Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Økonomien er i fremgang

Kvartalsvist nationalregnskab 2. kvt. 2017 revideret

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,7 pct. i andet kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Det viser den reviderede beregning af det kvartalsvise nationalregnskab for andet kvartal. BNP-væksten er dermed opjusteret med 0,1 procentpoint i forhold til den seneste offentliggørelse. Den samlede vækst for første halvår 2017 i forhold til samme periode sidste år var 2,6 pct., og dermed er den revideret ned med 0,1 procentpoint i forhold til den seneste offentliggørelse. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

Nationalregnskabets hovedstørrelser, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Uændret privatforbrug

Der var ingen vækst i privatforbruget i andet kvartal i forhold til første kvartal. Der var fremgang i forbruget af tjenester, mens der omvendt var tilbagegang i anskaffelse af køretøjer og andre varer. Det offentlige forbrug steg med 0,4 pct. i andet kvartal. I årets første halvår steg privatforbruget med 2,3 pct. i forhold til den tilsvarende periode sidste år, mens det offentlige forbrug steg med 1,1 pct.

Fremgang i investeringerne

I andet kvartal steg de faste bruttoinvesteringer med 2,9 pct. Der var fremgang i alle investeringsgrupper, hvor den største stigning var inden for maskiner og transportmidler. Disse består hovedsageligt af importerede varer, og udviklingen skal derfor ses i lyset af væksten i importen af varer på 1,8 pct. Fra første halvår 2016 til første halvår 2017 steg de faste bruttoinvesteringer samlet med 2,7 pct.

Stigende import og eksport

Importen steg med 2,1 pct. i andet kvartal, mens eksporten steg med 0,8 pct. Der var fremgang i handlen med både varer og tjenester, hvor handlen med tjenester steg mest. For første halvår var der en årsvækst i importen på 5,5 pct. og eksporten på 5,7 pct.

Danmarks nationalregnskab

 

2017

 

2. kvt.

2. kvt.

1.-2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

Løbende priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

541,9

2,7

2,6

0,5

0,7

Import af varer og tjenester

249,9

6,5

5,5

-1,2

2,1

Import af varer

155,2

8,4

7,1

-0,9

1,8

Import af tjenester

94,7

3,4

2,9

-1,7

2,6

Forsyning i alt

791,8

3,9

3,5

-0,1

1,1

Eksport af varer og tjenester

291,2

5,4

5,7

-0,9

0,8

Eksport af varer

181,0

5,3

5,6

-0,2

0,2

Eksport af tjenester

110,3

5,7

5,7

-2,0

2,0

Privatforbrug

253,3

2,1

2,3

0,7

0,0

Husholdningernes forbrugsudgifter

245,2

2,1

2,3

0,7

0,0

Køb af køretøjer

10,1

1,5

4,4

4,3

-1,1

Andre varer

96,0

2,2

1,9

0,9

-0,4

Tjenester i alt inkl. turisme

139,2

2,0

2,4

0,4

0,3

Tjenester i alt

140,7

2,3

2,5

0,3

0,5

Turistindtægter (-)

-12,9

5,4

2,6

1,2

-3,3

Turistudgifter (+)

11,4

2,5

1,7

-0,5

1,1

NPISH forbrugsudgifter2

8,1

2,0

2,3

0,6

0,2

Offentlige forbrugsudgifter

133,7

0,8

1,1

0,8

0,4

Bruttoinvesteringer

113,5

6,0

3,7

-1,2

2,7

Faste bruttoinvesteringer

108,7

4,1

2,7

-2,1

2,9

Boliger

24,5

3,1

3,8

3,6

1,1

Andet byggeri og anlæg

24,3

1,3

-0,9

-0,9

1,8

Maskiner, transportmidler mv.

33,8

9,6

5,7

-7,4

7,3

Intellektuelle rettigheder

26,1

1,1

1,5

-1,7

0,4

Lagerforøgelser mv.3

4,8

0,4

0,2

0,2

0,0

Lagerforøgelser3

4,0

0,3

0,2

0,2

0,0

Nettoansk. af værdigenstande3

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig indenlandsk anvendelse

500,5

2,6

2,2

0,3

0,7

Endelig anvendelse i alt4

791,8

3,6

3,5

-0,2

0,7

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1010,5

0,1

0,5

0,2

0,0

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

2926,7

1,6

1,6

0,4

0,4

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1.

Opsvinget i beskæftigelsen fortsætter

Beskæftigelsen steg med 10.600 personer i andet kvartal. Det svarer til 0,4 pct., og dermed fortsætter fremgangen i beskæftigelsen. De præsterede timer ændrede sig stort set ikke fra første til andet kvartal. I årets første halvår voksede beskæftigelsen med 1,6 pct. i forhold til samme periode sidste år, og det svarer til ca. 45.000 personer. De præsterede timer steg i samme periode med 0,5 pct.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revideret opgørelse af første og andet kvartal

Med denne offentliggørelse revideres nationalregnskabet for første og andet kvartal 2017. Disse revisioner har medført, at BNP-væksten er revideret ned med 0,1 procentpoint i første kvartal, mens den omvendt er revideret op med 0,1 i andet kvartal. Baggrunden for revisionerne er primært nye oplysninger vedrørende betalingsbalance og udenrigshandel, aktiviteten i offentlig forvaltning og service, de finansielle brancher og andre servicebrancher. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal før 2017. De nye tal kan dog give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og vil normalt medføre mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2013. Den seneste offentliggørelse af Kvartalsvist nationalregnskab var i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 340 fra 31. august. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab.

BNP fra produktionssiden sæsonkorrigeres mest stabilt

Det kvartalsvise nationalregnskab opgøres og afstemmes i faktiske, ikke-sæsonkorrigerede tal. De enkelte serier sæsonkorrigeres derefter på detaljeret niveau, og sæsonkorrigerede hovedstørrelser dannes ved at aggregere detaljerede serier. Denne metode kaldes indirekte sæsonkorrektion. Det indirekte sæsonkorrigerede BNP, der opgøres fra produktionssiden (tilgangssiden), og det sæsonkorrigerede BNP, der kan opgøres fra efterspørgselssiden (anvendelsessiden), er derfor ikke ens. Forskellen mellem det sæsonkorrigerede BNP fra produktionssiden og det BNP, man kan beregne fra efterspørgselssiden som summen af de sæsonkorrigerede tal for forbrug, investeringer og nettoeksport, kaldes den statistiske diskrepans. BNP fra produktionssiden er mest stabil og derfor valgt som det officielle tal, se nedenstående tabel. Serierne på produktionssiden sæsonkorrigeres mindre detaljeret og har generelt mindre støj end på efterspørgselssiden.

Den statistiske diskrepans i andet kvartal er relativ høj med 0,6 procentpoint, men den bør ikke opfattes som en usikkerhed ved den sæsonkorrigerede BNP-vækst, men i højere grad som en usikkerhed ved fordelingen af BNP-væksten på endelige anvendelser.

Ved sæsonkorrektion tages der i et vist omfang højde for påsken, men erfaringen viser, at det kan være vanskeligt at estimere den præcise effekt. Læs mere om sæsonkorrektion i det kvartalsvise nationalregnskab i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.

Mål for kvartalsvis sæsonkorrigeret BNP-vækst, 1993-2016

 

Varians

Korrelation med direkte
sæsonkorrektion

Direkte sæsonkorrektion af BNP

0,71

 

Indirekte sæsonkorrektion, produktionssiden (officielt tal)

0,79

0,96

Indirekte sæsonkorrektion, efterspørgselssiden

1,02

0,89

Beskæftigelse, præsterede timer og løn

Opgørelsen af beskæftigelse, præsterede timer og løn er baseret på kvartalsvækstrater i Arbejdstidsregnskabet 2. kvt. 2017, der blev offentliggjort 15. september i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 365. Opgørelsen af de præsterede timer fordeles over året med forholdet mellem betalte og præsterede timer. Da denne fordeling hverken er tilgængelig for 2016 eller 2017, benyttes fordelingen fra de år, hvor påskens placering ligner beregningsåret mest. For både 2008 og 2013, hvor påsken ligger i første kvartal som i 2016, gælder det dog, at begge år har været ramt af arbejdsmarkedskonflikter i det offentlige, hvorfor de præsterede timers kvartalsfordeling er behæftet med særlig usikkerhed for offentlig forvaltning og service.

Offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på tallene i Offentligt kvartalsregnskab 2. kvt. 2017, der blev offentliggjort 21. september 2017. For kvartalerne i 2017 er realvæksten i det offentlige forbrug baseret på udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling.

Byggeri

Statistikken over byggeaktiviteten, som er den væsentligste kilde til opgørelsen af aktiviteten i byggeriet, er fortsat præget af mange forsinkede indberetninger. Derudover er der manglende information på antallet af kvadratmeter for andet kvartal. Der må derfor påregnes større usikkerhed i opgørelsen af byggeaktiviteten.

Udenrigshandel og betalingsbalance

Der er indarbejdet nye tal for udenrigshandel og betalingsbalance på grundlag af opgørelsen af betalingsbalancen offentliggjort 8. september i Betalingsbalancen over for udlandet juli 2017.

Ekstraordinær revision af konto for udland til november

I forbindelse med offentliggørelsen af det årlige nationalregnskab 7. november 2017 revideres konto for udland ekstraordinært for perioden 1966-2004. Sektorregnskaberne revideres tilbage til 1971. Læs om baggrunden og effekten af den kommende revision i Ekstraordinær revision af konto for udland før 2005.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. september 2017 - Nr. 382

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. november 2017

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation