Gå til sidens indhold

72 pct. af dagens biler kører stadig i 2030

Motorparken (tillæg) bestanden af personbiler 1. januar 2024

I begyndelsen af 2024 kørte der 2,83 mio. personbiler på de danske veje. 2,05 mio. af disse, svarende til 72 pct., vil stadig køre på de danske veje i 2030, hvis det nuværende mønster for den aldersbetingede afgang fra bilbestanden fortsætter. Under den forudsætning, vil der selv i 2050 være 250.000 af dagens biler tilbage. Restbestanden i 2030 af de nuværende biler er større end i den tilsvarende beregning sidste år, men der indgår også ét års ekstra nye og importerede brugte biler i udgangspunktet for beregningerne.

Udfasning af bestanden af personbiler pr. 1. januar 2024, fremskrivningKilde: Egne beregninger på basis af tal i Motorregistret. Findes ikke i Statistikbanken.

Bestanden er kun vokset lidt i løbet af 2023

Den aktuelle bestand af personbiler er på 2,83 mio., og det er 26.800 eller 1,0 pct. flere end for et år siden. Denne tilvækst er betydelig lavere end de 50-75.000, der har været niveauet i perioden 2013-2021. Overordnet set har der i de seneste par år været en betydelig lavere tilgang, som kun i mindre omfang er blevet modvirket af en lidt lavere afgang.

Større afgang af nye biler, mindre af de ældre

Afgangen i 2023 ligger med 5,0 pct. på niveau med 2020, 2021 og 2022, men noget under de op mod 6 pct. årene inden.

Afgangsmønstret for de forskellige årgange - den aldersbetingede afgang - har i 2023 ændret sig ret betydeligt i forhold til mønstret de foregående fem år, idet især bilerne ældre end 10 år er forsvundet i mindre omfang. Brugerne har med andre ord holdt ved deres 'gamle' biler.

Biler, der er under et år gamle, er de seneste fem år udgået af bestanden i betydeligt større omfang end tidligere, hvilket sandsynligvis hænger sammen med en større andel af leasingbiler på korte leasingkontrakter.

Den ældste bestand af personbiler de seneste 30 år

Bestandens gennemsnitsalder er steget fra 9,0 år for to år siden til 9,6 år pr. 1. januar 2024. Det er den højeste gennemsnitsalder i mere end 30 år. Stigningen hænger sammen med den relativt lave aldersbetingede afgang for især de ældre biler kombineret med den lave tilvækst i bestanden i 2023.

Kortere middellevetid for nye biler, længere for de ældre

Den høje aldersbetingede afgang for de nye biler registreret i 2023 medfører, at middellevetiden - den forventede levetid - for en 0-årig bil fra 2023 er 14,7 år mod 15,6 år for de 0-årige i 2020, hvor afgangen af de nye biler var væsentligt lavere. Omvendt betyder de lavere aldersbetingede afgange for de ældre biler, at deres middellevetid er blevet længere. Eksempelvis har en 11-årig bil i 2023 en middellevetid, der er mere end et halvt år længere end en 11-årig bil havde i 2020.

Personbilers gennemsnitsalder og middellevetid. 1. januar

 

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

 

antal år

Gnsn. alder

9,1

9,1

9,3

9,3

9,2

9,0

8,8

8,8

9,0

9,6

Middellevetid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for 0-årige1

17,0

16,4

17,8

15,4

16,1

15,4

14,7

13,7

13,7

14,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8
1Registreret som nye i året ÷ 1

Elbiler og plugin hybrider er domineret af nye biler

At elbilerne og plugin hybriderne er relativt nye fænomener i den danske bilpark fremgår tydeligt, når man ser på drivmidlernes aldersprofil. Således er 94 pct. af elbilerne 0-4 år gamle, mens det samme gælder 91 pct. af plugin hybriderne. For de fossile biler er er billedet et andet, idet kun 23 pct. af benzinbilerne og 16 pct. af dieselbilerne er under fem år. Hovedparten af de fossile biler er 5-14 år gamle; 56 pct. af benzinbilerne og 73 pct. af dieselbilerne.

Personbiler pr. 1. januar 2024 efter drivmidler fordelt på årgangeKilde: Egne beregninger på basis af tal i Motorregistret. Findes ikke i Statistikbanken.

Vidt forskellig aldersprofil for husholdningernes og erhvervenes biler

Der er også stor forskel på personbilernes aldersprofil alt efter om brugeren er i husholdningerne eller erhvervene. Således er 67 pct. af erhvervenes biler 0-4 år gamle, mens det samme kun gælder 26 pct. af husholdningernes biler. Ældre biler er der ikke mange af i erhvervene, idet kun 14 pct. er 10 år eller ældre. For husholdningernes vedkommende er 40 pct. 10 år eller ældre.

Personbiler pr. 1. januar 2024 efter bruger fordelt på årgangeKilde: Egne beregninger på basis af tal i Motorregistret. Findes ikke i Statistikbanken.

Fra bestand 1. januar til bestand år+1

 

2013-2014

2023-2024

2027-2028 estimeret

 

 

Afgang
bestand
primo

Forde-
ling af
afgang

 

Afgang
bestand
primo

Forde-
ling af
afgang

 

Afgang
bestand
primo

Forde-
ling af
afgang

 

stk.

pct.

stk.

pct.

stk.

pct.

Bestand 1. januar

2233610

 

 

2.801.076

 

 

2.907.637

 

 

Tilgang nye

180647

 

 

175124

 

 

181.6361

 

 

Afgang

-136136

-5,62

100

-148336

-5,02

100

-175.984

-5,72

100

0-4 årige

-8888

-1,2

6,5

-30963

-3,6

20,9

-31.404

-3,9

17,8

5-9 årige

-12656

-1,8

9,3

-20825

-2,2

14,0

-16.915

-2,2

9,6

10-14 årige

-25374

-5,5

18,6

-27817

-4,4

18,8

-38.675

-4,7

22,0

15-19 årige

-66352

-17,8

48,7

-45982

-12,8

31,0

-54.032

-12,5

30,7

20 årige +

-22866

-17,6

16,8

-22749

-12,5

15,3

-34.957

-13,4

19,9

Tilgang netto

44511

2,03

 

26788

1,03

 

5.653

0,23

 

Bestand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. januar år+1

2278121

 

 

2827864

 

 

2.880.393

 

 

Anm.: Tilgang nye er summen af nyregistreringer og importerede 0-årige. Afgang er korrigeret for import af brugte biler, som ikke indgår i tilgangen (1 år eller ældre).
1Vægtet gennemsnit for 2023-2027.
2Afgang i pct. af bestanden 1. januar året + nyregistreringer.
3Nettotilgang i pct. af bestanden 1. januar året.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8

Nyt fra Danmarks Statistik

26. marts 2024 - Nr. 84

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. marts 2025

Kontakt

Kilder og metode

Den aldersbetingede afgang er den afgang, der sker fra det ene år til det næste af den rest af de oprindelige nyregistreringer, der er tilbage af en given aldersgruppe. Det skal bemærkes, at afgangen er upåvirket af antallet af oprindelige nyregistreringer. 
Den forholdsvis store afgang af 0- og 1-årige biler over de seneste 15 år hænger bl.a. sammen med bevægelserne på leasing- og udlejningsmarkedet, hvor bilerne efter en relativ kort anvendelsesperiode afmeldes for enten senere (i det nye år) at blive solgt og genregistreret eller at blive eksporteret.
Fremskrivningen af nyregistreringer for foretages ud fra et løbende vægtet gennemsnit af registreringerne i de foregående 5 år.
I fremskrivningen af bestanden for de kommende år beregnes restbestanden af en given aldersgruppe i en given årgang ud fra den afgang, som årgangen før havde for den tilsvarende aldersgruppe.
Bilernes gennemsnitsalder primo årene beregnes som et aritmetisk gennemsnit af alle bilernes alder, der i sig selv beregnes som 1. januar (opgørelsesår) ÷ 1. registreringsdatoen.
Tallet for middellevetiden angiver det gennemsnitlige antal år, som en 0-årig kan forventes at leve under den forudsætning, at de nuværende afgange/dødshyppigheder holder sig på det samme niveau i al fremtid.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation