Gå til sidens indhold

Flere offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 1. kvt. 2020

Fra fjerde kvartal 2019 til første kvartal 2020, er antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, steget med 12.800 personer til 716.600. Den seneste stigning skal dels ses i lyset af de begyndende konsekvenser af COVID-19 pandemien fra medio marts, og dels i lyset af folkepensionsalderens trinvise forøgelse fra og med januar 2019. Antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, er steget med 21.900 siden fjerde kvartal 2018, der er kvartalet med det hidtil laveste niveau. Samtlige personopgørelser i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01.

Færre SU-modtagere

Det seneste kvartal faldt antallet af SU-modtagere med 1.900 til 312.800. Hermed er antallet faldet med 12.800 siden første kvartal 2018.

Flere nettoledige

Det seneste kvartal steg antallet af nettoledige personer med 5.700 til 93.400. Denne stigning skyldes dels COVID-19 pandemien fra medio marts og dels, at andelen af aktiverede ledige har været faldende.

Færre personer i vejledning og opkvalificering i alt

Det seneste kvartal faldt antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt med 1.400 til 23.200 personer, svarende til et fald på 5,7 pct.

Lidt færre personer i støttet beskæftigelse

Det seneste kvartal faldt antallet af personer i støttet beskæftigelse med 2.100 til 99.900 personer, svarende til et fald på 2,0 pct.

Lidt flere personer på førtidspension

Det seneste kvartal steg antallet af førtidspensionister med 2.000 til 207.200.

Flere på sygedagpenge mv.

Det seneste kvartal steg antallet af sygedagpengemodtagere med 5.800 til 63.200. Denne stigning hænger formentlig ligeledes sammen med COVID-19 pandemien.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2019

2020

Ændring

Ændring

 

1. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

4. kvt. 2019
- 1. kvt. 2020

1. kvt 2019
- 1. kvt. 2020

 

fuldtidsmodtagere

pct.

I alt uden SU-modtagere

694900

703814

716574

1,8

3,1

Nettoledige i alt

84267

87713

93415

6,5

10,9

Ledige dagpengemodtagere

68534

73353

79189

8,0

15,5

Ledige kontanthjælpsmodtagere

15733

14360

14225

-0,9

-9,6

Feriedagpenge

3962

3546

3451

-2,7

-12,9

Vejledning og opkvalificering i alt

28603

24559

23159

-5,7

-19,0

Vejledning og opkvalificering (d)

3936

3489

3256

-6,7

-17,3

Vejledning og opkvalificering (k)

23813

20195

19055

-5,6

-20,0

Jobrettet uddannelse (d) 

854

875

848

-3,1

-0,7

Støttet beskæftigelse i alt

99390

101996

99915

-2,0

0,5

Virksomhedspraktik(d)

3376

3555

2902

-18,4

-14,0

Virksomhedspraktik(k)

15110

14193

12374

-12,8

-18,1

Nytteindsats (k)

1127

1212

1098

-9,4

-2,6

Ansættelse med løntilskud (d)

1989

1996

1939

-2,9

-2,5

Ansættelse med løntilskud (k)

2839

2767

2747

-0,7

-3,2

Jobrotation (d)

297

318

253

-20,4

-14,8

Jobrotation (k)

58

66

56

-15,2

-3,4

Fleksjob1

70697

74215

75033

1,1

6,1

Skånejob1

3897

3673

3513

-4,4

-9,9

Barselsdagpenge i alt2

49799

50203

51122

1,8

2,7

Tilbagetrækning i alt

247169

251184

253776

1,0

2,7

Førtidspension3

200347

205226

207190

1,0

3,4

Efterløn

43943

43238

43825

1,4

-0,3

Fleksydelse

2878

2721

2761

1,5

-4,1

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

181710

184612

191737

3,9

5,5

Kontanthjælpsmodtagere4

69433

67993

68768

1,1

-1,0

Integrationsydelse5

4913

4865

4940

1,5

0,5

Revalideringsydelse

790

674

645

-4,3

-18,4

Ledighedsydelse

14012

14984

15529

3,6

10,8

Sygedagpenge mv.2, 6

54876

57475

63237

10,0

15,2

Ressourceforløb

20170

20023

20086

0,3

-0,4

Jobafklaringsforløb

17517

18598

18532

-0,4

5,8

SU-modtagere

323107

314679

312777

-0,6

-3,2

Anm.: På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2019 flere og flere 65-årige i denne statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i 'aktivering', der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der er berettiget til uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 Fra og med 2. kvt. 2016 er de faktisk indberettede tal for seneste kvartal for syge- og barselsdagpengemodtagere blevet justeret inden sæsonkorrektion. Dette gøres i henhold til det forventede opdateringsefterslæb. For 1. kvt. 2020 er det indberettede antal af barselsdagpengemodtagere blevet opjusteret med 2 pct., mens det indberettede antal af sygedagpenge-modtagere er blevet opjusteret med 5 pct., inden sæsonkorrektion.
3 Fra og med 1. kvt.2020 inkluderes personer på den nye seniorpension under førtidspension i ovenstående tabel.
4 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
5 Dækker de integrationsydelsesmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
6 Fra og med 2015 kan ledige dagpengemodtagere fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af et sygdomsforløb. Disse perioder inkluderes i denne offentliggørelse under 'Sygedagpenge mv.'
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. juni 2020 - Nr. 234

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. november 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentligt forsørgede