Gå til sidens indhold

Flere fældende afgørelser for butikstyveri

Domme for kriminalitet 2023

I 2023 blev der truffet 14.028 afgørelser for butikstyverier mv. Af disse var 13.523, svarende til 96 pct., fældende, dvs. at den sigtede blev kendt skyldig. Antallet af fældende afgørelser for butikstyverier mv. er dermed på det højeste niveau siden 2014. I 2023 er antallet af fældende afgørelser for butikstyverier mv. steget med 29 pct. i forhold til 2022. Stigningen i antallet af fældende afgørelser for butikstyverier mv. skyldes hovedsageligt flere overtrædelser inden for kategorien butikstyveri købmand/supermarked/mejeri. I 2023 var der 10.365 fældende afgørelser inden for denne kategori, hvilket svarer til en stigning på 32 pct. fra 2022 til 2023. Butikstyverier mv. dækker derudover bl.a. over kategorierne butikstyveri beklædning/skind/fodtøj, butikstyveri kiosk/cigar-/vinhandel samt butikstyveri fra andre forretninger.

Fældende afgørelser for butikstyverier mv. 2014-2023Kilde: www.statistikbanken.dk/straf40

Butikstyveri giver oftest en bøde

Af de i alt 13.523 fældende afgørelser for butikstyveri i 2023 blev 12.729 afgjort som en bødestraf, svarende til 94 pct. Frihedsstraffe udgjorde derimod kun 3 pct., hvoraf størstedelen var ubetinget frihedsstraf. Tiltalefrafald mv., advarsler og foranstaltningsdomme udgjorde sammenlagt 3 pct.

Stor forskel på typen af straf

Inden for de forskellige overtrædelsestyper i straffeloven ses en stor forskel på typen af fældende afgørelse. For voldsforbrydelser var 72 pct. af de fældende afgørelser en frihedsstraf, hvoraf størstedelen gives for vold mod privatperson. For ejendomsforbrydelser var langt de fleste af de fældende afgørelser derimod en bødestraf, tiltalefrafald eller anden afgørelse, nemlig 80 pct. For seksualforbrydelser var de fældende afgørelser i 63 pct. af tilfældene en frihedsstraf, mens det samme gjorde sig gældende for 49 pct. af de fældende afgørelser for kategorien andre straffelovsforbrydelser. Størstedelen af de ubetingede frihedsstraffe i kategorien andre straffelovsforbrydelser skyldes salg af narkotika mv.

Fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven fordelt på overtrædelses- og afgørelsestype. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/straf40

Fældende afgørelser steg med 15 pct.

I 2023 blev der truffet 33.951 fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven, svarende til en stigning på 15 pct. i forhold til 2022. For ejendomsforbrydelser - herunder butikstyverier mv. - steg antallet af fældende afgørelser med 19 pct., mens seksualforbrydelser steg med 14 pct. Antallet af fældende afgørelser steg også for voldsforbrydelser og kategorien andre forbrydelser med hhv. 11 pct. og 5 pct., når 2022 sammenlignes med 2023.

Fældende afgørelser for straffelovsovertrædelser fordelt på overtrædelsestype. 2019-2023Kilde: www.statistikbanken.dk/straf40

Færre fældende afgørelser for færdsels- og særlovsovertrædelser

I 2023 var der i alt 113.652 fældende afgørelser for overtrædelse af færdselsloven, hvilket svarer til et fald på under 2 pct. i forhold til 2022. Faldet skyldes primært færre hastighedsovertrædelser. Den samme tendens ses ved særlovsovertrædelser, som faldt med 3 pct. i 2023. Faldet skyldes primært færre fældende afgørelser for overtrædelsen køretøjer, syn ikke efterkommet.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. marts 2024 - Nr. 83

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. marts 2025

Kontakt

Statistik­dokumentation