Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Økonomisk vækst på 2 pct. i 2016

Nationalregnskab (år) 2016 november-version

Nye beregninger viser, at bruttonationalproduktet (BNP) steg med 2,0 pct. i 2016 efter korrektion for prisudviklingen. Det betyder, at væksten er revideret op med 0,3 procentpoint i forhold til seneste offentliggørelse. Det er især revisioner i nettoeksporten og investeringerne, der medvirker til opjusteringen. Der er ligeledes foretaget nye beregninger af nationalregnskabet for 2014 og 2015. Dette har resulteret i en nedjustering af væksten på 0,1 procentpoint i 2014, mens det ikke har givet anledning til justeringer i væksten i 2015. Således er væksten i både 2014 og 2015 på 1,6 pct. Væksten i Danmark ligger dermed pænt i forhold til vores nabolande og EU-landene. Siden 2010 har væksten i dansk økonomi samlet set været på niveau med EU-gennemsnittet, mens væksten i Norge og Sverige har været højere og i Finland noget lavere.

Bruttonationalprodukt, 2010-priser kædede værdier

Husholdningernes stigende forbrug fastholdes

Husholdningernes forbrug har været stigende i perioden 2014-2016 med vækstrater på hhv. 1,0 pct., 1,7 pct. og 2,3 pct. Ses der i stedet på forbruget pr. indbygger er væksten lavere, nemlig 0,5 pct., 1,0 pct. og 1,4 pct. i årene 2014-2016. En del af stigningen i husholdningernes forbrug hænger altså sammen med et stigende befolkningstal. I forhold til seneste offentliggørelse er væksten i vareforbruget revideret op i 2014 og 2016, mens det er revideret ned i 2015. Væksten i tjenesteforbruget er revideret ned i 2014, mens det er revideret op i 2015 og 2016. Samlet betyder det, at forbrugsvæksten revideres op i 2014 og 2016, mens det revideres ned i 2015.

Stigning i det offentlige forbrug

Væksten i det samlede offentlige forbrug har i årene 2014-2016 været hhv. 1,9 pct., 1,1 pct. og 0,3 pct. I forhold til seneste offentliggørelse er væksten revideret med 0,7 procentpoint, 0,5 procentpoint og minus 0,1 procentpoint. Revisionerne skyldes bl.a. at væksten i folkeskoletjenesterne, der er en del af det individuelle offentlige forbrug, er revideret op i 2014 og 2015.

God fremgang i investeringerne

Der har i alle tre år været god fremgang i de faste bruttoinvesteringer, hvor især 2016 udmærker sig med en stigning på 6,0 pct. I 2014 og 2015 var stigningen begge år 3,1 pct. Der er tale om opjusteringer af investeringerne i alle årene, hvor den største opjustering er sket i 2016. Den største opjustering er i alle årene sket i kategorien intellektuelle rettigheder, hvilket også afspejles i revisionen i tjenesteimporten.

Forsyningsbalance, præsterede timer og beskæftigelse

 

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

 

løbende priser, mia. kr.

Bruttonationalprodukt (BNP)

1846,9

1895,0

1929,7

1981,2

2027,1

2066,0

Import af varer

557,0

576,9

585,3

595,6

604,7

600,2

Import af tjenester

318,9

344,3

345,2

348,4

376,1

378,9

Forsyning i alt

2722,7

2816,2

2860,2

2925,2

3007,9

3045,0

Eksport af varer

632,5

644,5

656,4

669,8

695,3

700,7

Eksport af tjenester

361,5

390,8

401,6

412,2

433,3

406,4

Husholdningernes forbrugsudgifter

855,7

879,7

890,6

904,5

925,5

950,7

NPISH forbrugsudgifter2

29,2

30,7

29,8

29,8

29,8

29,2

Offentlige forbrugsudgifter

490,6

501,6

501,9

510,9

519,2

524,8

Faste bruttoinvesteringer

335,4

355,8

367,6

379,7

394,8

421,7

Lagerforøgelser

14,8

9,6

8,6

15,0

6,7

8,6

Ansk. minus afh. af værdigenstande

3,1

3,5

3,7

3,4

3,3

3,1

Endelig anvendelse i alt

2722,7

2816,2

2860,2

2925,2

3007,9

3045,0

Præsterede arbejdstimer i alt5 (mio.)

4004,3

3938,1

3943,9

3951,1

3995,3

4053,6

Beskæftigelse i alt3,5 (1.000 personer)

2786,6

2766,8

2766,4

2793,7

2828,7

2877,1

 

2010-priser, kædede værdier1, mia. kr.

Bruttonationalprodukt (BNP)

1835,1

1839,3

1856,5

1886,5

1916,8

1954,5

Import af varer

521,6

526,6

544,3

565,1

571,3

587,0

Import af tjenester

326,3

345,1

339,2

352,9

364,0

384,3

Forsyning i alt

2683,0

2710,5

2740,6

2805,3

2852,6

2926,0

Eksport af varer

601,4

597,9

612,0

632,4

646,5

661,1

Eksport af tjenester

379,4

395,4

396,9

407,9

418,3

434,1

Husholdningernes forbrugsudgifter

835,6

838,7

842,2

850,6

864,7

884,2

NPISH forbrugsudgifter2

29,0

30,3

29,2

28,8

28,5

27,3

Offentlige forbrugsudgifter

492,5

496,2

495,7

505,3

510,7

512,1

Faste bruttoinvesteringer

329,3

341,6

350,9

361,8

372,9

395,2

Lagerforøgelser

13,1

9,0

11,4

18,2

8,9

10,0

Ansk. minus afh. af værdigenstande

2,8

3,0

3,2

3,0

2,8

2,7

Endelig anvendelse i alt

2683,0

2710,5

2740,6

2805,3

2852,6

2926,0

 

realvækst i pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

1,3

0,2

0,9

1,6

1,6

2,0

Import af varer

6,1

1,0

3,4

3,8

1,1

2,7

Import af tjenester

9,7

5,8

-1,7

4,0

3,1

5,6

Forsyning i alt

3,2

1,0

1,1

2,4

1,7

2,6

Eksport af varer

5,8

-0,6

2,4

3,3

2,2

2,3

Eksport af tjenester

9,5

4,2

0,4

2,8

2,6

3,8

Husholdningernes forbrugsudgifter

0,2

0,4

0,4

1,0

1,7

2,3

NPISH forbrugsudgifter

3,8

4,6

-3,6

-1,5

-0,9

-4,4

Offentlige forbrugsudgifter

-0,6

0,8

-0,1

1,9

1,1

0,3

Faste bruttoinvesteringer

0,4

3,7

2,7

3,1

3,1

6,0

Lagerforøgelser4

0,9

-0,2

0,1

0,3

-0,4

0,0

Ansk. minus afh. af værdigenstande4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig anvendelse i alt

3,2

1,0

1,1

2,4

1,7

2,6

1 Kædede værdier er ikke additive. Summen af komponenterne er således ikke lig med den viste total. Størrelsen af differencen imellem de to kan ikke betragtes som indikator for resultaternes pålidelighed.
2 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger.
3 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
4 Realvækst i pct. for Lagerforøgelser samt anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande. angiver bidrag til BNP vækst.
5 Tal for løn, beskæftigelse og timer er foreløbige for 2014.

Opjustering af udenrigshandlen

Danmark har længe haft en positiv nettoeksport, således også i årene 2014-2016. Dog steg importen 0,8 og 1,0 procentpoint mere end eksporten i 2014 og 2016, mens eksporten i 2015 steg 0,4 procentpoint mere end importen. Det er især en stigning i importen af tjenester, der har båret denne udvikling. I forhold til den seneste offentliggørelse har der været betydelige opjusteringer i tjenesteimport, bl.a. import af intellektuelle rettigheder og streaming-tjenester, og eksport af både varer og tjenester.

Små ændringer i BNI

Stigningen i BNP har betydet at BNI i hele perioden også har været stigende, på trods af, at aflønning af ansatte og formueindkomst fra udland netto og produktions- og importskatter minus -subsidier fra udlandet har været faldende.

Real BNI og real disponibel BNI er steget i alle årene. Der er kun mindre revisioner af den årlige vækst i real BNI og real disponibel BNI i årene 2014-2016. I alle tre år ligger revisionerne af år-til-år vækstraterne under 0,5 procentpoint.

Real disponibel bruttonationalindkomst mv.

 

 

 

2011

2012

2013

2014*

2015*

2016*

 

 

 

løbende priser, mio. kr.

1

 

Bruttonationalprodukt, BNP

1846854

1895002

1929677

1981165

2027108

2065962

2

 

Afl. af ansatte og formueindkomst fra udland netto

34851

38511

56614

67592

59283

48416

3

 

Prod.- og imp.skatter minus -subsidier fra udland.

4095

4280

4486

4473

4003

3770

4

 

Bruttonationalindkomst (1+2+3), BNI

1885799

1937793

1990777

2053229

2090395

2118148

5

 

Løbende overførsler fra udlandet, netto

-35415

-37836

-38880

-33194

-32422

-28892

6

 

Disponibel bruttonationalindkomst (4+5)

1850384

1899958

1951896

2020035

2057973

2089256

 

 

 

årlig realvækst i pct.

1

 

Bruttonationalprodukt, BNP

1,3

0,2

0,9

1,6

1,6

2,0

2

 

Bruttonationalprodukt, BNP real købekraft

 

 

 

 

 

 

 

 

(bytteforholds-korrigeret)

0,3

0,5

1,5

2,5

1,6

1,5

3

 

Bruttonationalindkomst, BNI

0,7

0,7

2,4

3,1

1,0

1,0

4

 

Disponibel bruttonationalindkomst

0,9

0,6

2,4

3,4

1,1

1,2

Nye tal for konto for udland 1966-2004

Der er i denne offentliggørelse ekstraordinært revideret i konto for udland i perioden 1966-2004. Revisionen har medført en opjustering af fordringserhvervelsen, netto, i konto for udland for årene 1966-2004. Som en konsekvens af revisionen af konto for udland er de indenlandske sektorer også blevet revideret. Kun sektorerne ikke-finansielle selskaber og husholdninger er blevet revideret.

Se notatet Revision af konto for udland for en dybdegående beskrivelse af årsagerne til og omfanget af revisionen.

Lønsummer, beskæftigelse og timer er ikke opdateret i denne version

Der er i denne version ikke foretaget den sædvanlige opdatering af lønsummer, beskæftigelse og timer. Opdateringen vil i stedet blive gennemført til marts 2018. Tabeller og afledte variabler, hvor der indgår løn, beskæftigelse og timer, er derfor stadigt foreløbige for 2014.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. november 2017 - Nr. 427

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Nationalregnskabet udarbejdes på grundlag af stort set al statistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede. Tallene for de seneste to år er foreløbige, mens de foregående år er baseret på det endelige nationalregnskab.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Samlet nationalregnskab

Anden information

Seneste nyt om Nationalregnskab