masseødelæggelsesvåben, spredning af
1410505 : Misbrug af faresignal mv.
1410703 : Fornærmelig tiltale af offentlig myndighed
1410706 : Bestikkelse af offentlig myndighed
1410707 : Fornærmelig tiltale mod polititjenestemand
1410708 : Overtrædelse af opholdsforbud jf. straffelov § 79 a
1410709 : Hjælp til undvigelse
1410710 : Opholdsforbud jf. straffeloven § 79 b, overtrædelse
1410711 : Kontaktforbud jf. straffeloven § 79 b, overtrædelse
1410712 : Fanger mv., ulovlig forbindelse med
1410713 : Fange, flygtet
1410714 : Hjælp til undvigelse
1410715 : Hindring af strafforfølgning/-fuldbyrdelse
1410716 : Menneskesmugling, skærpende omstændighed
1410717 : Ulovlig forbindelse med fanger mv.
1410718 : Ødelæggelse af offentlig segl/mærke
1410719 : Frihedsberøvet, uretmæssig besiddelse af mobiltelefon o.l.
1410720 : Besøgende, uretmæssig medtager mobiltelefon mv.
1410721 : Ødelæggelse af offentlig bekendtgørelse
1410722 : Forvaring, uretmæssig besiddelse af mobiltelefon o.l.
1410724 : Unddragelse fra værnepligt
1410727 : Ulovlig hvervning
1410730 : Offentliggøre fortrolige forhandlinger mv.
1410733 : Offentliggørelse af usandt mødereferat
1410736 : Uberettiget udøvelse af offentlig myndighed
1410739 : Foregivelse af offentlig myndighed
1410742 : Udøver virksomhed uden offentlig bevilling
1410743 : Medvirken til udøvelse af virksomhed trods frakendelse
1410745 : Uberettiget brug af uniform mv.
1410746 : Meddelt påbud (forbudt forening)
1410747 : Besidde/anvende forbudt forenings kendetegn
1410748 : Deltagelse i forbudt forening
1410749 : Opholdsforbud, overtrædelse af (forbudt forening)
1410750 : Ej efterk. påbud - deltage i forsamling (forbudt forening)
1410751 : Ikke efterkomme påbud om at skilles
1410752 : Opholdsforbud, begæring om (forbudt forening)
1410753 : Opholdsforbud,meddelt (anvendes ikke til journalisering) (forbudt forening)
1410754 : Offentlig tilskyndelse til forbrydelse
1410755 : Billigelse af forbrydelse ved religiøs oplæring
1410757 : Hindring af offentlig forsamling
1410760 : Forstyrrelse af folketingets møder o.l.
1410763 : Farlig beruselse
1410766 : Krænkelse af gravfreden
1410769 : Usømmelig behandling af kirken
1410772 : Offentlig forhånelse af trossamfund
1410775 : Undlade at forhindre forbrydelse
1410778 : Undladelse af bistand til offentlig myndighed
1410781 : Tilbageholde oplysninger om en persons uskyld
1415505 : Offentlig myndigheds modtagelse af bestikkelse
1415510 : Ulovlig opkrævning af skat mv.
1415515 : Misbrug af domsmyndighed
1415520 : Ulovlig håndhævelse af strafmyndighed
1415525 : Ulovlig behandling af retssager
1415530 : Hindring af dommes fuldbyrdelse
1415535 : Misbrug af offentligt hverv
1415540 : Tilskyndelse til underordnedes forbrydelse
1415545 : Krænkelse af tavshedspligt
1415547 : Meddelelseshæleri
1415550 : Tilintetgørelse af post mv.
1415555 : Offentlige myndigheders forbrydelse
1415560 : Anden misbrug af offentlig stilling/hverv
1415565 : Pligtforsømmelse i offentligt hverv
1415570 : Skødesløshed i offentligt hverv
1420505 : Falsk forklaring for retten
1420510 : Vidne forklaring/fritagelsesgrund
1420515 : Grov uagtsom afgivelse af forklaring
1425505 : Falsk erklæring på tro og love
1425510 : Urigtig forklaring/pligtforhold
1425515 : Anden urigtig skriftlig erklæring
1425520 : Falsk anklage/bevisforvanskelse
1425523 : Tilbageholdt oplysninger om en persons uskyld
1425525 : Falsk anmeldelse/klagemål
1430305 : Pengefalsk
1430310 : Udgivelse af falske penge
1430315 : Udgivelse af formodede falske penge
1430505 : Dokumentsvig
1430705 : Udgivelse af pengelignende genstande
1430707 : Pengefalsk, elektronisk
1430710 : Ulovlig udfærdigelse af betalingsmiddel
1430715 : Personelt falsk/misbrug af ægte dokument
1430720 : Intellektuelt falsk
1430725 : Falsk stempel/mærke mv.
1430730 : Falsk stempelmærke/frimærke mv.
1430735 : Dokumentundertrykkelse
1430740 : Falske skelsten mv.
1435505 : Salg af narkotika
1435506 : Dopingmidler, salg af (skærpende omstændigheder)
1435705 : Narkotikahæleri
1435706 : Hæleri med hensyn til narkotika
1435707 : Hæleri med hensyn til narkotika - groft
1440505 : Smugling mv. af narkotika
1440506 : Dopingmidler, smugling mv. (skærpende omstændigheder)
1445705 : Sprængning mv., transportulykke
1445710 : Livsfarlig sprængning mv., transportulykke
1445715 : Uagtsom sprængning mv., transportulykke
1445720 : Kapring af fly/skib mv.
1445725 : Forstyrrelse af transportmidler
1445730 : Undladt at afværge ildebrand o.l.
1445735 : Forgiftning af drikkevand
1445740 : Fortielse/udbredelse af sundhedsfarlige ting
1445745 : Udbredelse af sundhedsfarlige genstande
1445750 : Ulovlig udbredelse af lægemidler
1445755 : Udsat dyrs sundhed for fare
1445756 : Handel med vilde dyr og planter, skærpende omstændigheder
1445760 : Forvoldt fare for epidemi
1445765 : Forstyrrelse af samfærdselsmidlerne
1445770 : Ødelæggelse af mindesmærker o.l.
1445775 : Salg af forfalskede levnedsmidler
1445777 : Skydevåben, særlig skærpende omstændigheder
1445778 : Andre særdeles farlige våben eller eksplosive stoffer, særlig skærpende omstændigheder
1445779 : Andre våben eller eksplosivstoffer, særlig skærpende omstændigheder
1445780 : Våben og sprængstof, særdeles farlige
1445781 : Våben og sprængstof, under særlig skærpende omstændighed
1445782 : Våben og sprængstof, særlig farlig
1445783 : Radioaktive stoffer, besiddelse/anvendelse af
1445785 : Miljø, forurening med betydelig skade
1445790 : Skydevåben, særligt skærpende, offentligt sted
1445795 : Skydevåben, særligt skærpende, ikke offentligt sted
1450505 : Betleri, overtrædelse
1450510 : Løsgængeri
1450515 : Ulovligt erhverv
1450520 : Erhvervsmæssig udnyttelse, spekulation
1450525 : Hasard/væddemål
1450530 : Hasard på offentligt sted
1450535 : Svigagtig forledelse til udvandring
1450540 : Betleri, meddelt advarsel (påbud)
1455505 : Bigami, den gifte person
1455510 : Groft uagtsom bigami
1455515 : Bigami, den ugifte person
1455520 : Vanrøgt
1455525 : Falsk fødselsanmeldelse
1455530 : Unddragelse af forældremyndighed
1455535 : Bortsendelse af barn til udlandet, fare for sundhed/udvikling
1460305 : Uagtsomt manddrab i forbindelse med færdselsuheld
1460505 : Uagtsom legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld
1460510 : Uagtsom grov legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld
1460705 : Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld
1475305 : Begæring om advarsel
1475505 : Meddelt advarsel
1475705 : Overtrædelse af advarsel
1485305 : Brud på brevhemmeligheden
1485310 : Uberettiget adgang til andres gemmer
1485315 : Ulovlig aflytning
1485320 : Husfredskrænkelse
1485325 : Industrispionage
1485330 : Uberettiget fotografering af personer
1485335 : Brud på privatlivets hemmeligheder
1485340 : Udnyttelse af oplysninger om privatliv
1485345 : Uberettiget videregivelse af meddelelser eller billeder
1485350 : Brevhemmeligheden, brud på
1485355 : Ulovlig aflytning
1485405 : Uberettiget adgang til EDB-oplysninger
1485410 : Ulovlig adgang til erhvervshemmeligheder
1485415 : Kode til informationssystem, ulovlig anvendelse af
1485420 : Ulovlig adgang til erhvervshemmeligheder
1485425 : Adgangsmiddel datasystem, uberettiget salg/udbredelse
1485430 : Adgangsmiddel datasystem, uberettiget videregivelse større antal
1485435 : Adgangsmiddel datasystem, uberettiget anskaffelse/videregivelse, samfundsvigtigt
1485440 : Adgangsmiddel datasystem, uberettiget anskaffelse/videregivelse, personoplysninger
1485445 : Adgangsmiddel datasystem, uberettiget anskaffelse/videregivelse, betalende brugere
1485450 : Datasystem, uberettiget adgang til
1485505 : Racediskrimination
1485510 : Forfølgelse ved gentagne beskyldninger
1485515 : Uberettiget registrering af færden
1485705 : Ærekrænkelser (udgået 2019)
1485710 : Bagvaskelse
1485715 : Fornærmelser
1485720 : Æresfornærmelse overfor døde
1485725 : Ærekrænkelser (ny 2019)
1485730 : Ærekrænkelser overfor døde
1485735 : Beskyldning - usand
1485740 : Beskyldninger via massemedier
2110005 : Færdselsuheld (FUH)
2110010 : FUH. Ringe materiel skade med personskade
2110015 : FUH. Ringe materiel skade uden personskade
2110020 : FUH. Betydelig materiel skade med personskade
2110025 : FUH. Betydelig materiel skade uden personskade
2110030 : FUH. Ingen materiel skade med personskade
2210004 : FUH. Motorfører med høj promille med personskade
2210005 : FUH. Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer med personskade
2210006 : FUH. Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer uden personskade
2210008 : FUH. Spirituskørsel, ej betryggende med personskade
2210009 : FUH. Spirituskørsel med personskade
2210012 : FUH. Motorfører, promillekørsel med personskade
2210016 : FUH. Motorfører medicin mv. med personskade
2210017 : FUH. Motorfører medicin mv. med personskade
2210020 : FUH. Knallertkører spirituspåvirket med personskade
2210024 : FUH. Knallertkører medicin mv. med personskade
2210025 : FUH. Knallertkører medicin mv. med personskade
2210028 : FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket med personskade
2210029 : FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket med personskade
2210032 : FUH. Cyklist mv., medicin mv. med personskade
2210033 : FUH. Cyklist mv. medicin mv. med personskade
2210036 : FUH. Motorfører med høj promille uden personskade
2210040 : FUH. Spirituskørsel, ej betryggende uden personskade
2210041 : FUH. Spirituskørsel uden personskade
2210044 : FUH. Motorfører, promillekørsel uden personskade
2210048 : FUH. Motorfører, medicin mv. uden personskade
2210052 : FUH. Knallertkører, spirituspåvirket uden personskade
2210056 : FUH. Knallertkører, medicin mv. uden personskade
2210057 : FUH. Knallertkører, medicin mv. uden personskade
2210060 : FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket uden personskade
2210061 : FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket uden personskade
2210064 : FUH. Cyklist, medicin mv. uden personskade
2210065 : FUH. Cyklist, medicin mv. uden personskade
2210068 : FUH. Knallertkører med høj promille med personskade
2210072 : FUH. Knallertkører, promillekørsel med personskade
2210073 : FUH. Motorfører, medicin mv. uden personskade
2210074 : FUH. Motorfører med promille under 0,81 med personskade
2210076 : FUH. Knallertkører med høj promille uden personskade
2210078 : FUH. Knallertkører med promille under 0,81 med personskade
2210080 : FUH. Knallertkører, promillekørsel uden personskade
2210082 : FUH. Motorfører med promille under 0,81 uden personskade
2210084 : FUH. Knallertkører med promille under 0,81 uden personskade
2220003 : FUH. Spiritus- og promillekørsel med personskade
2220005 : FUH. Spiritus- og promillekørsel uden personskade
2220007 : Spiritus- og promillekørsel
2220010 : Spiritus, motorfører med høj promille
2220013 : Spirituskørsel
2220015 : Spirituskørsel, ej betryggende
2220020 : Spiritus, motorfører, promillekørsel
2220021 : Fører af motordrevet køretøj, euforiserende stoffer uden recept
2220022 : Spiritus, motorfører med promille under 0,81
2220023 : Fører af motordrevet køretøj, euforiserende stoffer
2220024 : Fører af motordrevet køretøj, euforiserende stoffer med recept
2220025 : Motorfører, medicin mv.
2220026 : Motorfører, medicin mv.
2220030 : Spiritus, knallertkører med høj promille
2220035 : Spiritus, knallertkører, spirituspåvirket
2220040 : Spiritus, knallertkører, promillekørsel
2220042 : Spiritus, knallertkører med promille under 0,81
2220045 : Knallertkører, medicin mv.
2220046 : Knallertkører, medicin mv.
2220050 : Cyklist mv., spirituspåvirket
2220053 : Cyklist mv., spirituspåvirket
2220055 : Cyklist mv., medicin mv.
2220056 : Cyklist mv., medicin mv.
2220060 : Uoplyst spiritus- og promillekørsel
2220065 : Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer uden recept
2220066 : Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer med recept
2220067 : THC (klip), uden recept, motordrevet køretøj, bortset fra lille knallert
2220068 : THC (klip), med recept, motordrevet køretøj, bortset fra lille knallert
2410005 : Køretøj, mangler (Udstyrsbekendtgørelsen)
2410006 : Lille knallert, ej lovlig, 40-42 km/t
2410007 : Lille knallert, ej lovlig, 43 km/t eller derover
2410008 : Stor knallert, ej lovlig, 60-63 km/t
2410009 : Stor knallert, ej lovlig, 64 km/t eller derover
2410010 : Knallert, ej lovlig, konstruktive ændringer/hastighedsforøgelse
2410011 : Forureningsbegrænsende udstyr, manipulation af, ejeransvar for køretøjer
2410012 : Forureningsbegrænsende udstyr, manipulation af, føreransvar for køretøjer
2610001 : Manglende agtpågivenhed
2610002 : ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
2610003 : Anvisninger, ikke efterkommet
2610004 : Lyssignal, kørsel frem mod rødt/gult lys (Første forekomst 1997)
2610005 : Udrykningskørsel
2610006 : Hastighedsovertrædelse, færdselstavle
2610007 : FUH. ikke opfyldt sine forpligtelser
2610008 : ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
2610009 : Placering på vejen
2610010 : ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
2610011 : Svingning mv.
2610012 : Forpligtelser ved færdselsuheld, undlader at standse
2610013 : Vending, bakning, vognbaneskift mv.
2610014 : Forpligtelser ved færdselsuheld § 9, stk. 2, nr. 1 (undlader at yde hjælp)
2610015 : Busstoppested mv., kørsel ved
2610016 : Forpligtelser ved færdselsuheld § 9, stk. 2, nr. 2-6
2610017 : Andre køretøjer, kørsel ved møde af
2610018 : Befordring af barn i bagudvendt barnestol ved aktiv frontairbag
2610019 : Overhaling, kørsel ved
2610020 : Ladet sig befordre ud over antallet af siddepladser
2610021 : Overhaling, forbud mod
2610022 : Lille knallert, kørsel uden at have erhvervet kørekort
2610023 : Vigepligtsforseelse
2610024 : Kørekort til lille knallert, ikke medbragt eller forevist
2610025 : Gående, forpligtelser overfor
2610026 : Knallertbevis/traktorKK ikke medbragt eller forevist til kørsel med lille knallert
2610027 : Standsning og parkering
2610028 : Stor knallert, kørsel uden førerret
2610029 : Signal- og tegngivning
2610030 : Frakendelsestid, kørsel i (lille knallert)
2610031 : Lygteføring, manglende afmærkning
2610032 : Køreuddannelse, overtrædelse af regler om (kørekortbekendtgørelsen)
2610033 : Cykel- og motorløb
2610034 : Alkolåsordning
2610035 : Generende/forstyrrende kørsel
2610036 : Hastighedsovertrædelse § 41
2610037 : Hastighedsovertrædelse § 42-43a
2610038 : ATK hastighedsovertrædelse
2610039 : Motorvej mv., kørsel på
2610040 : ATK hastighedsovertrædelse
2610041 : Cyklister, særlige regler for
2610042 : ATK hastighedsovertrædelse
2610043 : Knallertkørsel, særlige regler for
2610044 : Mobiltelefon mv., brug af
2610045 : Motorcykelkørsel, særlige regler for
2610046 : Traktor/motorredskab, kørsel uden førerret
2610047 : Spirituskørsel, manglende hindring af
2610048 : Stor knallert, kørsel uden førerret
2610049 : Motorkørertøj, kørsel uden førerret
2610050 : Kørekort mv. ikke medbragt (motorkøretøj/stor knallert)
2610051 : Spirituskørsel, manglende hindring af
2610052 : Kørekort, kørsel trods nægtelse
2610053 : Kørsel uden førerret til den pågældende kategori
2610054 : Erhvervsmæssig førerret, kørsel uden
2610055 : Knallert 3-hjulet, passager under 5 år uden sikkerhedssele (klip)
2610056 : Bus, kørsel uden førerret
2610057 : Udenlandsk kørekort, nægtet ombytning kørekort
2610058 : Kørekort, inddragelse pga. utilfredsstillende helbred
2610059 : ATK Mobiltelefon, brug af håndholdt
2610060 : Kørekort, inddragelse pga. manglende ædruelighed
2610061 : Kørekort nægtet, sygdom, ædruelighed, stof
2610062 : Kørekort, inddragelse pga. euforiserende stoffer
2610063 : Kørekort, erhverv nægtet, strafbare forhold
2610064 : Kørekort, inddragelse pga. manglende kørefærdigheder
2610065 : Kørekort udenlandsk, inddragelse af
2610066 : Øvelseskørsel
2610067 : Kørekort, inddragelse, ej mødt til kontrolprøve
2610068 : Oplysningspligt mv., ikke opfyldt
2610069 : Hastighedsbegrænser, ændring/manglende
2610070 : Tilkobling og slæbning
2610071 : Motorcykel 2-hjulet, passager under 135 cm (klip)
2610072 : Manglende registrering
2610073 : Motorcykel 3-hjulet/sidevogn, passager under 5 år uden sikkerhedssele (klip)
2610074 : Overtrådt registreringsbekendtgørelsen
2610075 : ATK Registreringsbekendtgørelse (manglende nummerplade)
2610076 : Ulovlig kørsel med udenlandsk køretøj
2610077 : Syn, ikke efterkommet tilsigelse til
2610078 : Sikkerhedssele, ikke brug af
2610079 : ATK Sikkerhedssele, ikke brug af
2610080 : Styrthjelm, ikke brug af
2610081 : Overlæs, totalvægt
2610082 : Køretøjers belæsning
2610083 : Farligt gods, national og international transport
2610084 : Køretøjets dimensioner
2610085 : Overlæs, akseltryk
2610086 : Overlæs, herunder bekendtgørelse om vægt og akseltryk
2610087 : Køre-hviletid
2610088 : Blokvognskørsel
2610089 : Forurening af vej mv.
2610090 : Kørekort, inddragelse, ej kursus i køre- hviletid-takograf/lastsikring-overlæs
2610091 : Dyr på vej mv.
2610092 : Frakendelsestid, kørsel i (motordrevet køretøj, bortset fra lille knallert)
2610093 : Forsikring, ikke tegnet
2610094 : Frakendelsestid, kørsel i
2610095 : Konfiskation af motorkøretøj
2610096 : Handlinger i udlandet
2610097 : Konfiskation af stor eller lille knallert
2610098 : Overtrådt andre regler i færdselsloven
2610099 : Konfiskation af knallertdele
2610100 : Håndholdt teleudstyr mv., brug af
2610106 : Håndholdt teleudstyr mv., brug af (klip)
2610107 : ATK - Håndholdt teleudstyr mv., brug af (klip)
2610108 : Helleanlæg mv., venstre om (klip)
2610109 : Forankørende, for lidt afstand til (klip)
2610110 : ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle (klip)
2610111 : Svingning mv., til fare/unødig ulempe (klip)
2610112 : Rødt lys, fremkørsel mod (klip)
2610113 : Vending eller bakning, til fare/ulempe (klip)
2610114 : Vognbaneskift, igangsætning, placering, standsning til fare/ulempe (klip)
2610115 : Kørselsretningen, kørsel mod (klip)
2610116 : Spærrelinjer, overskridelse i forbindelse med overhaling (klip)
2610117 : Nødspor, kørsel i (klip)
2610118 : Overhaling, øget hastighed (klip)
2610119 : Overhaling, ved kørsel (klip)
2610120 : Vognbaneskift, forbud mod (klip)
2610121 : Overhaling, forbud mod (klip)
2610122 : Overhaling, ved fodgængerfelt (klip)
2610123 : Vigepligt, ubetinget, afmærkning (klip)
2610124 : Vigepligt, ubetinget, udkørsel (klip)
2610125 : Overhaling, færdselstavle/afmærkning (klip)
2610126 : Vigepligt, højre (klip)
2610127 : Vigepligt, færdselstavle/afmærkning (klip)
2610128 : Svingning, ej sket uden ulempe (klip)
2610129 : Hastighed, færdselstavle (klip)
2610130 : Jernbaneoverkørsel, passage af (klip)
2610131 : ATK lyssignal, kørsel mod rødt lys (klip)
2610133 : Kap- og væddekørsel (klip)
2610137 : Hastighed, generelle (klip)
2610138 : Hastighed, køretøjsbestemt (klip)
2610142 : ATK hastighedsovertrædelse (klip)
2610166 : Befordring af barn uden særligt sikkerhedsudstyr (klip)
2610167 : Befordring af barn i øvrigt (klip)
2610168 : Befordring af flere børn end siddepladser (klip) (Ikke aktiv i 2011)
2610169 : Befordring af børn (klip)
2610170 : Styrthjelm, 5-14 år uden sikkerhedssele (klip) (Ikke aktiv i 2011)
2610171 : Styrthjelm, 5-13 år uden sikkerhedssele (klip)
2610172 : Befordring af barn under 14 på forsæde (klip)
2610178 : Sikkerhedsudstyr, ikke fyldt 15 år (klip) (Ikke aktiv i 2011)
2610179 : Sikkerhedsudstyr, ikke fyldt 14 (klip)
2610180 : Styrthjelm, 8-14 år (klip)
2610201 : ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
2610202 : ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
2610203 : ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
2610204 : ATK hastighedsovertrædelse
2610205 : ATK hastighedsovertrædelse
2610206 : ATK hastighedsovertrædelse
2610301 : Fører, uden ledsager/ledsager opfylder ej betingelser
2610302 : Ledsager, regler vedrørende
2610303 : Fører (ledsagerkrav), ikke opfyldt oplysningspligt/ansvar
2610310 : Kørsel med tungt køretøj i frakendelsestid (frakendelse af tunge køretøjer)
2610311 : Kørsel med tungt køretøj i frakendelsestid (frakendelse af kørekort og tunge køretøjer)
3210505 : Lov om euforiserende stoffer
3210510 : Lov om euforiserende stoffer (Salg)
3410505 : Lov om våben og eksplosivstof (Udgået)
3410506 : Våbenloven, skydevåben
3410507 : Våbenloven, kniv på offentligt sted
3410508 : Våbenloven, anden overtrædelse med kniv
3410509 : Våbenloven, i øvrigt
3410605 : Knivloven, §1, kniv på offentligt tilgængeligt sted
3410606 : Knivloven, i øvrigt
3610105 : Kildeskatteloven
3610305 : Skattekontrolloven
3610405 : Lov om almindelig omsætningsafgift
3610505 : Toldloven
3610510 : Toldloven - skærpende omstændigheder
3610705 : Kontrol med ædle metaller
3610710 : Afgiftslove for drikkevarer, tobak, benzin
3610715 : Stempelafgiftsloven
3610720 : EF's markedsforordninger
3610725 : Pris- og avancelovgivningen
3610727 : Lov om afgift på spillekasinoer
3610730 : Andre skatte- og afgiftslove mv.
3610901 : Manglende registrering af køretøj
3610902 : Overtrådt registreringsbekendtgørelsen
3610903 : ATK - registreringsbekendtgørelse, manglende nummerplade
3610905 : Registreringsafgiftsloven
3610910 : Vægtafgiftsloven
3810204 : Bistand til udlændingemyndighederne
3810205 : Udlændingeloven i øvrigt, strafferetlig
3810206 : Udlændingeloven, ulovligt ophold/arbejde
3810207 : Udlændingeloven, adgang til landet ved urigtige oplysninger
3810208 : Udlændingeloven, ulovligt arbejde/arbejdsgivere
3810209 : Udlændingeloven, ulovligt ophold
3810210 : Udlændingeloven, menneskesmugling
3810211 : Udlændingeloven, bistand ved ulovlig indrejse
3810212 : Udlændingeloven, bistand ved ulovlig indrejse/ophold
3810213 : Udlændingeloven, ulovligt arbejde/arbejdstager
3810214 : Udlændingeloven, transportøransvar
3810215 : Udlændingeloven, overtrædelse af meddelt indrejseforbud
3810216 : Asylsøger tilbagesendt til andet land
3810217 : Udlænding i øvrigt tilbagesendt til andet land
3810218 : Asylsøger ej tilbagesendt til andet land
3810219 : Udlænding i øvrigt ej tilbagesendt til andet land
3810220 : Asylsøger i DK tilbagetaget fra andet land
3810221 : Udlænding i øvrigt tilbagetaget fra andet land
3810222 : Udlændingeloven, bistand ved ulovligt ophold
3810223 : Udlændingeloven, bistand ved ulovligt arbejde
3810224 : Udlændingeloven, overtrædelse af meddelt indrejseforbud
3810225 : Udlændingeloven, ulovligt ophold
3810226 : Udlændingeloven, ulovligt ophold
3810227 : Udlændingeloven, ulovligt arbejde
3810228 : Udlændingeloven, ulovligt ophold/arbejdstagere
3810229 : Udlændingeloven, ulovligt arbejde/arbejdstagere
3810230 : Udlændingeloven, ulovlig indrejse
3810231 : Udlændingeloven, udvist af andet nordisk land
3810232 : Udlændingeloven, adgang til landet ved urigtige oplysninger mv.
3810233 : Udlændingeloven, meddelt indrejseforbud
3810234 : Udlændingeloven, udsendelsessag - asylområdet (NUC)
3810235 : Udlændingeloven, udsendelsessag - opholdsområdet (NUC)
3810236 : Udlændingeloven, Dublin-ind sag (NUC)
3810237 : Udlændingeloven, Dublin-ud sag (NUC)
3810238 : Udlændingeloven, asylansøgning (NUC)
3810239 : Udlændingeloven, bistand ved ulovligt ophold
3810240 : Øvrige asyludsendelser
3810241 : Manglende overholdelse af pålagt meldepligt jf. udlændingeloven
3810242 : Manglende overholdelse af pålagt opholdspligt jf. udlændingeloven
3810243 : Manglende overholdelse af pålagt underretningspligt jf. udlændingeloven
3810305 : Lov om vagtvirksomhed
3810405 : Brandlovgivningen/beredskabsloven
3810410 : Brandundersøgelser
3810505 : Politivedtægten
3810506 : Ordensbekendtgørelsen, skærpende omstændighed (grov forstyrrelse af ro og orden)
3810507 : Ordensbekendtgørelsen, sikring af den offentlige orden m.v.
3810509 : Ordensbekendtgørelsen, sikring af den offentlige orden (Pornoudstilling)
3810510 : Politivedtægten, meddelt påbud
3810511 : Ordensbekendtgørelsen, midlertidige foranstaltninger/meddelt påbud
3810512 : Ordensbekendtgørelsen, zoneforbud (meddelt forbud)
3810513 : Ordensbekendtgørelsen, midlertidige foranstaltninger/overtrædelse af påbud
3810514 : Ordensbekendtgørelsen, zoneforbud (overtrædelse af forbud)
3810515 : Politivedtægten, overtrædelse af påbud
3810517 : Politivedtægten, lokal
3810605 : Radiospredningsloven
3810610 : Lov om radiokommunikation
3810705 : Retsplejeloven
3810706 : Optage/transmittere billeder, lyd og tekst
3810710 : Retsplejeloven, nægter at opgive navn
3810715 : Pasloven
3810716 : Pasloven i øvrigt
3810717 : Pasloven, nægtelse eller inddragelse af pas
3810718 : Pasloven, meddelt udrejseforbud
3810719 : Pasloven, overtrædelse af udrejseforbud
3810720 : Sprængstof, Lov om våben og eksplosivstof
3810721 : Sprængstof, bekendtgørelse om eksplosivstoffer
3810722 : Sprængstof, bekendtgørelse om eksplosivstoffer, overtrædelse af vilkår
3810725 : Fyrværkeriloven
3810730 : Brandsikringslovgivningen
3810735 : Vinter vedlige-/renholdelse af offentlig vej
3810740 : Vinter vedlige-/renholdelse af privat vej
3810741 : Vejlov, rådighed over gadeareal
3810745 : Folkeregisterlov
3810750 : Lov om personnavne
3810753 : Persondataloven, Lov om behandling af personoplysninger
3810754 : Databeskyttelsesloven
3810755 : Bekendtgørelse om radio- og fjernsynsafgift
3810760 : Ligsynsloven
3810765 : Lov om Danmarks Statistik
3810766 : Straffuldbyrdelsesloven
3810770 : Postlovgivningen
3810774 : Inkassovirksomhed, lov om
3810775 : Bibliotekslov
3810776 : Lov om tv-overvågning
3810777 : Lov om krigsmateriel mv.
3810778 : Lov om hvidvaskning af penge
3810780 : Andre strafferetslige særlove
3810781 : Ophold i ejendom/forberedelse af forbud
3810782 : Ophold i ejendom/meddelt forbud mod
3810783 : Ophold i ejendom/overtrædelse af forbud mod
3810784 : Besøgende i bestemte lokaler/forberedelse af forbud
3810785 : Besøgende i bestemte lokaler/meddelt forbud mod
3810786 : Besøgende i bestemte lokaler/overtrædelse af forbud mod
3810787 : Bortvisning/forbud, begæring om 
3810788 : Bortvisning/forbud/tilhold, begæring om 
3810789 : Bortvisning, meddelt forbud
3810790 : Bortvisning, meddelt forbud og tilhold
3810791 : Bortvisning, overtrædelse af meddelt forbud
3810792 : Bortvisning, overtrædelse af meddelt forbud og tilhold
3810793 : Køretøjer, syn ikke efterkommet
3810794 : Teleloven
3810796 : Karantæne ved idrætsbegivenheder, forberedelse af forbud
3810797 : Karantæne ved idrætsbegivenheder, meddelt forbud
3810798 : Karantæne ved idrætsbegivenheder, overtrædelse af forbud
3810801 : Idrætsbegivenheder, indretning/afvikling, forberedelse af påbud
3810802 : Idrætsbegivenheder, indretning/afvikling, meddelt påbud
3810803 : Idrætsbegivenheder, indretning/afvikling, overtrædelse af meddelt påbud
3810804 : Idrætsbegivenheder, ej afholdte, forberedelse af forbud
3810805 : Idrætsbegivenheder, ej afholdte, meddelt forbud
3810806 : Idrætsbegivenheder, ej afholdte, overtrædelse af meddelt forbud
3810901 : Begæring om tilhold
3810902 : Begæring om opholdsforbud
3810903 : Begæring om bortvisning
3810904 : Begæring om tilhold og opholdsforbud
3810905 : Begæring om bortvisning og tilhold
3810906 : Begæring om bortvisning og opholdsforbud
3810907 : Begæring om bortvisning, tilhold og opholdsforbud
3810908 : Meddelt tilhold
3810909 : Meddelt opholdsforbud
3810910 : Meddelt bortvisning
3810911 : Meddelt tilhold og opholdsforbud
3810912 : Meddelt bortvisning og tilhold
3810913 : Meddelt bortvisning og opholdsforbud
3810914 : Meddelt bortvisning, tilhold og opholdsforbud
3810915 : Tilhold, overtrædelse af
3810916 : Opholdsforbud, overtrædelse af
3810917 : Bortvisning, overtrædelse af
3810918 : Tilhold og opholdsforbud, overtrædelse af
3810919 : Bortvisning og tilhold, overtrædelse af
3810920 : Bortvisning og opholdsforbud, overtrædelse af
3810921 : Bortvisning, tilhold og opholdsforbud, overtrædelse af
3810941 : Kommunalt samlingsstedsforbud, registrereing af
3810942 : Overtrædelse af kommunalt samlingsstedsforbud
3810943 : Samlingssted for gruppe, forberedelse af forbud
3810944 : Samlingssted for gruppe, meddelt forbud mod ophold (anv. Ej til journalisering)
3810945 : Overtrædelse af forbud mod ophold på samlingssted for gruppe
3810946 : Overtrædelse af oplysningspligt i forbindelse med kommunalt samlingsstedsforbud
3815505 : Serviceloven, Lov om social service
3815510 : Sygesikringsloven
3815515 : Lov om ATP
3815520 : Veterinærlovgivningen
3815525 : Kødloven
3815530 : Levnedsmiddellovgivningen
3815531 : Fødevareloven
3815535 : Antibiotikalovgivningen
3815537 : Lægemiddelloven
3815538 : Lov om forbud mod visse dopingmidler
3815540 : Lægeloven
3815541 : Lov om autorisation af sundhedspersoner, læger
3815545 : Tandlægeloven
3815546 : Lov om autorisation af sundhedspersoner, tandlæger
3815550 : Sygeplejeloven
3815551 : Lov om autorisation af sundhedspersoner, sygeplejersker
3815555 : Jordmoderloven
3815556 : Lov om autorisation af sundhedspersoner, jordemødre
3815560 : Svangerskabsloven
3815562 : Lov om børns retsstilling
3815565 : Lov om tatoveringer
3815570 : Andre sundheds- og sociallove
3815580 : COVID-19, forberedelse af påbud
3815581 : COVID-19, meddelt påbud (Anvendes ikke til journalisering)
3815582 : COVID-19, overtrædelse af påbud
3820505 : Bolig- og bygningslovgivningen
3820510 : Lov om kommuneplanlægning
3820515 : Lejeloven
3825505 : Miljøloven
3825510 : Miljøzone, overtrædelse, dansk køretøj
3825515 : Miljøzone, overtrædelse, udenlands køretøj
3825605 : Grænseoverskridende affaldstransport, grønlistet
3825610 : Grænseoverskridende affaldstransport, anmeldelsespligtig
3825615 : Affaldsbekendtgørelsen, overtrædelse
3825620 : Affaldsregistret, overtrædelse
3825705 : Havmiljøloven, olieforurening
3825710 : Havmiljøloven, anden forurening
3825715 : Naturbeskyttelsesloven
3825718 : Washingtonkonvention, truede dyr/planter
3825720 : Skovloven
3825721 : Lov om planlægning
3825725 : By- og landzoneloven
3825730 : Lov om sommerhuse og campering
3825735 : Mark- og vejfredloven
3825740 : Kemikalieloven
3825745 : Landbrugsloven
3825750 : Andre love vedrørende miljø
3830500 : Dyreværnsloven, forberedelse af pålæg
3830501 : Dyreværnsloven, meddelt pålæg
3830502 : Dyreværnsloven, overtrædelse af meddelt pålæg
3830503 : Slagtning og aflivning af dyr - bekendtgørelse
3830504 : Dyreværnsloven, mishandling/grovere uforsvarlig behand. af dyr
3830505 : Dyreværnsloven
3830507 : Dyretransport, medvirken til erhvervsmæssig transport af dyr
3830508 : Dyretransport, erhvervsmæssig transport af dyr i frakendelsestiden
3830509 : Dyretransport, areal/belægning, transportør (klip)
3830510 : Dyretransport, manglende kompetencebevis
3830511 : Dyretransport, indvendig højde, transportør (klip)
3830512 : Dyretransport, ventilation, transportør (klip)
3830513 : Dyretransport, drikkevand/foder, transportør (klip)
3830514 : Dyretransport, hviletid, transportør (klip)
3830518 : Dyretransport, strøelse, transportør (klip)
3830519 : Dyretransport, transportegnethed, transportør (klip)
3830520 : Dyretransport, areal/belægning, chauffør/ledsager (klip)
3830521 : Dyretransport, indvendig højde, chauffør/ledsager (klip)
3830522 : Dyretransport, ventilation, chauffør/ledsager (klip)
3830523 : Dyretransport, hviletid, chauffør/ledsager (klip)
3830524 : Dyretransport, strøelse, chauffør/ledsager (klip)
3830530 : Dyretransport, drikkevand/foder, chauffør/ledsager (klip)
3830536 : Dyretransport, transportegnethed, chauffør/ledsager (klip)
3830701 : Dyretransport, indvendig højde, virksomhed
3830702 : Dyretransport, ventilation, virksomhed
3830703 : Dyretransport, drikkevand/foder, virksomhed
3830704 : Dyretransport, hviletid, virksomhed
3830705 : Jagtloven
3830706 : Dyretransport, areal/belægning, virksomhed
3830707 : Dyretransport, strøelse, virksomhed
3830708 : Dyretransport, transportegnethed, virksomhed
3830709 : Dyretransport, i øvrigt
3830710 : Hundeloven, forberedelse af pålæg
3830711 : Hundeloven, pålæg efter
3830712 : Lov om hold af heste, forberedelse af forbud
3830713 : Hundeloven, overtrædelse af, samt overtrædelse af pålæg
3830714 : Hundeloven, frakendelse efter
3830715 : Fiskerilovgivningen
3830716 : Lov om hold af heste, manglende forsikring
3830717 : Lov om hold af heste, meddelt påbud
3830718 : Lov om hold af heste, overtrædelse af meddelt påbud
3830720 : Andre love vedr. dyr, jagt mv., i øvrigt
3830721 : Malkekvæg, forberedelse af påbud
3830722 : Malkekvæg, meddelt påbud
3830723 : Malkekvæg, overtrædelse af påbud
3830724 : Grindelov for Færøerne
3835305 : Arbejderbeskyttelseslovgivningen
3835306 : Udstationering af lønmodtagere, lov om lønvilkår transport
3835307 : Udstationering af lønmodtagere mv., lov om tjenesteyder
3835308 : Udstationering af lønmodtagere mv., lov om hvervgiver
3835309 : Udstationering af lønmodtagere m.v., lov om (Udgået)
3835310 : Lov om arbejdsmiljø
3835311 : Lov om røgfri miljøer, forberedelse af påbud
3835312 : Lov om røgfri miljøer, meddelt påbud
3835313 : Lov om røgfri miljøer, rygepolitik
3835314 : Lov om røgfri miljøer, rygning indendørs
3835315 : Bekendtgørelse om bedriftssundhedstjeneste
3835316 : Lov om røgfri miljøer, overtrædelse af meddelt påbud
3835505 : Arbejdsskadeforsikringsloven
3835510 : Søloven
3835515 : Skibsregistrering
3835520 : Lodslov
3835525 : Dykkerlov
3835530 : Tilsyn med skibe
3835535 : Luftfartsloven
3835536 : Droneflyvning, bekendtgørelse om
3835540 : Jernbaneloven
3835545 : Sømandsloven
3835550 : Bemandingslov
3835555 : Forhyring
3835560 : Ferieloven
3835565 : Lærlingeloven
3835570 : Lov om arbejdsformidling
3835575 : Andre love vedr. arbejde, transport mv., i øvrigt
3835580 : Kontrolapparatværksted, bekendtgørelse om autoriseret
3835582 : Uautoriseret indgreb i kontrolapparat, fører
3835584 : Uautoriseret indgreb i kontrolapparat, arbejdsgiver
3835586 : Kontrolapparat, fører
3835588 : Kontrolapparat, arbejdsgiver
3835589 : Køre-hviletid, kontroldata, opbevaring af dokumentation mv.
3835590 : Kontrollører uden autorisation, beskæftigelse af
3835701 : Piratkopiering
3835702 : Fartskriverkort, fører, bekendtgørelse om udstedelse af
3835703 : Fartskriverkort, arbejdsgiver, bekendtgørelse om udstedelse af
3835704 : Fartskriverkort, værksted, bekendtgørelse om udstedelse af
3835705 : Forordninger om fartskrivere
3835706 : Udrykningskørsel, bekendtgørelse om
3835707 : Køre-hviletidsregler
3835708 : Køre-hviletid, fører, bekendtgørelse om nationale bestemmelser
3835709 : Køre-hviletid, arbejdsgiver, bekendtgørelse om nationale bestemmelser
3835710 : Lov om hyrekørsel
3835711 : Køre-hviletid, fører
3835712 : Køre-hviletid, fører
3835713 : Køre-hviletid, arbejdsgiver
3835714 : Køre-hviletid over 30%, fører
3835715 : Lov om godstransport
3835716 : Køre-hviletid, arbejdsgiver
3835717 : Køre-hviletid, fører
3835718 : Køre-hviletid, arbejdsgiver
3835719 : Køre-hviletid over 30%, fører
3835720 : Lov om buskørsel
3835721 : Modulvogntog, færdselsområde
3835722 : Modulvogntog, udenlandske køretøjer
3835723 : Modulvogntog, ikke godkendt vogntog
3835724 : Modulvogntog, vægt
3835725 : Modulvogntog, dolly/antal aksler
3835726 : Modulvogntog, længde mv.
3835727 : Modulvogntog, indretning og udstyr
3835728 : Modulvogntog, MVT type 1-4
3835729 : Modulvogntog, farligt gods
3835730 : Carbotagekørsel, overtrædelse
3840505 : Aktieselskabsloven
3840510 : Anpartsselskabsloven
3840515 : Firmaloven
3840520 : Erhvervsregisteret
3840525 : Bogføringsloven
3840530 : Markedsføringsloven
3840535 : Mønsterbeskyttelse/ophavsret (Udgået)
3840540 : Råstofloven
3840545 : Erhvervsfremmeloven
3840550 : Konkurrenceloven
3840555 : Lov om kapitaltilførsel
3840560 : Valutalovgivningen
3840565 : Bank- og sparekasselov
3840570 : Lov om butikstid
3840575 : Andre love vedrørende selskabs- og firmalovgivningen
3840580 : Selskabsloven
3840585 : Lov om forretningshemmeligheder
3845505 : Militære straffelov
3845705 : Værnepligtsloven
3845710 : Lov om værnepligtiges anvendelse til civilt arbejde
3845715 : Civilforsvarsloven
3845717 : Lov om civilt beredskab
3845720 : Andre love vedr. forsvaret o.l.
3850505 : El-lovgivningen
3850510 : Gaslovgivningen
3850515 : Fællesantenner
3850520 : Andre love vedrørende offentlige forsyninger
3855305 : Restaurationsloven
3855310 : Restaurationsloven, nattesæde
3855315 : Restaurationsloven, ulovlig udskænkning
3855320 : Restaurationsloven, forbud
3855325 : Restaurationsloven, meddelt forbud
3855330 : Restaurationsloven, overtrædelse af forbud
3855333 : Alkohol, salg til unge under 16 år
3855339 : Tobak, salg til unge under 16 år
3855340 : Tobak, salg til unge under 18 år
3855505 : Næringsloven
3855705 : Handel med brugte genstande
3855905 : Lov om auktionsledere
3855910 : Film- og biograflov
3855915 : Totalisatorlov
3855917 : Lov om spillekasinoer
3855920 : Apotekerlov
3855925 : Medieansvarsloven (presselov)
3855930 : Lov om offentlige indsamlinger
3855935 : Lov om mål og vægt
3855940 : Andre love vedr. spil, bevilling, næring mv.
3865505 : Øvrige særlovgivning
3865506 : Fortrolig sag
3865507 : Sikkerhedssag
3865508 : International kontrolsag
3865509 : Terroristkontrolsag
3865510 : International spærring
3870505 : Uoplyst særlovgivning