Gå til sidens indhold
Gå til delmål 2.2: Stop alle former for fejlernæring Gå til delmål 2.2
Delmål 2.3: Delmål 2.3

Delmål 2.3

Inden 2030 skal landbrugsproduktiviteten og indkomsterne for små-skala fødevareproducenter fordobles, særligt for kvinder, oprindelige folk, familielandbrug, husdyrbrug og fiskere, herunder gennem sikret og lige adgang til jord, andre produktionsressourcer og tilførsler, viden, finansielle tjenester, markeder og muligheder for værditilvækst, samt beskæftigelse uden for landbruget.

Gå til delmål 2.4 Gå til delmål 2.4: Gør fødevareproduktionen mere bæredygtig

Indikatorer

2.3.1

2.3.2

Download data

Forklaring

Indikatoren opgøres som bruttoudbytte pr. arbejdstime for landbrugsbedrifter fordelt på heltid/deltid. Kilden er regnskabsstatistikken for jordbrug, tabellerne JORD1, JORD2 OG JORD3 i Danmarks Statistiks Statistikbank. Regnskabsstatistikken omfatter bedrifter med enten mindst 10,0 ha eller mindst 15.000 euro i standardoutput. Heltidsbedrifter har en arbejdstid på mindst 1.665 timer om året, mens øvrige bedrifter regnes som deltidsbedrifter. Tallene beregnes i faste priser, og hertil bruges deflatoren for landbrugets produktionsværdi fra tabellen NB69 i Statistikbanken. Indikatoren vises både som bruttoudbytte pr. arbejdstime i faste priser og som mængdeindeks med 2010=100. Denne beregning følger ikke FN’s definition, som kræver, at man ser på de mindste 40 pct. landbrugsbedrifter ud fra areal og husdyr. Disse bedrifter kan ganske vist findes i Danmarks Statistiks Landbrugs- og Gartneritælling, men problemet er, at der ikke er oplysninger om produktion i denne tælling. Regnskabsstatistikken for jordbrug er den eneste kilde, hvor der både er et størrelsesmål – heltid/deltid - og et mål for produktivitet i form af bruttoudbytte og arbejdstimer. Dette problem er forudset af FN i deres definition: ”A major limitation is data availability. In reality, surveys collecting all the required information simultaneously at the farm level are very few. The most appropriate data source for collecting information on total volume of agricultural production and on labour input adopted on the agricultural holding would be agricultural surveys. However, in many countries, especially in a developing context, agricultural surveys are seldom conducted.” Det er ikke muligt tage skovbruget i betragtning, ligesom fiskeri ikke er inkluderet, da FN definitionen beskriver omfanget af landbrugsproduktion fra små fødevareproducenter inden for afgrøder, husdyr, fiskeri og skovbrug. Det er ikke muligt at fordele indikatoren på køn og type af virksomhed.

Senest opdateret:

10-07-2023