Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere grønne varer og tjenester, men ikke i 2018

Grønne varer og tjenester 2018

Omsætningen af grønne varer og tjenester udgjorde i 2018 ca. 228 mia. kr., hvilket er lidt mindre end i 2017, men 15 pct. højere end i 2015. Industrien stod for knap 60 pct. af den samlede "grønne" omsætning i 2018 med ca. 130 mia. kr., mens brancherne energiforsyning, renovation og bygge og anlæg stod for i størrelsesordenen 10 pct. hver. Tallene for 2018 er foreløbige og delvist baseret på dataindsamling for 2017, hvorfor helt nye eller ophørte aktiviteter ikke er afspejlet.

Omsætning af grønne varer og tjenester efter brancheKilde: www.statistikbanken.dk/gron2.

Stigende omsætning siden 2015

Omsætningen af grønne varer og tjenester er i løbende priser steget fra 198 mia. kr. i 2015 til 228 mia. kr. i 2018, en stigning på knap 15 pct. Nominelt var den største stigning i maskinindustrien, hvorunder produktion af vindmøller indgår, med knap 20 mia. kr. mere end i 2015, mens den største relative stigning var inden for landbrug, skovbrug og fiskeri med 32 pct. Dette skyldes især mere økologisk landbrug. Også energiforsyning viser en stor stigning, hvilket hænger sammen med en øget anvendelse af fornybare energikilder.

Grønne varer og tjenester fordelt efter branche

 

Omsætning

Beskæftigelse

 

2015

2018*

Ændring

2015

2018*

Ændring

 

mio. kr.

pct.

årsværk

pct.

Grønne varer og tjenester i alt

198451

227745

15

68898

74886

9

Landbrug, skovbrug og fiskeri.

4053

5352

32

3143

4155

32

Maskinindustri

75291

94808

26

16268

19436

19

Industri, øvrigt

34881

35867

3

14079

14869

6

Energiforsyning

17787

21638

22

2398

2541

6

Renovation

25885

27804

7

7992

7845

-2

Bygge og anlæg

22473

24867

11

13142

14025

7

Videnservice

18081

17409

-4

11875

12016

1

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/gron2.

Også et øget antal grønne jobs

Den øgede omsætning viser sig også i antallet af beskæftigede med grønne varer og tjenester, som samlet udgjorde ca. 75.000 årsværk i 2018, dvs. 9 pct. mere end i 2015. Ændringerne følger stort set samme mønster som for omsætningen, men dog med relativt lavere stigninger affødt af både øget produktivitet og af, at noget af omsætningsstigningen skyldes stigende priser, typisk 4-5 pct. i perioden.

Øget aktivitet på alle miljøområder

Opgøres omsætningen efter miljøformål, er lidt over 70 pct. knyttet til ressourcebesparende aktiviteter og knap 30 pct. til miljøbeskyttelse. Det mest betydende miljøformål, målt på omsætningen, er produktion af energi fra fornybare kilder som stod for ca. 50 pct. Der indgår både aktiviteter med direkte formål (fx spildevandsrensning og vindmøller) og aktiviteter i form af renere og ressourcebesparende teknologi, (fx varer baseret på genanvendelse, samt LED-belysning). De direkte aktiviteter udgjorde ca. 70 pct. af omsætningen. Sammenlignet med 2015 var der øget aktivitet på alle miljøformål fra ca. 5 til ca. 20 pct. i løbende priser.  

Grønne varer og tjenester fordelt efter miljøformål

 

Omsætning

Eksport

 

2015

2018*

Ændring

2015

2018*

Ændring

 

mio. kr.

pct.

mio. kr.

pct.

Grønne varer og tjenester i alt

198451

227745

15

71706

81352

13

Miljøbeskyttelse i alt

57144

63461

11

12620

14101

12

Affaldshåndtering og genindvinding

19058

22108

16

4530

4818

6

Spilde- og regnvandshåndtering

19378

20321

5

2799

3081

10

Øvrige formål, miljøbeskyttelse

18707

21032

12

5290

6203

17

Ressourcebesparelse i alt

141308

164285

16

59086

67252

14

Produktion af energi fra fornybare kilder

97134

116191

20

43067

49624

15

Reduceret energi- og varmeforbrug

27343

30034

10

10455

11421

9

Øvrige formål, ressourcebesparelse

16831

18060

7

5564

6207

12

Direkte miljøformål

137667

159799

16

55837

63119

13

Renere og ressourcebesp. teknologi

60785

67946

12

15869

18233

15

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/gron1.

Også øget eksport

Eksporten af grønne varer og tjenester er beregnet til ca. 81 mia. kr. mod knap 72 mia. kr. i 2015, altså en stigning af samme relative størrelse som omsætningen. Over 80 pct. af eksporten er knyttet til ressourcebesparende miljøformål, mens kun ca. 18 pct. vedrører miljøbeskyttelse i mere snæver forstand. Det skal understreges, at opgørelsen af eksporten er indirekte beregnet og ret usikker. Vare- og tjenestetyper kan kun i få tilfælde opdeles efter grønne og ikke-grønne formål.

Grøn omstilling er med i verdensmålene

Der er flere verdensmål, som har relation til grønne varer og tjenester, især nr. 6: Rent vand og sanitet, nr. 7: Bæredygtig energi, nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion og nr. 13: Klimaindsats. I regeringens handlingsplan fra 2017 er øget omsætning af grønne varer og tjenester anført som en målsætning.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. november 2019 - Nr. 433

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Formålet med statistikken er at give en økonomisk belysning af den markedsmæssige indsats på miljøområdet. Der skelnes mellem aktiviteter til miljøbeskyttelse og aktiviteter, som betyder reduceret brug af knappe ressourcer. Økonomien måles alene i første produktionsled. Tallene baserer sig både på eksisterende statistikker og en særskilt spørgeskemaundersøgelse. Der er en betydelig usikkerhed knyttet til resultaterne. Resultaterne for aktuelt år er foreløbige og vil blive revideret til endelige tal i ved næste offentliggørelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Grønt nationalregnskab