Gå til sidens indhold

I 2022 var der 417.000 aktive firmaer

Generel firmastatistik 2022

Fra 2019 til 2022 er antallet af aktive firmaer vokset med 21.300. Heraf er antallet af firmaer med ansatte steget med 5.500, og antallet af firmaer uden ansatte er steget med 15.800. Med udgivelsen af de endelige tal i firmastatistikken for 2022, er der dannet en ny tidsserie for årene 2019-2022 (se mere under afsnittet om nye opgørelsesmetoder).

Udvikling i antal aktive firmaer, med og uden ansatte 2019-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/gf13

Fuldtidsansatte i Bygge og anlæg er steget med 14 pct. siden 2019

Antallet af fuldtidsansatte i de aktive firmaer steg fra 2019 til 2022 med 159.000. Den største stigning var i branchegruppen Offentlig administration, undervisning og sundhed, hvor antallet af fuldtidsansatte steg med næsten 48.000, svarende til 6 pct. De største relative stigninger var i Bygge og anlæg med 14 pct., Erhvervsservice med 12 pct., samt Information og kommunikation med 12 pct.

Over halvdelen af stigningen i antal firmaer fra 2019 til 2022 var i Finansiering og forsikring, som voksede med mere end 11.000 firmaer. Derudover voksede Erhvervsservice med 3.000 firmaer samt hhv. Ejendomshandel og udlejning og Bygge og anlæg med lidt over 2.000 firmaer hver. Omvendt faldt antallet af firmaer i Handel og Transport med 1.000 firmaer.

Antal firmaer og fuldtidsansatte fordelt på brancher, 2019 og 2022

 

2019

2022

2019

2022

 

Antal firmaer

Antal fultidsansatte

I alt

395810

417137

2276004

2435268

Landbrug, skovbrug og fiskeri

25300

26210

33971

34584

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

20756

20545

300038

317371

Bygge og anlæg

34805

36826

142884

162308

Handel og transport mv.

69301

68304

494948

518706

Information og kommunikation

19710

20522

99538

111391

Finansiering og forsikring

75255

86937

77975

82111

Ejendomshandel og udlejning

36281

38535

32416

35440

Erhvervsservice

59388

62397

225370

252589

Offentlig administration, undervisning og sundhed

28480

29582

793770

841678

Kultur, fritid og anden service

26351

27221

75094

79089

Uoplyst aktivitet

183

58

..

1

Kilde: www.statistikbanken.dk/gf11

Nye opgørelsesmetoder

Definitionen af hvornår et firma er aktivt er generelt blevet lempet, hvorfor den nye Firmastatistik indeholder flere firmaer end den gamle (se afsnit med sammenligning). Firmastatistikken består af aktive firmaer efter definitionen økonomisk aktiv. Et firma kan være økonomisk aktivt ved at overskride blot én af flere tærskelværdi. Tærskelværdier beregnes og aktivitet bestemmes ud fra omsætning, varekøb, firmaernes udenlandske køb og salg, fuldtidsansatte, værditilvækst, aktiver eller lønsumsafgift. Dertil kan et firma blive aktivt såfremt det kontrollerer et andet firma, der er økonomisk aktiv. For hver branche beregnes beløbsgrænsen for at være aktiv via omsætning ud fra virksomheder med 0,5-3 årsværk, hvilket har hævet beløbsgrænsen for nogle brancher.

For nogle af de største firmaer, er firmastatistikken opgjort på økonomiske enheder. En økonomisk enhed er defineret som den mindst mulige kombination af juridiske enheder (CVR-numre) under det samme ejerskab, som vurderes til at fungere som en samlet enhed. I de tilfælde, hvor der er dannet økonomiske enheder bestående af flere juridiske enheder elimineres intern handel mellem de juridiske enheder, og deres regnskaber konsolideres til ét. Hermed bliver omsætningen for de økonomiske enheder lidt lavere end omsætningen i de enkeltstående juridiske enheder, men også mere retvisende for den reelle omsætning. Består en økonomisk enhed af juridiske enheder placeret i forskellige brancher, f.eks. en i industri og en i engroshandel, så vil den økonomiske enhed blive brancheplaceret i industri.

Nye statistikbanktabeller

Statistikken udgives fremover i fem nye tabeller i Statistikbanken om firmaer og koncerner, som erstatter de gamle samt i en opdateret udgave af www.statistikbanken.dk/laby38a, som fordeler firmaer på alder, brancher og kommunetype.

Sammenligning af den gamle og den nye firmastatistik for 2021

I den hidtidige firmastatistik var der 328.500 aktive firmaer i 2021, hvoraf 150.000 ikke havde nogen ansatte, mens 178.500 havde ansatte. I den nye firmastatistik var der ca. 414.000 aktive firmaer i 2021, hvoraf 235.000 ikke havde ansatte, mens 178.500 havde ansatte. Ændringen mellem den gamle og den nye firmastatistik for tællingsåret 2021, er hovedsageligt en øgning på 85.000 firmaer uden ansatte, hvoraf næsten 70.000 var i branchegruppen Finansiering og forsikring, og 7.500 var i Ejendomshandel og udlejning. Ser man på virksomhedsformerne er det især blandt Anparts- og aktieselskaberne at flere firmaer nu betragtes som aktive, hvor antallet er øget med hhv. 81.000 og 5.000. Blandt enkeltmandsfirmaerne er antallet af aktive firmaer faldet med 2.000, hvilket skyldes at beløbsgrænsen for aktivitet via omsætning under den nye metode/definition er blevet lidt højere i nogle brancher.

Ændring i antal firmaer fra den gamle til den nye firmastatistik, 2021

 

Gammel firmastatistik

Ny
firmastatistik

Ændring

 

Antal firmaer

Pct.

I alt

328445

413726

85281

26,0

Med ansatte

178547

178743

196

0,1

Uden ansatte

149898

234983

85085

56,8

 

 

 

 

 

Finansiering og forsikring

15224

84876

69650

457,5

Ejendomshandel og udlejning

30935

38509

7574

24,5

Videnservice

39082

41468

2386

6,1

Øvrige brancher

243204

248873

5671

2,3

 

 

 

 

 

Anpartsselskaber

128122

209400

81278

63,4

Aktieselskaber

27773

32902

5129

18,5

Enkeltmandsfirmaer

139464

137385

-2079

-1,5

Øvrige virksomhedsformer

33086

34039

953

2,9

Kilder: www.statistikbanken.dk/gf13, gf15, gf3 og gf5

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juni 2024 - Nr. 173

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. maj 2025

Kontakt

Kilder og metode

Generel Firmastatistik omfatter alle reelt aktive firmaer, således indgår hobbylignende firmaer med ingen eller ringe aktivitet ikke i statistikken. At statistikken er afgrænset til reelt aktive firmaer betyder, at kun firmaer med et aktivitetsniveau, der modsvarer en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, er omfattet

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation