Gå til sidens indhold

Deltidsarbejde giver kort arbejdsuge på Bornholm

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 1. kvt. 2024

Lønmodtagerne i Vest- og Sydsjælland samt i Sydjylland havde i første kvartal 2024 de længste arbejdsuger med en gennemsnitlig normal ugentlig arbejdstid på omtrent 34 timer. Til sammenligning arbejdede bornholmerne i gennemsnit lidt under 29 timer ugentligt, hvilket skal ses i lyset af relativt mange deltidsansatte. Der er nemlig betydeligt mindre variation, når man sammenligner fuldtids- og deltidsansattes arbejdstider på tværs af landsdelene. Ser man alene på fuldtidsansatte, ligger den gennemsnitlige normale arbejdstid mellem 36 og 39 timer om ugen i alle landsdele. Det viser de nyeste tal fra Arbejdskraftundersøgelsen.

Normal ugentlig arbejdstid for lønmodtagere efter bopælslandsdel, 15-64 år. 1. kvt. 2024Kilde: Specialudtræk fra Arbejdskraftundersøgelsen

Selvstændige i Sydjylland har de længste arbejdsuger

Den gennemsnitlige normale arbejdstid for selvstændige er 41 timer om ugen, hvilket er lidt over otte timer mere end lønmodtageres gennemsnitlige arbejdstid. Fordelt på landsdele arbejder de selvstændige mest i Sydjylland med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 45 timer, derefter følger selvstændige på Fyn og i Østsjælland med hhv. 42,5 timer og 42 timer. I Nordsjælland har selvstændige de korteste arbejdsuger på i gennemsnit 38 timer.

Normal ugentlig arbejdstid for selvstændige efter bopælslandsdel, 15-64 år. 1. kvt. 2024Kilde: Specialudtræk fra Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdstiden er generelt faldet over en ti-årsperiode

I løbet af de sidste ti år er de beskæftigedes normale gennemsnitlige arbejdstid faldet. I første kvartal 2024 var arbejdstiden 33,5 timer om ugen, hvilket er lidt under 1,5 timer kortere end for ti år siden. Fuldtidsansattes normale ugentlige arbejdstid er blevet reduceret med 1 time, mens reduktionen over de seneste ti år er ca. en halv time for deltidsansatte. Det mest markante fald i arbejdstimer ses dog blandt selvstændige, som i gennemsnit arbejdede ca. 41,5 timer om ugen i første kvartal 2024, hvilket er en reduktion på 4 timer i forhold til 45,5 timer for ti år siden. Det hænger bl.a. sammen med en højere deltidsfrekvens blandt selvstændige i 2024, sammenlignet med for ti år siden.

Normal ugentlig arbejdstid for beskæftigede, fordelt på beskæftigelsesstatus, 15-64 årKilde: Specialudtræk fra Arbejdskraftundersøgelsen

De fleste lønmodtagere har et fastsat antal timer i deres kontrakt

I Arbejdskraftundersøgelsen spørges der ud over normal arbejdstid også om den aftalte ugentlige arbejdstid. Aftalt arbejdstid refererer til de timer, der er specificeret i en ansættelseskontrakt, og derfor ses der her bort fra selvstændige. 90 pct. af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere har et specificeret antal timer i deres kontrakt, mens dette gælder for 73 pct. af deltidsansatte. Derudover har 18 pct. af deltidsansatte en kontrakt uden et fastlagt antal timer, hvilket kun er tilfældet for 7 pct. af fuldtidsansatte. 9 pct. af deltidsansatte arbejder uden en kontrakt, hvilket kun er tilfældet for 3 pct. af fuldtidsansatte. Mænd har i mindre omfang end kvinder en kontrakt, og hvis de har en kontrakt, er den i mindre grad tilbøjelig til at have et fastsat antal timer.

Lønmodtagere, fordelt efter kontrakttype, 15-64 år. 1. kvt. 2024Kilde: Specialudtræk fra Arbejdskraftundersøgelsen

Unge deltidsansatte har i mindre grad timer specificeret i kontrakten

Hver anden 15-24-årige deltidsansatte har ikke kontrakter med aftalt arbejdstid. Dette skal ses i lyset af den store mængde studerende i aldersgruppen, der ofte arbejder fleksible timer, hvor arbejdstiden kan variere. Til sammenligning har de 45-54-årige deltidsansatte den højeste andel med aftalt arbejdstid, med 92 pct. Det er i brancherne handel og transport mv. og kultur, fritid og anden service, at den største andel deltidsansatte uden et specificeret antal timer i deres kontrakt findes, med hhv. 62 pct. og 66 pct. Andelen af fuldtidsansatte med specificeret arbejdstid er mere jævnt fordelt, hvor omkring ni ud af ti har en specificeret arbejdstid. Brancherne information og kommunikation og offentlig administration, undervisning og sundhed, har den største andel aftalte arbejdstimer blandt fuldtidsansatte.

Lønmodtagere med kontrakttimer efter branche og alder, 15-64 år. 1. kvt. 2024

 

Andel fuldtidsansatte med kontrakttimer

Andel deltidsansatte med kontrakttimer

 

pct.

Alder

 

 

15-24 år

88,5

50,1

25-34 år

93,2

71,5

35-44 år

90,2

86,4

45-55 år

88,7

92,1

56-64 år

86,8

88,3

Branche

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

83,0

1

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

90,8

77,1

Bygge og anlæg

90,8

78,1

Handel og transport mv.

88,8

61,9

Information og kommunikation

91,8

72,5

Finansiering og forsikring

84,3

90,4

Ejendomshandel og udlejning

88,8

73,8

Erhvervsservice

88,5

75,7

Offentlig administration, undervisning og sundhed

91,5

80,8

Kultur, fritid og anden service

80,4

66,2

1Observationen er for usikker til at kunne angives.
Kilde: Specialudtræk fra Arbejdskraftundersøgelsen

Særlige forhold ifm. denne offentliggørelse

Over de seneste to kvartaler er den opgjorte AKU-ledighed steget markant. Denne stigning kan i høj grad tilskrives en forlængelse af dataindsamlingsperioden, der blev implementeret i fjerde kvartal 2023. For at imødegå den faldende svarrate, har respondenterne nu fire i stedet for, som tidligere, to uger til at besvare spørgeskemaundersøgelsen. Denne ændring har medført en højere svarrate blandt især studerende og ledige, hvilket er med til at forøge det opgjorte AKU-ledighedsniveau, som i første kvartal 2024 ligger omkring et procentpoint højere end i tredje kvartal 2023, der var det sidste kvartal med kun to ugers dataindsamling.

Kvartalvise data om hjemmearbejde er nu tilgængelige i Statistikbanken

En ny statistikbanktabel gør det muligt at trække kvartalsvise tal om hyppigheden af hjemmearbejde, fordelt på alder og køn. Tallene strækker sig tilbage til 2008 og kan tilgås her: www.statistikbanken.dk/aku280k

Nyt fra Danmarks Statistik

23. maj 2024 - Nr. 142

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. august 2024

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation