Gå til sidens indhold

Industrien ikke markant påvirket af COVID-19

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-0,4 %
Februar til marts 2020

Industriens produktion og omsætning marts 2020

Det samlede produktionsindeks for industrien faldt i marts med 0,4 pct. Set over hele første kvartal 2020 i forhold til fjerde kvartal 2019 er den samlede industriproduktion faldet med 0,5 pct. Selvom der således er tale om et fald, så er det inden for de udsving, der normalt er i produktionen. Dermed kan faldet ikke direkte relateres til COVID-19 og følgerne heraf. I den sammenhæng er det vigtigt at nævne, at restriktionerne som følge af COVID-19 først blev meddelt 11. marts og i forhold til andre erhverv kun i mindre grad ramte industrien. I Konjunkturbarometrene for april fremgår det dog, at industrien forventer en markant nedgang, som må formodes at påvirke produktionen de kommende måneder. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Faldet i marts var bredt funderet

I marts faldt produktionen i otte ud af tolv underbrancher og var dermed bredt funderet. Branchen med det procentvise største fald var transportmiddelindustrien, der faldt med 13,0 pct. Branchen har dog kun en vægt på 1,5 pct. i det samlede indeks og har dermed kun et lille bidrag til det samlede fald. Branchen med det største bidrag til det samlede fald var metalindustrien, som faldt med 7,6 pct. og har en vægt i det samlede indeks på 8,7 pct. Branchen havde dermed et negativt vækstbidrag på 0,7 pct. Faldet i metalindustrien kommer dog oven på en stor stigning i februar. Set over hele første kvartal 2020 er produktionen i branchen steget med 1,3 pct. i forhold til fjerde kvartal 2019.

Medicinalindustrien samt møbler og anden industri gik mod strømmen

Indeksets vigtigste branche, medicinalindustrien, havde en stigning i produktionen på 3,6 pct. i marts, men den største stigning havde møbler og anden industri som oplevede en stigning på 7,8 pct. Med en samlet vægt på 33,1 pct. var de to brancher således afgørende for, at det samlede produktionsindeks ikke faldt mere i marts. Begge brancher oplevede dog et fald i første kvartal 2020 sammenlignet med fjerde kvartal 2019. Medicinalindustrien oplevede et fald på 2,7 pct. mens møbler og anden industri havde et fald på 0,8 pct. Herudover var der stigninger af mindre betydning og karakter i yderligere to brancher i marts.

Omsætningen faldt i marts

Industriens samlede omsætning faldt 0,4 pct. fra februar til marts og lå i første kvartal 2020 2,1 pct. under omsætningen i fjerde kvartal 2019. Omsætningen steg 0,7 pct. på eksportmarkedet og faldt 2,7 pct. på hjemmemarkedet i marts. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Faldet i den samlede omsætning i marts skyldes tilbagegang i branchegrupperingerne mellemproduktindustri og fremstilling af varige forbrugsgoder, hvor omsætningen faldt hhv. 1,8 og 11,5 pct. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Marts 2020

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Jan.
- mar.

Mar.
 

Jan.
- mar.

Mar.
 

Jan.
- mar.

Mar.
 

Jan.
- mar.

Mar.
 

Jan.
- mar.

Mar.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-0,4

-0,4

2,4

-2,6

-2,8

-6,6

-2,0

2,6

-0,5

-0,4

Omsætning2

I alt

-4,0

4,7

4,1

-1,8

-2,5

-11,5

0,2

3,5

-2,1

-0,4

 

Eksport

-6,1

4,3

0,9

-3,6

-4,1

-15,4

0,0

4,4

-4,2

0,7

 

Hjemme

2,6

5,8

7,4

-0,1

-0,8

-8,0

0,7

1,3

1,9

-2,7

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 4,2 pct. i januar og steg 2,4 pct. i februar. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,9 procentpoint i januar og med 0,3 procentpoint i februar. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Udenrigshandel med varer for marts offentliggøres 11. maj 2020.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Niveauet for indberetninger ikke påvirket af COVID-19

Denne offentliggørelse af Industriens produktion og omsætning er den første offentliggørelse af statistikken efter COVID-19 for alvor tog fat i Danmark og de mange restriktioner, som epidemien har medført. Virksomhederne som indberetter til statistikken har dog i høj grad fortsat med at indberette til tiden. Dermed er niveauet af manglende indberetninger ved denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Hurtig indikator for industrien

Danmarks Statistik offentliggjorde d. 17. april en indikator baseret på de første indberetninger for marts til Industriens produktion og omsætning. Indikatoren blev offentliggjort på Danmarks Statistiks hjemmeside for eksperimentel statistik. Indikatoren viste en udvikling i omsætning og lagre, som var på niveau med samme periode året før. I modsætning til produktions - og omsætningsindekset her i opgørelsen, så er værdierne i indikatoren hverken pris- eller sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik arbejder på at lave en tilsvarende indikator for april. Vurderer Danmarks Statistik, at der er kommet tilstrækkeligt med indberetninger vil en indikator for april forventeligt blive offentliggjort midt i maj.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Marts 2020

 

 

2019

2020

okt-dec./
jan.-mar.

Feb./
mar.

 

Vægte1

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

118,9

112,2

119,8

114,8

117,5

117,0

-0,5

-0,4

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

111,7

109,4

110,0

112,5

110,2

110,7

0,7

0,5

Tekstil- og læderindustri

1,1

130,6

119,1

106,4

120,6

121,4

112,1

-0,6

-7,7

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

93,2

83,5

84,4

90,8

90,1

86,2

2,3

-4,3

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

122,9

130,7

127,2

128,7

130,7

128,8

1,9

-1,5

Medicinalindustri

20,1

150,8

118,3

142,9

131,8

132,1

136,9

-2,7

3,6

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

106,7

107,0

104,7

109,7

111,1

111,2

4,3

0,1

Metalindustri

8,7

107,7

106,9

111,9

104,2

117,7

108,7

1,3

-7,6

Elektronikindustri

6,0

128,0

121,1

124,0

125,0

137,7

124,0

3,6

-9,9

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

113,3

112,6

119,0

116,1

120,9

112,0

1,2

-7,4

Maskinindustri

14,0

103,0

103,4

120,6

95,6

107,0

106,3

-5,5

-0,7

Transportmiddelindustri

1,5

113,6

106,6

100,4

123,4

118,0

102,7

7,3

-13,0

Møbler og anden industri mv.

13,0

111,3

115,9

115,8

115,2

108,3

116,8

-0,8

7,8

Investeringsgodeindustri

27,2

115,4

116,7

125,0

114,8

120,7

120,2

-0,4

-0,4

Mellemproduktindustri

26,7

110,8

111,8

114,7

112,6

117,9

114,8

2,4

-2,6

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

103,9

96,2

104,7

101,4

100,7

94,1

-2,8

-6,6

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

127,2

110,7

122,1

117,1

116,3

119,3

-2,0

2,6

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

110,9

110,6

114,0

110,6

113,9

112,1

0,3

-1,6

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

121,7

113,6

119,9

117,6

118,7

118,5

-0,1

-0,2

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-0,4 %
Februar til marts 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

7. maj 2020 - Nr. 177

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation