Gå til sidens indhold

Øget grøn omsætning - dog ikke i vindindustrien

Grønne varer og tjenester 2022

Omsætningen af grønne varer og tjenester steg til 306 mia. kr. i 2022 mod 275 mia. kr. i 2021, dvs. en stigning på 11 pct. i løbende priser. Det er på niveau med stigningen i Bruttonationalproduktet (BNP) i løbende priser. 2022 var generelt karakteriseret af stigende priser og øget beskæftigelse. Det gælder også inden for grønne varer og tjenester, hvor beskæftigelsen steg 4 pct., dvs. omtrent det samme som den generelle beskæftigelse. I maskinindustrien faldt omsætningen af grønne varer og tjenester 8 pct., hvilket især skyldes, at vindmøllesektorens økonomiske resultater var lavere end i 2021. Resultaterne for 2022 er foreløbige.

Omsætning af grønne varer og tjenester efter brancheKilde: www.statistikbanken.dk/gron1

Stor stigning i omsætningen af grønne energiprodukter

Inden for Energiforsyning er værdien af forsyningen med grøn energi øget med lidt under 70 pct. sammenlignet med 2021. Årsagen til stigningen fra 33 til 55 mia. kr.er især de meget høje priser på elektricitet i 2022. Bag udviklingen er imidlertid også en betydeligt højere produktion af biogas, samt små stigninger i andelen af vedvarende energikilder inden for elektricitet og fjernvarmeforsyning. De høje elektricitetspriser har også betydet en stor værdimæssig stigning i eksporten af grøn elektricitet, mens der kun har været en beskeden stigning i mængden.

Også stigninger inden for andre brancher

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er omsætningen af grønne varer og tjenester steget med 14 pct., hvilket er lidt højere end den generelle omsætningsudvikling inden for byggeriet. Omsætningen inden for Videnservice er nominelt steget med 13 pct., hvilket primært kan tilskrives ingeniørvirksomhed.

Indenfor for renovation (spildevands- og affaldshåndtering) var der efter en betydelig stigning fra 2020 til 2021 kun marginale stigninger i omsætningen i 2022 baseret på de foreløbige opgørelser.

Omsætning af grønne varer og tjenester efter formål

 

2021

2022*

2022 ift. 2021

 

mia. kr.

pct.

Grønne varer og tjenester i alt

275,2

305,9

11,2

 

 

 

 

Miljøbeskyttelse i alt

68,8

76,6

11,3

Spilde- og regnvandshåndtering

22,2

23,8

7,0

Affaldshåndtering og genindvinding

24,8

27,6

11,2

Miljøbeskyttelsesformål, øvrige

21,8

25,2

15,8

 

 

 

 

Ressourcebesparelse i alt

206,4

229,3

11,1

Produktion af energi fra fornybare kilder

144,6

160,1

10,7

Reduceret energi- og varmeforbrug

37,5

42,2

12,5

Ressourceformål, øvrige

24,4

26,9

10,0

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/gron1

Stigende omsætning inden for alle hovedformål

Grønne varer og tjenester opgøres efter 14 formål, der af hensyn til overskueligheden er aggregeret til seks formål i tabellen inden for hhv. miljøbeskyttelse og (miljørelevant) ressourcebesparelse. Der var i 2022 en øget omsætning inden for alle disse formål, hvilket især hænger sammen med generel øget aktivitet i samfundet samt prisstigninger. Inden for spilde- og regnvandshåndtering skyldes stigningen primært industriens varer og videnserhvervenes tjenester inden for formålet. Disse produkter udgjorde i 2022 ca. halvdelen af beløbet på lidt under 24 mia. kr. Inden for miljøbeskyttelsesformål, øvrige er det især en højere værdi af økologisk jordbrug (som er skånsom over for jord og vand), som trækker op.

Blandet udvikling inden for vedvarende energi

Når det gælder aktivitet inden for formålet produktion af energi fra fornybare kilder, er det primært maskinindustrien og energiforsyningen, som bidrager til den samlede omsætning. Bag den samlede stigning på lidt under 16 mia. kr. er der et fald i bidraget fra maskinindustrien på 11 mia. kr. og en stigning fra energiforsyningen på 23 mia. kr. Forklaringen er især lavere omsætning for vindmøller og højere omsætning for grøn energi. Inden for formålet reduceret energi- og varmeforbrug er det i høj grad byggeaktiviteten, som trækker op.

Værditilvækst fra grønne varer og tjenester ift. BNPKilde: www.statistikbanken.dk/gron2 og nan1

Stabil andel af aktiviteten i samfundet

Bruttoværditilvæksten ved produktion af grønne varer og tjenester er også beregnet som en del af statistikken, og viser for 2022 et resultat på ca. 90. mia. kr. Dette kan sammenholdes med det samlede BNP og som det fremgår af figuren, udgør markedsmæssige grønne varer og tjenester ca. tre procent med en svag opadgående tendens siden 2015. Opgjort i beskæftigelse udgør de grønne varer og tjenester (83.000 årsværk i 2022) også ca. 3 pct. af den samlede aktivitet i samfundet.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. november 2023 - Nr. 401

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. oktober 2024

Kontakt

Kilder og metode

Formålet med statistikken er at give en økonomisk belysning af den markedsmæssige indsats på miljøområdet. Der skelnes mellem aktiviteter til miljøbeskyttelse og aktiviteter, som betyder reduceret brug af knappe ressourcer. Økonomien måles alene i første produktionsled. Tallene baserer sig både på eksisterende statistikker og en særskilt spørgeskemaundersøgelse. Der er en betydelig usikkerhed knyttet til resultaterne. Resultaterne for aktuelt år er foreløbige og vil blive revideret til endelige tal i ved næste offentliggørelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation