Gå til sidens indhold

Faldende produktion i industrien i maj

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-6,0 %
April 2024 til maj 2024

Industriens produktion og omsætning maj 2024

Efter en markant stigning fra marts til april faldt industriens samlede produktionsindeks 6,0 pct. fra april til maj. Produktionen kan svinge en del på månedsbasis, og set over 3-månedersperioden marts-maj steg produktionen i industrien samlet med 2,5 pct. i forhold til den foregående 3-måneders periode. Ses der bort fra medicinalindustrien, så faldt produktionen med 4,8 pct. fra april til maj, mens den steg 5,2 pct. i perioden marts-maj sammenlignet med den foregående 3-måneders periode. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2021

Bredt funderet fald i maj

Faldet i det samlede produktionsindeks i maj var bredt funderet. Det var medicinalindustrien, som med et fald i produktionen på 7,8 pct. og vægt på 20,9 pct., der bidrog mest til faldet i det samlede indeks. Faldet i medicinalindustrien kommer dog efter en kraftig stigning i april. Ses der på perioden marts-maj så faldt produktionen i branchen med 1,6 pct. sammenlignet med den foregående 3-måneders periode.

De to betydningsfulde branchegrupperinger maskinindustrien samt møbler og anden industri oplevede også begge relativt store fald i produktionen i maj på hhv. 8,3 pct. og 5,2 pct. Sammen med medicinalindustrien udgør de over halvdelen af det samlede produktionsindeks og har dermed stor betydning for udviklingen i det samlede produktionsindeks. Ud over de nævnte brancher var der faldende produktion i yderligere otte branchegrupperinger i maj.

Faldende omsætning i maj

Industriens samlede omsætning faldt 4,6 pct. fra april til maj men lå i perioden marts-maj 3,4 pct. over omsætningen i den foregående 3-måneders periode. I maj faldt omsætningen 4,2 pct. på eksportmarkedet og 5,6 pct. på hjemmemarkedet. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. I beregningen af produktionen antages det, at virksomhederne enten sælger deres producerede varer eller lægger dem på lager. Produktionen beregnes ved at korrigere månedsomsætningen for lagerbevægelser og derefter omregne til mængder ved at deflatere med producentprisindekset. De offentliggjorte tal for omsætning er målt i løbende priser og er korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Maj 2024

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Mar.-
maj

Maj
 

Mar.-
maj

Maj
 

Mar.-
maj

Maj
 

Mar.-
maj

Maj
 

Mar.-
maj

Maj
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

0,1

-5,9

6,0

0,1

-4,4

-3,6

3,3

-7,2

2,5

-6,0

Omsætning2

I alt

5,1

-4,7

3,0

-2,8

-0,8

-4,4

4,0

-7,1

3,4

-4,6

 

Eksport

7,0

-3,8

2,9

-3,7

-1,2

-5,9

4,5

-7,5

4,3

-4,2

 

Hjemme

0,0

-7,1

3,2

-1,7

-0,2

-1,8

1,7

-4,6

1,1

-5,6

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

31,1

 

23,7

 

3,4

 

41,3

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2021

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 3,0 pct. i marts og steg 10,8 pct. i april. Dermed er udviklingen i produktionen opjusteret med 1,2 procentpoint i marts og nedjusteret 0,5 procentpoint i april i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne. Desuden er revisionerne påvirket af ændringer i sæsonmønstret som følge af, at modellen for sæsonkorrektion nu indeholder en periode mere.

Øvrige indikatorer for eksport

emnesiden Import og eksport af varer og tjenester findes bl.a. statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Statistikken på emnesiden Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Mange danske virksomheder har valgt at flytte deres produktion ud af landet. Derved bliver en stor del af eksportomsætningen, der indgår i Industriens produktion og omsætning, produceret i udlandet. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for maj bliver offentliggjort d. 9. juli 2024. Desuden har Danmarks Statistik temasiden: Et overblik over dansk økonomi, som bl.a. viser udvalgte konjunkturindikatorer.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Maj 2024

 

 

2023

2024

Dec.- feb./
Mar. - maj

Apr./
Maj

 

Vægte1

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

 

 

 

indeks 2021 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

132,2

130,5

132,7

128,7

142,6

134,1

2,5

-6,0

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

12,3

95,8

97,4

97,2

100,2

100,8

98,0

3,0

-2,8

Tekstil- og læderindustri

1,1

90,8

93,8

100,1

92,9

113,4

98,8

7,2

-12,9

Træ- og papirindustri, trykkerier

3,5

82,6

84,1

80,9

80,1

85,8

81,3

-0,2

-5,2

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

5,6

92,4

95,4

96,9

95,5

94,4

99,9

1,8

5,8

Medicinalindustri

20,9

261,9

243,2

236,2

219,7

265,3

244,6

-1,6

-7,8

Plast-, glas- og betonindustri

6,6

78,0

73,9

80,4

80,0

84,5

79,9

5,2

-5,4

Metalindustri

7,9

91,6

89,7

89,2

94,1

101,8

100,4

9,5

-1,4

Elektronikindustri

6,2

100,6

105,6

106,8

95,3

94,1

84,6

-12,5

-10,1

Fremstilling af elektrisk udstyr

2,6

99,8

95,2

101,4

101,0

107,1

106,2

6,0

-0,8

Maskinindustri

16,0

93,5

96,1

88,2

93,8

98,7

90,5

1,9

-8,3

Transportmiddelindustri

1,5

111,9

113,4

98,2

97,8

106,5

96,8

-6,9

-9,1

Møbler og anden industri mv.

15,8

118,2

128,2

156,9

149,1

161,6

153,2

15,0

-5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

31,1

100,2

105,0

98,9

100,3

105,2

99,0

0,1

-5,9

Mellemproduktindustri

23,7

89,0

87,6

89,3

90,7

95,5

95,6

6,0

0,1

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,4

91,0

81,3

81,6

78,2

83,8

80,8

-4,4

-3,6

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

41,3

185,9

180,3

188,9

177,9

205,1

190,4

3,3

-7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,1

97,8

100,7

105,4

104,7

110,2

104,9

5,2

-4,8

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

91,9

136,2

133,2

136,2

131,8

145,9

137,2

2,3

-6,0

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2021

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-6,0 %
April 2024 til maj 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juli 2024 - Nr. 207

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. august 2024

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen om industriens produktion og omsætning. Se også emnesiden Industriens produktion og omsætning. Brancherne i industrien er grupperet i fire grupper. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation