Gå til sidens indhold

Dansk forbrug lå på vesteuropæisk niveau i 2022

Europæisk købekraftsundersøgelse - realøkonomiske sammenligninger 2022

Det faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i Danmark lå i 2022 10 pct. over gennemsnittet for EU-27 landene. Dermed lå Danmark på samme niveau som en række andre vesteuropæiske lande. Dog noget lavere end Belgien, Nederlandene, Østrig og Tyskland, som lå mellem 15 og 18 pct. over EU-gennemsnittet, samt Luxembourg der lå helt i top med et forbrug, der var 38 pct. over EU-gennemsnittet. Tallene for det faktiske individuelle forbrug fremkommer ved at justere for prisniveauerne landene imellem for de varer og tjenester, som en husholdning forbruger. Det faktiske individuelle forbrug måler husholdningernes velfærd, hvad enten den er finansieret af husholdningen selv eller det offentlige. På den måde kan forbrug sammenlignes på tværs af lande uden at være påvirket af, hvem der i praksis foretager betalingen. I Danmark betaler det offentlige fx hovedparten af udgifterne til sundhed og uddannelse, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet i andre lande. Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse.

Faktisk individuelt forbrug pr. indbygger, prisniveaujusteret. 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/ppp

De fleste lande lå under EU's gennemsnit

Danmark og otte andre vesteuropæiske lande havde et faktisk individuelt forbrug, der lå over EU-gennemsnittet. Italien lå lige på EU-gennemsnittet, hvorimod resten af EU-landene lå under EU-gennemsnittet. Blandt de lande, som lå under EU-gennemsnittet, havde Cypern, Irland og Litauen det højeste faktiske individuelle forbrug pr. indbygger. Lavest lå Bulgarien, hvor det faktiske individuelle forbrug kun udgjorde 69 pct. af EU-gennemsnittet.

Dansk BNP lå over EU's gennemsnit

Det danske prisniveaujusterede bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger lå 36 pct. over EU-gennemsnittet. Selvom der er en positiv sammenhæng mellem BNP pr. indbygger og det faktiske individuelle forbrug, er spredningen landene imellem i BNP mere udpræget end for det faktiske individuelle forbrug. For fx Frankrig, Finland, Sverige og Danmark befandt det faktiske individuelle forbrug sig inden for et interval fra 7 til 10 pct. over EU-gennemsnittet. Denne beskedne forskel på 3 procentpoint betyder, at landene reelt lå på samme niveau, mens spredningen mellem landenes BNP pr. indbygger var betydeligt større. Her lå Danmark fx 36 pct. over EU-gennemsnittet, mens Frankrig lå lige på EU-gennemsnittet.

Sammenlignelige tal

Når nationalregnskabstal er prisniveaujusterede, vil det sige, at de er omregnet med købekraftparitet. Købekraftparitet udjævner forskelle i prisniveauet imellem forskellige lande. Den enhed, der regnes i, når der omregnes med købekraftpariteter, kaldes købekraftstandard. Standarden udligner forskelle imellem købekraften af forskellige nationale valutaer, og muliggør derfor sammenligning af økonomierne på tværs af grænserne.

Faktisk individuelt forbrug, privat forbrug og BNP pr. indbygger, prisniveaujusteret. 2022*

 

Pr. indbygger

 

 

Pr. indbyggerLand

Faktisk
individuelt
forbrug

Privat
forbrug
 

BNP

 

 Land

Faktisk
individuelt
forbrug

Privat
forbrug
 

BNP

 

 

EU 271 = 100

 

 

EU 271 = 100

EU-271

100

100

100

 

Portugal

87

92

79

Euroområdet

104

104

104

 

Slovenien

87

89

90

 

 

 

 

 

Rumænien

86

88

76

 

 

 

 

 

Spanien

86

91

86

Luxembourg

138

137

256

 

Malta

83

83

104

Tyskland

118

117

117

 

Tjekkiet

83

78

90

Østrig

118

122

124

 

Estland

78

76

85

Nederlandene

116

109

130

 

Grækenland

78

82

67

Belgien

115

113

120

 

Slovakiet

77

78

71

Danmark

110

101

136

 

Kroatien

76

76

73

Sverige

110

104

119

 

Letland

76

79

73

Finland

109

105

110

 

Ungarn

71

68

76

Frankrig

107

99

100

 

Bulgarien

69

73

62

Italien

100

108

97

 

 

 

 

 

Cypern

97

108

94

 

Norge

127

120

212

Irland

94

93

235

 

Island

119

118

126

Litauen

94

97

89

 

Schweiz

117

136

159

Polen

87

90

79

 

 

 

 

 

*Foreløbige tal.
1EU-27 dækker over de 27 EU-medlemslande, uden Storbritannien.
Kilde: Eurostat

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2023 - Nr. 438

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. december 2024

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse, der er gennemført i samarbejde med de deltagende lande. Købekraftpariteter opgøres på grundlag af de gennemsnitlige priser for en repræsentativ stikprøve af varer og tjenester. Priserne er de markedspriser, som forbrugerne betaler, inklusive moms og afgifter. For Danmarks vedkommende indsamler Danmarks Statistik priser for varer og tjenester fra udvalgte forretninger. Købekraftpariteter for offentligt forbrug i Danmark opgøres på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistiks lønstatistik. Tal for husleje fås fra huslejeundersøgelsen. Prisniveaujusterede økonomiske aggregater pr. indbygger har til formål at give en indikation af størrelsesordenen af disse i et land i forhold til andre lande. De kan derimod ikke bruges til en rangorden, hvis forskelle landene imellem er mindre end 5 procentpoint, da der er en vis usikkerhed i tallene. BNP pr. indbygger omregnet med købekraftparitet anvendes til tildeling af midler fra EU¿s Strukturfonden. Lande, hvor BNP pr. indbygger er mindre end 75 pct. af EU-gennem-snittet (i perioden over 3 år) er berettiget til støtte fra Strukturfonden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation