Gå til sidens indhold

10.300 børn modtog handicapindsatser i 2022

Handicapindsatser til børn og unge 2022

I 2022 modtog 10.300 børn og unge i alt 12.200 handicapkompenserende indsatser efter lov om social service (serviceloven). Det svarer til, at 0,9 pct. af alle børn og unge under 18 år har modtaget en handicapkompenserende indsats. Tallene kommer fra en ny statistik om handicapkompenserende indsatser til børn og unge under 18 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Statistikken viser, at antallet af handicapkompenserende indsatser efter serviceloven i gennemsnit var 1,2 pr. modtager i 2022. Der var flest børn og unge i aldersgrupperne 6-11 år og 12-17 år blandt modtagerne. Ud af de 10.300 modtagere udgjorde aldersgrupperne 6-11 år og 12-17 år hver 38 pct., mens børn i aldersgruppen 0-5 år udgjorde 24 pct. Det bemærkes, at opgørelsen ikke dækker evt. indsatser givet efter dagtilbudsloven til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Antal givne handicapkompenserende indsatser og antal modtagere af handicapkompenserende indsatser fordelt på alder, 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/handbu02 og handbu04

Flest modtog afløsning eller aflastning

Indsatsen afløsning eller aflastning af forældre eller andre nære pårørende blev bevilliget i 6.500 tilfælde og var dermed den indsats, som blev givet flest gange i 2022, svarende til 53 pct. af alle indsatser. Indsatsen kan fx bestå i hjælp til praktiske opgaver i hjemmet eller aflastning uden for hjemmet. Omkring halvdelen (48 pct.) af modtagerne af indsatsen var mellem 12 og 17 år, mens 9 pct. var mellem 0 og 5 år.

Indsatsen særlige dagtilbud blev i 2022 bevilliget 1.800 gange. Størstedelen (73 pct.) af de børn, der modtog særlige dagtilbud, var mellem 0 og 5 år. Det skyldes bl.a., at børn, der kommer i skolealderen, typisk vil blive bevilliget en plads i særlige klubtilbud til større børn og unge. Særlige klubtilbud til større børn og unge blev givet 900 gange, heraf var 30 pct. af modtagerne i alderen 6-11 år, mens 69 pct. var i alderen 12-17 år.

Hjemmetræning af børn blev bevilliget 400 gange. Næsten halvdelen (44 pct.) af dem, der modtog hjemmetræning, var mellem 6 og 11 år. Blandt de 200 indsatser, der blev givet til personlig hjælp og pleje, var størstedelen (68 pct.) af modtagerne mellem 12 og 17 år. Børn i alderen 0-5 år og 6-11 år udgjorde hhv. 41 pct. og 37 pct. af de 2.100 indsatser, der blev bevilliget til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder.

Antal handicapkompenserende indsatser fordelt på indsats og aldersgruppe, 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/handbu04

Andelen af børn og unge der modtog handicapkompenserende indsatser

Vejen Kommune var den kommune, hvor flest børn og unge fik handicapkompenserende indsatser i 2022. Næsten 5 pct. af alle børn og unge i Vejen Kommune modtog én eller flere handicapkompenserende indsatser. Dragør Kommune, var den kommune, hvor færrest børn og unge modtog handicapkompenserende indsatser. Statistikken, som udgives for første gang i 2023, dækker indsatser givet efter serviceloven. Ophold i kommunens almene dag-, fritids- og klubtilbud givet efter dagtilbudsloven er ikke inkluderet. Hvis statistikken medtog indsatser givet efter dagtilbudsloven, ville den procentvice andel af børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som modtager en indsats, potentielt være højere.

Andel af børn og unge mellem 0 og 17 år der modtog handicapkompenserende indsatser fordelt på kommuner, 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/handbu02 og www.statistikbanken.dk/folk1a

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2023 - Nr. 223

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra landets 98 kommuner om børn og unge i alderen 0-17 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der har modtaget handicapkompenserende indsatser givet efter §32, §32a, §36, §44 jf. §83, §44 jf. §84, stk. 1, §44 jf. §86, stk. 2 og §45 i lov om social service.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation