Gå til sidens indhold

Huse stiger nu mere i pris end lejligheder

Ejendomssalg (md.) juli 2018

På landsplan steg priserne på enfamiliehuse med 3,9 pct. i juli i forhold til samme måned sidste år, mens priserne på ejerlejligheder steg med 3,1 pct. i samme periode. Det er første gang siden august 2011, at priserne på enfamiliehuse er steget mere end for ejerlejligheder, når man måler prisudviklingen i forhold til samme måned forrige år.

Procentvis ændring over 12 måneder. Hele landet

Priserne på ejerlejligheder faldt den seneste måned

På landsplan var priserne på enfamiliehuse stort set uændret fra juni til juli, mens priserne på ejerlejligheder faldt med 1,9 pct. i samme periode. Set over længere tid er ejerlejlighederne dog steget mere i pris end enfamiliehusene. Siden 2006 er priserne på enfamiliehuse steget med 8,6 pct. og ejerlejligheder med 24,3 pct.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel, månedlig. Hele landet

 

Enfamiliehuse

 

Ejerlejligheder

 

Prisindeks
 

Månedlig
prisændring

 

Prisindeks
 

Månedlig
prisændring

 

indeks 2006 = 100

pct.

 

indeks 2006 = 100

pct.

2017

 

 

 

 

 

November

104,8

-0,5

 

122,3

0,0

December

103,4

-1,3

 

120,6

-1,4

 

 

 

 

 

 

2018*

 

 

 

 

 

Januar

106,2

2,7

 

123,9

2,7

Februar

107,2

0,9

 

124,3

0,3

Marts

107,7

0,5

 

126,6

1,9

April

108,8

1,0

 

125,4

-0,9

Maj

108,8

0,0

 

126,6

1,0

Juni

108,5

-0,3

 

126,7

0,1

Juli

108,6

0,1

 

124,3

-1,9

*Foreløbige tal.

Flere handlede enfamiliehuse og færre handlede ejerlejligheder

På landsplan blev der i juli 2018 handlet 4.132 enfamiliehuse mod 4.094 i samme måned året før, hvilket er en stigning på 0,9 pct. I den samme periode faldt antallet af handler med ejerlejligheder på landsplan med 6,4 pct., fra 1.541 til 1.442. Generelt er antallet af handler med ejerlejligheder de seneste måneder lavere end de samme måneder året før. Modsat ligger antallet af handler med enfamiliehuse lidt højere end tilsvarende måned i 2017. Tallene for de seneste måneder er baseret på et estimeret antal tinglyste handler baseret på forrige års forsinkelsesmønster, da alle handler for disse perioder endnu ikke er blevet tinglyst.

Antal handler i almindelig fri handel. Hele landet

Antallet af ejendomshandler er lavere end i 2017

For 2018 er det månedlige gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 3.782, mens det tilsvarende tal er 1.543 for ejerlejligheder. Det laveste antal handler siden statistikkens start i sin nuværende form i 1992 var i 2011, hvor der blev handlet 2.683 enfamiliehuse og 989 ejerlejligheder. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det månedlige gennemsnit var 4.991 for enfamiliehuse og 2.109 for ejerlejligheder.

Antal handler i almindelig fri handel. Hele landet

Antal handler i almindelig fri handel. Hele landet

 

2017
 

2018*
 

Ændring
2017-2018

 

antal

pct.

Familiehuse

 

 

 

Juni

4798

4737

-1,3

Juli

4094

4132

0,9

Ejerlejligheder

 

 

 

Juni

1853

1649

-11,0

Juli

1541

1442

6,4

*Foreløbige tal.

Forhold mellem foreløbigt og endeligt beregnede månedlige prisændringer

Opgørelsen af ejendomssalg er foretaget på baggrund af de handler, der er tinglyst. De foreløbige tal beregnes dermed på baggrund af et ufuldstændigt datamateriale, idet ikke alle handler er blevet tinglyst på beregningstidspunktet. Erfaringsmæssigt medtages ca. 75 pct. af alle månedens handler ved første offentliggørelse. Tallene betragtes som endelige otte måneder efter første offentliggørelse.

I tabellen nedenfor vises bias og afvigelse for de månedlige procentvise prisændringer, der er mellem første offentliggørelse og de endelige tal. Tallene er beregnet for de seneste 12 måneder med endelige tal.

Bias og afvigelse. Dec. 2016 - nov. 2017

 

Bias

Afvigelse

 

procentpoint

Enfamiliehuse

0,1

0,3

Ejerlejligheder

0,1

0,6

Bias fortæller, om revisionerne i gennemsnit går i en bestemt retning. En positiv bias betyder, at prisændringerne er blevet revideret op ved den endelige opgørelse. Bias opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser i procentpoint.

Afvigelse fortæller noget om, hvor tæt den første offentliggørelse ligger på den endelige version. Desto større afvigelse, desto større er afvigelsen på første offentliggørelse. Afvigelsen opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser (absolutte værdier) i procentpoint.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. oktober 2018 - Nr. 374

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem den officielle ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel, som er handel mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Ejendomshandel