Gå til sidens indhold

SOC_STATUS_KODE

Navn

SOC_STATUS_KODE

Beskrivende navn

Socioøkonomisk status

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2008
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen SOC_STATUS_KODE (socioøkonomisk status) angiver den socioøkonomiske status for den enkelte arbejdsmarkedstilstand. Variablen er (i de fleste tilfælde) afledt på baggrund af variablen TILSTAND_KODE_AMR (tilstandskode i AMR). Variablen SOC_STATUS_KODE findes fra 2008 og frem. Variablen afløser den hidtidige SOCSTIL_KODE. En overgangstabel mellem TILSTAND_KODE_AMR og SOC_STATUS_KODE er vedhæftet som bilag.

Når variablen anvendes i kombination med variablen PRIMAER_STATUS_KODE=1 (kode for primær tilknytning til arbejdsmarkedet) I_BEFOLKNINGEN_KODE =1 (kode for om personen er i befolkningen på referencetidspunktet) selekteres den primære socioøkonomiske status for befolkningen (RAS-populationen). Den primære socioøkonomiske status for befolkningen bestemmes i henhold til ILO-retningslinjerne.

ILO-retningslinjerne består af et sæt prioriteringsregler for, hvordan den primære tilknytning til arbejdsmarkedet bestemmes. Retningslinjerne foreskriver, at beskæftigelse har højere prioritet end ledighed, mens ledighed har højere prioritet end tilstande uden for arbejdsstyrken.

Overordnet kan befolkningen opdeles i tre grupper på baggrund af variablen. De er henholdsvis:
· beskæftigede
· arbejdsløse
· personer uden for arbejdsstyrken

De beskæftigede kan yderligere underopdeles i selvstændige, medarbejdende ægtefæller og lønmodtagere på forskellige færdighedsniveauer. Personer uden for arbejdsstyrken kan underopdeles i en række grupper.

Aggregeringen til de overordnede socioøkonomiske grupper foregår på følgende vis på baggrund af variablen SOC_STATUS_KODE:

Socioøkonomisk gruppe SOC_STATUS_KODER
Selvstændige 110
Medarbejdende ægtefæller 120
Lønmodtagere 131-136
Arbejdsløse 200
Personer uden for arbejdsstyrken 311-517

Detaljeret beskrivelse

Nedenstående indeholder en beskrivelse af, hvordan de enkelte socioøkonomiske kategorier er defineret.

Selvstændige (SOC_STATUS_KODE=110): Datakilderne til oplysninger om selvstændige er erhvervsregistret og indkomststatistikken.

Ved produktionen af AMR og RAS foretages en såkaldt overlapsbehandling, som i nogle tilfælde sletter job som selvstændig. Det sker, når der er overlap med tilstande som offentligt forsørget med en summeret tilstandsgrad på minimum 1. I disse tilfælde vurderes infomationen om offentlig forsørgelse som mere valide og derfor trumfer disse. De overlappende tilstande som offentligt forsørget kan være: ledighed, barsels- eller sygefravær fra ledighed, aktivering, ledighedsydelse eller kontanthjælp.

Medarbejdende ægtefæller (SOC_STATUS_KODE=120): Datakilden til medarbejdende ægtefæller er indkomststatistikken.

Ved produktionen af AMR og RAS foretages en såkaldt overlapsbehandling, som i nogle tilfælde sletter job som medarbejdende ægtefælle. Det sker, når der er overlap med tilstande som offentligt forsørget med en summeret tilstandsgrad på minimum 1. I disse tilfælde vurderes infomationen om offentlig forsørgelse som langt mere valide og derfor trumfer disse. De overlappende tilstande som offentligt forsørget kan være: ledighed, barsels- eller sygefravær fra ledighed, aktivering, ledighedsydelse eller kontanthjælp.

Lønmodtagere (SOC_STATUS_KODE=131-136): Datakilden til jobbene som lønmodtager er Danmarks Statistiks eindkomstregister. Man skal have, hvad der svarer til mindst én times betalt beskæftigelse, for at jobbet er et lønmodtagerjob. Herudover anvendes oplysninger fra befolkningsstatistikken om opholdsgrundlag for indvandrere til at identificere au pairs.

Datakilden til færdighedsniveauet for lønmodtagere er for det første disco-koden fra eindkomstregistret. Disco-koden er oprindelig indberettet til lønstatistikken og bliver dernæst koblet til jobbet i eIndkomstregistret. Når der ikke er en disco-kode knyttet til jobbet i eIndkomstregistret, anvendes disco-koden fra arbejdsklassifikationsmodulet i stedet. Her vil disco-koden i de fleste tilfælde være imputeret. Variablen DISCO_MATCHPRIO_KODE (kode der angiver kvaliteten af discokoden) angiver, hvorvidt disco-koden er imputeret, og hvilke oplysninger imputeringen i givet fald er foretaget på baggrund af. I de tilfælde hvor disco-koden stammer fra lønstatistikken, fortæller variablen, hvor præcis koblingen mellem eindkomstregistret og lønstatistikken er. Præcisionen er bl.a. i relation til, om disco-koden er koblet til eksakt det samme job på det samme tidspunkt, eller om der er løsnet på nogle af kravene. Det kan fx være, at jobbet vedrører en anden tidsperiode i lønstatistikken, eller at jobbet er på et andet arbejdssted i lønstatistikken.

Færdighedsniveauet for lønmodtagere kan være opnået gennem såvel formel uddannelse som oplæring og praksis. I perioden 2008-2009 er den socioøkonomiske status for lønmodtagere baseret på DISCO-88. Fra 2010 og frem er den baseret på DISCO-08. Ændringen i DISCO-nomenklaturen skyldtes en international ændring af den bagvedliggende ISCO-nomenklatur. Overgangen til DISCO-08 betyder, at antallet af lønmodtagere på højeste niveau øges med ca. 200.000, mens antallet af lønmodtagere på mellemniveau falder tilsvarende. Af større personalegrupper, som skifter fra mellemniveau til højeste niveau, kan nævnes alt pædagogisk arbejde, en del sygeplejerskearbejde og en del arbejde inden for den finansielle sektor.

Ved produktionen af AMR/RAS foretages en såkaldt overlapsbehandling, som i nogle tilfælde sletter/nedskriver job som lønmodtager. Det sker, når personen samtidig er ledig på dagpenge, og den summerede tilstandsgrad er over 1 (svarende til at personen har mere end 37 timer på det givne tidspunkt).

Arbejdsløse (SOC_STATUS_KODE=200): Datakilden til oplysningerne er statistikken for offentligt forsørgede. Gruppen af arbejdsløse består af personer, der er bruttoledige. Bruttoledige som samtidigt har arbejde, dvs. personer i løntilskudsjob, opgøres som beskæftigede, idet beskæftigelse trumfer ledighed.

Personer uden for arbejdsstyrken (SOC_STATUS_KODE=311-517) består af en række forskellige socioøkonomiske grupper. Kildedata til de enkelte socioøkonomiske grupper er følgende:

SOC_STATUS_KODE=311,312,313,314,315,318,319,320,321,322,411,412,413,517 statistikken over offentligt forsørgede.
SOC_STATUS_KODE=316,317 statistikken over udbetalinger af barsels- og sygedagpenge.
SOC_STATUS_KODE=414,415 eIndkomstregistret
SOC_STATUS_KODE=511 elevregistret
SOC_STATUS_KODE=512 befolkningsstatistikken
SOC_STATUS_KODE=514 kursistregistret
SOC_STATUS_KODE=515 registret over produktionsskoleelever
SOC_STATUS_KODE=516 befolkningsstatistikken (opholdsgrundlag)
SOC-STATUS_KODE=513 residualgruppe for personer som er i befolkningen og ikke har en anden socioøkonomisk status

SOC_STATUS_KODE=513 består af "øvrige uden for arbejdsstyrken". Øvrige uden for arbejdsstyrken er en sammensat gruppe, der bl.a. består af personer, som er forsørget af deres ægtefælle/familie. Endvidere vides det, at der også er personer i gruppen, som i virkeligheden er udvandret fra Danmark. Årsagen er, at CPR (og dermed Danmarks Statistik) i nogle tilfælde først modtager oplysninger, om at en person er udvandret, flere år efter, at udvandringen har fundet sted. I sidstnævnte gruppe er der en del indvandrere fra såvel vestlige lande.

SOC_STATUS_KODE=611,612 er arbejdsmarkedstilstande der viser fravær fra beskæftigelse (barsel og sygdom), mens SOC_STATUS_KODE=351 er flekslønstilskud (eller resttid op til 37 timer ) for personer i fleksjob. Disse tilstande kan ikke være en persons primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilstanden kan altid kobles til en tilstand som beskæftigede.

I PSD_RAS kan SOC_STATUS_KODE også antage værdierne 111,121,137 og 138. Værdierne 111,121,137 angiver bijob for hhv. selvstændige, medarbejdende ægtefæller og lønmodtagere ultimo november.
SOC_STATUS_KODE=138 angiver lønmodtagerjob som ikke er aktive ultimo november.

Databrud
PSD_RAS, PSD_AMR_UN og PSD_AMR_TN indeholder data for 2008-2018 og der er ikke databrud i tidsserien. Data i PSD_RAS er baseret på et udtræk fra PSD_AMR_UN.

Ved offentliggørelserne af RAS i årene 2010-2014 (hvor opgørelserne for november 2008-november 2012 blev offentliggjort) var RAS ikke baseret på PSD_AMR_UN. Efter et RAS overgik til at anvende AMR som datagrundlag blev de tidligere udgivne år for perioden november 2008-november 2012 revideret.
Der er databrud mellem PSD_RAS og PSD_RAS_2004_2007. Før 2007 var datagrundlaget for lønmodtagerne ikke eIndkomstregistret, men det centrale oplysningsseddelregister. Det centrale oplysningsseddelregister var dannet på baggrund af årlige indberetninger fra arbejdsgiverne til SKAT. På oplysningssedlen kunne arbejdsgiveren angive, om lønmodtageren var beskæftiget hele året eller, hvis det ikke var tilfældet, angive fra- og til-dato for ansættelsesforholdets varighed. Når lønmodtageren havde været beskæftiget i flere perioder i årets løb, skulle arbejdsgiveren blot angive, hvorvidt lønmodtageren var ansat ultimo november. Formodningen er, at arbejdsgiverne har brugt helårsmarkeringen i for mange tilfælde, hvilket har resulteret i et for højt beskæftigelsesniveau. Samlet set vurderes det, at der er et nedadgående niveauskift i beskæftigelsen på ca. 50.000 personer mellem november 2007 og november 2008 som følge af overgangen til eIndkomstregistret som datakilde til lønmodtagerbeskæftigelsen.

Endvidere er der følgende ændringer:
- Fra 2008 består de arbejdsløse af de bruttoledige, hvor de tidligere bestod af de nettoledige. Nettoledige består af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der skønnes at være klar til at varetage et job, samtidigt med at de ikke er i aktivering. Bruttoledige består af summen af de nettoledige og de aktiverede, der skønnes jobklar.
- Residualgruppen "øvrige uden for arbejdsstyrken" er blevet reduceret betydeligt fra 2008. Det skyldes anvendelse af nye datakilder, især kursistregistret og oplysninger om opholdsgrundlag. Det betyder, at en del personer er flyttet fra residualgruppen over i andre socioøkonomiske grupper.
- Populationen i RAS er fra 2008 personer med bopæl i Danmark ultimo november, mens den før 2008 var personer med bopæl i Danmark d. 1. januar året efter. Dette har også medført en ændret datering af statistikken, som fra 2008 dateres efter referencetidspunktet ultimo november, mens den før 2008 var dateret efter tidspunktet for populationsopgørelsen, dvs. pr. 1. januar året efter.
- Fra 2008 trækkes befolkningen på et senere tidspunkt hvilket betyder at den er mere retvisende, idet en del udvandringer (som ofte indberettes relativt sent) når at komme med.

Graf og tabel er lavet på baggrund af en statusopgørelse ultimo november.

Graf og tabel er kørt for I_BEFOLKNINGEN_KODE=1 (i befolkningen på referencetidspunktet) og PRIMAER_STATUS_KODE (kode for primær tilknytning til arbejdsmarkedet) =1.

Bilag

Bilag_SOC_STATUS_KODE
Sammenhæng SOCSTIL og SOC_STATUS_KODE
Graf
Tabel

Populationer:

Socioøkonomisk status

Socioøkonomisk status Populationen i de t ikke-timenormerede AMR (PSD_AMR_UN) og det timenormerede AMR (PSD_AMR)_TN består af arbejdsmarkedstilstande som er i inputregistrene uanset om man har bopæl i Danmark eller ej. Arbejdsmarkedstilstandene dækker hele året. Populationen i de t ikke-timenormerede AMR (PSD_AMR_UN) og det timenormerede AMR (PSD_AMR)_TN består af arbejdsmarkedstilstande som er i inputregistrene uanset om man har bopæl i Danmark eller ej. Beskrivelse: Populationen i PSD_RAS består af nedenstående 4 delpopulationer: - Personer som har bopæl i Danmark ultimo november, dvs. RAS-populationen. Selekteres ved I_BEFOLKNINGEN_KODE=1 og PRIMAER_STATUS_KODE=1). Herudover - Personer der har lønmodtager job i løbet af året, og hvor jobbet ikke er aktivt ultimo november, uanset om personen har bopæl i Danmark. Selekteres ved PRIMAER_STATUS_KODE=3. Herudover - Bijob som lønmodtager eller selvstændig ultimo november uanset om personen har bopæl i Danmark. Selekteres ved PRIMAER_STATUS_KODE=0. Ønsker man at personen også har bopæl i Danmark suppleres med krav om at I_BEFOLKNINGEN_KODE=1. Endvidere indeholder PSD_RAS også arbejdsmarkedstilstande ved fravær fra beskæftigelse ultimo november. Selekteres ved PRIMAER_STATUS_KODE=0 og SOC_STATUS_KODE=611,612. Disse arbejdsmarkedstilstande kan altid kobles til et primært job. For de fleste brugere vil det ikke være relevant at selektere disse også arbejdsmarkedstilstande. Populationen i PSD_AMR_UN og PSD_AMR_TN består af arbejdsmarkedstilstande som er i inputregistrene uanset om man har bopæl i Danmark eller ej. Link til dokument med liste og beskrivelse af inputregistre.

Værdisæt

SOC_STATUS_KODE har ingen værdisæt