Gå til sidens indhold

2023 viste økonomisk tilbagegang for landbruget

Landbrugets bruttofaktorindkomst 2023

I 2023 landede den foreløbige opgørelse for Landbrugets bruttofaktorindkomst på 26,7 mia. kr., hvilket er 12 pct. lavere end i 2022 og på samme niveau som 2021. Landbrugets bruttofaktorindkomst viser landbrugets økonomiske resultat efter omkostninger til bl.a. foder, gødning og tjenesteydelser er afholdt. 2023 var præget af en generel tilbagegang i landbrugets indtægter, da værdien af salgsprodukterne endte på 90,1 mia. kr., hvilket er et fald på 7 pct. sammenlignet med 2022. På den anden side faldt omkostningerne endnu mere, nemlig med 9 pct., fra 78,4 mia. kr. i 2022 til 71,0 mia. kr. i 2023.

Landbrugets bruttofaktorindkomst (løbende priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lbfi1

Lille tilbagegang for den animalske produktion

Salgsværdien af den animalske produktion faldt samlet set 1 pct. fra 2022 og endte på 56,6 mia. kr. Faldet dækker over en forøgelse af salgsværdien af svin på 14 pct., men en tilbagegang for kvæg og mælk, der faldt hhv. 7 pct. og 16 pct. i salgsværdi. Samtidig steg mængden for kvæg med 3 pct. fra 2022 til 2023, mens mængden af mælk var uændret.

Fremgangen i salgsværdien af svin er sket på trods af, at den samlede svineproduktion faldt med 7 pct. til 29,8 mio. dyr i 2023. Til gengæld er prisen på slagtesvin steget med 19 pct., og smågriseprisen er steget 30 pct. fra 2022 til 2023. Se statistikbanktabellerne www.statistikbanken.dk/ani9 og www.statistikbanken.dk/lpris32.

Værdien af den vegetabilske produktion gik tilbage

De vegetabilske salgsprodukters samlede værdi var i 2023 på 33,6 mia. kr. og lå dermed 16 pct. lavere end i 2022. Den største nedgang var i salgsværdien af korn, som faldt 28 pct., hvilket skyldes en nedgang i både pris og mængde. Således faldt prisen på korn 9 pct., mens mængden faldt med 18 pct. Årets tilbagegang i produktionsværdien af korn kan henføres til forskydninger i landmændenes lagre, som i slutningen af 2023 var 2,9 mia. kr. mindre værd end i begyndelsen af året. Nedgangen skyldes en blanding af et dårligt høstår, som resulterede i mindre lagre af korn, samt faldende priser på korn.

Derimod steg priserne for grøntsager og prydplanter med 9 pct. i 2023, men da mængden samtidig faldt 10 pct., betyder det et i fald den samlede salgsværdi i 2023, som endte på 5,1 mia. kr.

Landbrugets omkostninger faldt

De generelle prisfald i 2023 påvirkede også landbrugets omkostninger, da prisen for det samlede forbrug faldt med 3 pct. fra 2022 til 2023. Samtidig faldt mængden 6 pct.

Landbrugets omkostninger til foderstoffer udgør den absolut største post i det samlede forbrug, med en andel på 47 pct. i 2023. I 2023 udgjorde foderomkostningerne 33,4 mia. kr., hvilket er en nedgang på 13 pct. sammenlignet med 2022. Faldet skyldes en kombination af både lavere foderpriser og mindre mængder. Den samlede foderpris faldt 2 pct., mens fodermængden faldt 9 pct., primært på grund af færre svin, hvilket er afspejlet i et fald på 18 pct. i mængden af svinefoderblandinger.

Mens omkostningerne til energi og gødningsstoffer steg markant i 2022, var det også disse omkostninger, som faldt mest i 2023. Omkostningerne til energi faldt med 23 pct., selvom det mængdemæssige forbrug forblev uændret. Omkostningerne til gødning faldt 34 pct., hvilket primært kan tilskrives et fald på 28 pct. i priserne på den energiafhængige gødning.

Landbrugets bruttofaktorindkomst

 

 

2021

2022*

2023*

Ændring
2022-2023

 

 

mia. kr.

pct.

 

Bruttofaktorindkomst (A-E+F-G)

26,8

30,4

26,7

-12

A

Bruttoproduktion (B+C+D)

86,0

102,9

92,1

-11

B

Salgsprodukter

80,3

97,0

90,1

-7

 

Vegetabilske produkter i alt

32,3

40,0

33,6

-16

 

Korn

12,9

19,2

13,9

-28

 

Grøntsager og prydplanter

5,6

5,2

5,1

-2

 

Animalske produkter i alt

48,0

57,0

56,5

-1

 

Kvæg

3,3

4,3

4,0

-7

 

Svin

24,2

24,4

27,9

14

 

Mælk

17,3

24,3

20,4

-16

 

Æg

1,0

1,1

1,1

2

C

Værdi af landbrugsmæssige tjenester

 

 

 

 

 

og sekundære aktiviteter

4,5

5,1

5,2

2

D

Lager- og besætningsforskydninger

1,2

0,8

-3,2

-485

E

Forbrug i produktionen i alt

65,0

78,4

71,0

-9

 

Energi

3,2

4,8

3,7

-23

 

Gødningsstoffer

2,8

5,2

3,5

-34

 

Bekæmpelsesmidler

2,0

2,4

2,1

-10

 

Foderstoffer

30,6

38,2

33,4

-13

F

Direkte tilskud

6,9

6,9

6,7

-2

G

Skatter og afgifter

1,1

1,1

1,1

0

Anm.: *Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbfi1

Nyt fra Danmarks Statistik

27. maj 2024 - Nr. 145

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. maj 2025

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst følger kalenderåret. Opgørelsen udarbejdes efter EU's fælles retningslinjer og omfatter landbrug, gartneri, pelsdyravl, jagt og biavl. Bruttofaktorindkomsten angiver det beløb, der er til rådighed til aflønning af den samlede arbejds- og kapitalindsats i landbrugssektoren, herunder afskrivninger, forrentning af egen- og fremmedkapital, lønninger og vederlag for landbrugernes egen arbejdsindsats mv. Alle beløb er opgjort i løbende priser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation