Gå til sidens indhold

PERSONSKADE

Navn

PERSONSKADE

Beskrivende navn

Personskade

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1993
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver om den implicerede person i et personskadeuheld er kommet lettere, alvorligt til skade eller er blevet dræbt.

Detaljeret beskrivelse

Angiver om den implicerede person i et personskadeuheld er kommet lettere, alvorligt til skade eller er blevet dræbt.

Data indeholder tillige oplysninger om de ikke tilskadekomne førere og fodgængere i de involverede transportmidler. Førere og fodgængere medtages altid uanset om de er uskadte eller tilskadekomne

Oplysningen om personskade registreres af politiet. Klassifikationen af personskade i henholdsvis lettere eller alvorlig tilskadekomst sker i første omgang efter politiets skøn og oplysning på skadestedet. Hvis politiet er i tvivl om alvorligheden kontakter de typisk efterfølgende sygehuset. Har politiet i feltet for "skadens type" oplyst, at personen var kommet "Alene lettere til skade" bliver oplysningen om personskade sat til "lettere til skadekommen"

Dræbte personer defineres ved at de er døde som følge af færdselsuheldet senest 30 dage efter uheldet. Førere, der er døde af blodprop el. lign. inden færdselsuheldet, anses ikke for færdselsdræbte.


På vejdirektoratets hjemmeside ses definitionen på dræbte og tilskadekomne.
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/ydelser/programmer/Uheldsdata/Documents/FUHSTAT%20vejledning%20vers%20maj07.pdf
Grafen (se under grafer på højkvalitetsdokumentationens forside) over udviklingen i tilskadekomne i trafikuheld siden 1993 viser et gennemgående fald frem til i dag. Det tidsmæssige sammenfald mellem de forskelligartede trafikpolitiske indsatser og udviklingen af tilskadekomne ses af bilaget for årene helt tilbage fra 1930.

Stigningen i antallet af lettere tilskadekomne og faldet i alvorligt tilskadekomne i 1997 skyldes, at personer indlagt til observation for hjernerystelse skal registreres som lettere tilskadekommen. Præciseringen i vejledningen var ikke god nok og betød, at alle indlagte til observation - inkl. personer med konstateret hjernerystelse - registreredes som lettere tilskadekommen. I Årbogen Færdselsuheld 2003 er der for årene 1997-2003 udarbejdet en tabel med korrektionstal for lettere og alvorligt tilskadekomne. Vejledningen er blevet præciseret og 2003 var det sidste år, der udarbejdes en korrektionsfaktor for.

At de lettere tilskadekomne overhaler de alvorligt tilskadekomne i 2011 kan ifølge Vejdirektoratet skyldes, at der over de senere år er sket en udskiftning i bilparken til nyere biler med mere sikkerhedsudstyr. Som følge heraf er det forventeligt, at skaderne i forbindelse med en ulykke bliver mindre, og at ulykker fra personskadeuheld er flyttet til ulykker med kun materielskadeuheld. Antallet af materielskadeuheld er da også steget siden 2010.

Fra 2010 er dødsulykkerne blevet undersøgt nærmere. Herefter er lidt flere - om end få - dræbte i trafikken således udeladt i statistikken, da årsagen til ulykken har kunnet dokumenteres som værende
selvmord (hvor uheldet har været midlet) eller hjertestop (umiddelbart før uheldet). Dødsulykkestatistikken har fået bevilling til at fortsætte i 2017 og 2018

For årene 1993-1996 er der ikke fuld overensstemmelse mellem de publicerede tal og datamaterialet, som indeholder værdien uoplyste for en mindre del af de tilskadekomne.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

færdselsuheld med personskade hvor politiet har optaget rapport

Værdisæt

D285000.TXT_PERSONSKADE - Personskade
Kode tekst Fra dato Til dato
0 Uoplyst
1 Dræbt
2 Alvorligt tilskade
3 Lettere tilskade
9 Uskadt