Gå til sidens indhold

Uændret real A-indkomst i 2023

Indkomststatistik (A-indkomst) 2023

Den gennemsnitlige A-indkomst før skat udgjorde 333.100 kr. pr. person i 2023, hvilket er en stigning på 10.800 kr. eller 3,3 pct. i forhold til 2022. Målt over de seneste ti år er det en relativ stor stigning i den gennemsnitlige A-indkomst før skat, der kun overgås i årene 2020 og 2021, hvor stigningerne på årsbasis især som følge af de særlige COVID-19-relaterede engangsudbetalinger var på henholdsvis 4,6 pct. og 3,7 pct. Når der korrigeres for prisudviklingen på 3,3 pct., var den gennemsnitlige A-indkomst før skat imidlertid stort set uændret i 2023 i forhold til året før. I 2022 faldt realindkomsten med 5,1 pct. på grund af høj inflation.

Udvikling i gennemsnitlig A-indkomst 2013-2023 (tusind kr.) samt realvækst på årsbasis (pct.)Kilde: www.statistikbanken.dk/aindk1 og pris9

Indkomst fra løn steg med 3,5 pct.

Den gennemsnitlige lønindkomst steg fra 240.600 i 2022 til 249.000 kr. i 2023, svarende til 3,5 pct. Denne stigning skal ses i lyset af den fortsat generelle beskæftigelsesfremgang, der resulterede i en stigning på 33.200 personer til i alt 3.266.000 personer over 14 år, der i en eller flere måneder af 2023 havde lønindkomst. Dertil kommer en generelt højere lønudvikling i 2023 i forhold til året før.

Høj stigning i indkomst fra arbejdsløshedsdagpenge og social pension

Også de offentlige overførsler steg i forhold til 2022, nemlig fra i gennemsnit 55.900 kr. til 57.900 kr. pr. person i 2023, svarende til 3,6 pct. Blandt overførslerne var det indkomst fra arbejdsløshedsdagpenge, hvor 10.400 flere personer i løbet af 2023 modtog ydelsen, som steg relativt mest, nemlig fra i gennemsnit 2.500 kr. i 2022 til 2.900 kr. i 2023, svarende til 16 pct. Indkomst fra folke- og førtidspension steg i samme periode med 2.100 kr. til i gennemsnit 40.300 kr. per person, svarende til en stigning på 5,5 pct. Det skyldes bl.a at antallet af personer med folke- eller førtidspension steg med 33.700 til 1.344.000 personer i alt, og fordi pensionssatserne i 2023 blev reguleret i forhold til året før.

Størst relativ indkomstfremgang på Sjælland og lavest i Jylland

Kalundborg var den kommune, der havde den største relative indkomstfremgang i 2023. Her steg den gennemsnitlige A-indkomst før skat fra 303.100 kr. til 317.600 kr. svarende til en stigning på 4,8 pct. i forhold til 2022. Herefter fulgte Hillerød (4,4 pct.) samt Tårnby, København og Gladsaxe kommuner, der alle tre havde en gennemsnitlig stigning i A-indkomsten før skat på 4,1 pct. Aarhus og Fanø kommune var de kommuner med den mindste fremgang. Her steg den gennemsnitlige A-indkomst i 2023 med 2,1 pct. Dette er noget under landsgennemsnittet på 3,3 pct.

Udvikling (pct.) i gennemsnitlig A-indkomst 2023 fordelt på kommunerKilde: www.statistikbanken.dk/aindk1

2.900 flere med A-indkomst over 1 mio. kr.

Antallet af personer med en årlig A-indkomst på over 1 mio. kr. steg fra 88.600 i 2022 til 91.500 i 2023, svarende til en stigning på godt 3 pct., når der tages højde for udviklingen i forbrugerpriserne 2022 til 2023.

Ældres indkomst stammer i stigende grad fra beskæftigelse

Lønindkomsten udgør samlet set omkring tre fjerdedele af den samlede A-indkomst før skat for alle personer i alderen over 14 år. For ældre over 65 år er lønandelen i den samlede A-indkomst lavere. Men løn har udgjort en voksende andel af de ældres samlede A-indkomst igennem de seneste ti år. Det er især fremtrædende fra og med 2019, hvorfra folkepensionsalderen gradvist blev sat op fra 65 år til de 67 år, der gælder i dag. Hvis man således betragter personer i alderen 65 år og derover, udgjorde lønindkomsten 16,3 pct. af den samlede A-indkomst i 2023, hvor den i 2013 kun udgjorde 10,9 pct. af den samlede A-indkomst.

Lønindkomstens andel af samlet A-indkomst før skat, fordelt på alderKilde: Særkørsel på baggrund af A-indkomstregistret

Hvad er A-indkomst?

A-indkomst omfatter løn (75 pct.), offentlige og private pensioner (20 pct.), dagpenge og kontanthjælp (tilsammen 4 pct.) samt SU (1 pct.). A-indkomsterne udgør ca. 90 pct. af de samlede indkomster. Boligstøtte og børnefamilieydelser er skattefri og indgår derfor ikke. Indkomst fra selvstændig virksomhed, renteindtægter og aktieudbytter er heller ikke A-indkomst. I 2023 blev der herudover udbetalt flere skattefri engangsbeløb i forbindelse med inflationshjælp, som heller ikke er inkluderet i denne opgørelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. maj 2024 - Nr. 124

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. maj 2025

Kontakt

Kilder og metode

Foruden A-indkomst findes også tabeller med tal for de samlede indkomster for personer og familier samt mål for indkomstulighed. Populationen i opgørelserne er personer med bopæl i Danmark primo og ultimo året i alderen over 14 år. A-indkomst dækker kun over løn og skattepligtige overførsler. Opgørelsen inkluderer fx ikke indkomst fra selvstændig virksomhed, afkast af aktier eller skattefrie ydelser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation