Gå til sidens indhold

Befolkningen forventes at runde 6 mio. i 2028

Befolkningsfremskrivninger 2024-2070

Ifølge den nyeste befolkningsfremskrivning forventes befolkningstallet at runde 6 mio. i løbet af 2028. Sammenlignes 2024-fremskrivningens forventede befolkningsudvikling med den faktiske befolkningsudvikling i Danmark i perioden 1990 til 2024, forventes befolkningstilvæksten især at ske blandt de ældste aldersgrupper. Hvor aldersgruppen på 80 år og ældre ved indgangen til 2024 udgjorde 5 pct. af befolkningen, forventes denne andel at stige til 10 pct. fra 2047 og frem. De øvrige aldersgruppers andele ændres i langt mindre grad hen over fremskrivningsperioden.

Befolkningen i faktiske tal til og med 1. januar 2024 og herefter ifølge 2024-fremskrivningenKilde: www.statistikbanken.dk/folk2 og frdk124

Reduktion i antal fødte på både kort og langt sigt

I den nyeste befolkningsfremskrivning er det forventede antal børn nedsat som følge af reducerede fertilitetsforventninger i modellen (se mere nedenfor). Ifølge årets fremskrivning forventes ca. 64.000 fødte i år 2030, hvilket er en nedjustering på ca. 8.600 i forhold til et scenario, hvor tidligere års fertilitetsforventning var blevet anvendt.

Fødte i faktiske tal til og med 2023 og herefter ifølge 2024-fremskrivningenKilde: www.statistikbanken.dk/fod og frdk224

Om fremskrivningens fertilitetskomponent

Modellen bag Befolkningsfremskrivningen er baseret på befolkningen opgjort på fødselsårgange, hvorfor det i årets fremskrivning er fertilitetsforventningerne til de igangværende og kommende generationer, dvs. kvinder født efter 1974, der er justeret. Kvinders fertile alder er per definition fra 15 til 49 år. Den kumulerede fertilitet for de uafsluttede generationer af kvinder til og med 1991 er modelleret ved hjælp af curve matching med historiske data fra Human Fertility Database. For kvinder født i 1992 og herefter anvendes en stabil samlet kumuleret fertilitetskvotient på 1,69 pr. kvinde (alle herkomstgrupper); samme niveau som 1991-generationen.

Faktisk og fremskrevet generationel fertilitetskvotient for kvinder født det pågældende år (1950-2017)Kilde: www.statistikbanken.dk/kohort01 samt beregninger for fremskrivningsforudsætninger til Befolkningsfremskrivning 2024.

Videre om fremskrivningens fertilitetskomponent

Ovennævnte generationelle fertilitetsforventning resulterer i nedenstående årlige fertilitetskvotienter, når det omregnes gennem fremskrivningsmodellen. Her er tale om en overordnet trend for, hvordan generationerne når deres forventede kumulerede fertilitet, men der kan være større udsving mellem de enkelte år.

Faktisk (1990-2023) og fremskrevet (2024-2070) årlig fertilitetskvotientKilde: www.statistikbanken.dk/fod33 samt beregninger for fremskrivningsforudsætninger til Befolkningsfremskrivning 2024.

Antagelser om ukrainske indvandrere

I 2024-fremskrivningen er antagelser om indvandringen af ukrainske statsborgere, som kommer til Danmark efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (herefter: særloven) i 2023, baseret på den nettoindvandring på 700 personer, som er observeret i løbet af første kvartal 2024. På den baggrund er nettoindvandringen af ukrainere i 2024 fastsat til 2.800 i 2024-fremskrivningen. Køns- og aldersprofilen for de 2.800 ukrainere er baseret på nettostrukturen af de observerede ind- og udvandrede ukrainere i første kvartal 2024. Der er ikke udmeldt en kommunal fordelingsnøgle særskilt for indvandrede ukrainere i 2024, hvorfor disse er fordelt i henhold til befolkningsfremskrivningens sædvanlige indflytningsmodel på kommunalt niveau. Eftersom opholdsgrundlag på baggrund af særloven fortsat er tidsbegrænset til marts 2025, forventes ukrainere, som indvandrede på dette lovgrundlag i 2022, 2023 og 2024, at udrejse i henhold til denne bestemmelse i 2024-fremskrivningen. På kommunalt niveau håndteres denne udvandring gennem fremskrivningens kommunale fraflytningsmodel, hvilket resulterer i en mindsket nettoindflytning i 2025.

Om befolkningsfremskrivningen

Befolkningsfremskrivningen udarbejdes årligt i et samarbejde mellem DREAM og Danmarks Statistik. Fremskrivningen er baseret på forudsætninger om tidligere års fødsler, dødsfald, ind- og udvandringer samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner. Grundlaget for fremskrivningen ændrer sig dermed fra år til år i takt med ændrede forudsætninger, ligesom beslutninger og hændelser i ind- og udland kan ændre resultatet både på nationalt, landsdels- og kommunalt niveau. Fremskrivningen skal ikke opfattes som en eksakt forudsigelse af, hvordan Danmarks befolkning vil udvikle sig i fremtiden, men som et redskab, der estimerer befolkningsudviklingen med afsæt i et sæt antagelser, der udspringer af den information, som i dag er til rådighed.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. juni 2024 - Nr. 156

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. juni 2025

Kontakt

Kilder og metode

Yderligere information om fremskrivningen samt den anvendte metode og forudsætninger findes på www.dst.dk/doku/befolkningsfremskrivning, på emnesiden samt på www.dreamgruppen.dk. Anvendt lovgrundlag: Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation