Gå til sidens indhold

Handicapkompenserende indsatser til børn og unge

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Jane Christensen
39 17 39 20

Handicap_boern_unge@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Handicapkompenserende indsatser til børn og unge 2022

Formålet med statistikken Handicapkompenserende indsatser til børn og unge er at belyse omfanget af indsatser som kommunerne bevilger til børn og unge med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Statistikken anvendes til politikforberedelse, i den offentlige debat og til forskning. Statistikken er udarbejdet første gang i 2022, og indeholder indsatser bevilget i perioden fra 1. januar 2022 og frem. Statistikken erstatter de summariske oplysninger om handicapkompenserende indsatser givet til børn og unge, som tidligere blev indberettet i forbindelse med statistikken om sociale ressourcer.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af handicapkompenserende indsatser, der gives til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til udvalgte paragraffer i Lov om Social Service. Statistikken indeholder oplysninger om antal indsatser og antal af modtagere. Data vises fordelt på alder, køn og type af indsats. Data vises på landdele og kommuneniveau. Statistikken formidles i Statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles løbende fra kommunernes fagsystemer, eller via Virk.dk. Eksisterende oplysninger opdateres med det, som er indberettet i løbet af året. Data samles i et forløbsregister, der indeholder alle personer, som i løbet af de første 17 leveår, har modtager handicapkompenserende indsatser efter serviceloven. Data valideres og rettes evt. af kommunerne og efterfølgende godkender kommunerne data som retvisende udtryk for indsatser det pågældende år. Efter denne proces, aggregeres de indberettede oplysninger og suppleres med data fra befolkningsstatistikregistret.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for forskere, journalister, sociale myndigheder (herunder ministerier og kommunerne selv) samt andre som interesserer sig for handicapkompenserende indsatser givet til børn og unge.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Handicapkompenserende indsatser til børn og unge bevilliges i forskellige forvaltninger i kommunerne. Der er forskelle i forvaltningernes fagsystemer, som betyder at der ikke registreres helt ensartet og systematisk i kommunerne. Der er forskelle på kommunernes tilbud og sagsbehandling, samme fænomen kan behandles efter forskellige paragrafer. Omfanget af dette kendes ikke.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 6 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til den planlagte udgivelsestid.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken kan bedst sammenlignes med de data om handicapkompenserende indsatser, som tidligere blev indberettet til Den Sociale Ressourceopgørelse. Data kan ikke umiddelbart sammenlignes direkte med international statistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Handicapområdet. Se mere på statistikkens emneside.

Det er muligt at købe skræddersyede løsninger om handicapkompenserende indsatser givet til børn og unge hos DST Consulting eller få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Læs mere om tilgængelighed