Gå til sidens indhold

Faldende industriproduktion i marts

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-5,2 %
Februar 2024 til marts 2024

Industriens produktion og omsætning marts 2024

Industriens samlede produktionsindeks faldt 5,2 pct. fra februar til marts. Produktionen kan svinge en del på månedsbasis, og set over hele første kvartal faldt produktionen i industrien samlet med 1,3 pct. i forhold til det foregående kvartal. Ses der bort fra industriens største branche, medicinalindustrien, så faldt produktionen med 3,1 pct. fra februar til marts, mens den steg 6,6 pct. i første kvartal 2024 sammenlignet med det foregående kvartal. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2021

Produktionen i medicinalindustrien faldt i marts

Medicinalindustriens produktion faldt 8,8 pct. i marts, og set over hele første kvartal faldt produktionen i branchen 12,2 pct. i forhold til det foregående kvartal. Den faldende produktion i branchen kommer dog efter en periode med meget høj produktion særligt i november og december 2023. Desuden er branchen domineret af få store virksomheder, og store månedlige udsving i disse virksomheders produktion vil have stor betydning for branchens samlede udvikling.

Medicinalindustriens produktionsindeks vægter med 20,9 pct. i det samlede produktionsindeks, hvilket betyder, at medicinalindustrien i basisåret 2021 stod for 20,9 pct. af den samlede industris værditilvækst. Da produktionen i medicinalindustrien siden er mere end fordoblet, mens den samlede industri kun er steget med ca. 25 pct., betyder det, at medicinalindustriens reelle andel af den samlede produktion er betydeligt højere end vægten. I marts udgjorde medicinalindustrien således ca. 36 pct. af den samlede industriproduktion, og udviklingen i branchen var afgørende for størrelsen af faldet i det samlede indeks i marts.

Stigende produktion i fire af industriens branchegrupper

Selvom der var faldende produktionen i det samlede produktionsindeks og i hovedparten af branchegrupperne, så var der enkelte branchegrupper, der oplevede stigende produktion i marts. Den relativt største stigning var i branchen metalindustri, der oplevede en stigning i produktionen på 10,5 pct. Set over hele første kvartal er produktionen i branchen dog faldet med 6,0 pct. i forhold til det foregående kvartal.

Faldende omsætning i marts

Industriens samlede omsætning faldt 1,1 pct. fra februar til marts og lå i første kvartal 0,2 pct. under omsætningen i det foregående kvartal. I marts steg omsætningen 0,5 pct. på eksportmarkedet og faldt 5,2 pct. på hjemmemarkedet. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. I beregningen af produktionen antages det, at virksomhederne enten sælger deres producerede varer eller lægger dem på lager. Produktionen beregnes ved at korrigere månedsomsætningen for lagerbevægelser og derefter omregne til mængder ved at deflatere med producentprisindekset. De offentliggjorte tal for omsætning er målt i løbende priser og er korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Marts 2024

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Jan.-
mar.

Mar.
 

Jan.-
mar.

Mar.
 

Jan.-
mar.

Mar.
 

Jan.-
mar.

Mar.
 

Jan.-
mar.

Mar.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

1,4

-0,5

-1,0

1,3

-6,6

-5,6

-2,6

-8,6

-1,3

-5,2

Omsætning2

I alt

4,7

-1,1

-1,2

-0,7

-3,4

3,0

-1,0

-1,1

-0,2

-1,1

 

Eksport

8,9

6,6

-0,8

1,2

-5,8

3,0

-0,3

-1,7

1,7

0,5

 

Hjemme

-6,1

-21,2

-1,6

-2,4

0,6

2,9

-4,2

2,0

-5,1

-5,2

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

31,1

 

23,7

 

3,4

 

41,3

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2021

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 1,5 pct. i januar og steg 1,9 pct. i februar. Dermed er udviklingen i produktionen opjusteret med 1,6 procentpoint i januar og 0,3 procentpoint i februar i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne. Desuden er revisionerne påvirket af ændringer i sæsonmønstret som følge af, at modellen for sæsonkorrektion nu indeholder en periode mere.

Øvrige indikatorer for eksport

På emnesiden Import og eksport af varer og tjenester findes også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Statistikken på emnesiden Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Mange danske virksomheder har valgt at flytte deres produktion ud af landet. Derved bliver en stor del af eksportomsætningen, der indgår i Industriens produktion og omsætning, produceret i udlandet. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for marts bliver offentliggjort d. 8. maj 2024. Desuden har Danmarks Statistik et tema på dst.dk, der giver et overblik over dansk økonomi, som bl.a. viser udvalgte konjunkturindikatorer.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Marts 2024

 

 

2023

2024

Okt..- dec./
Jan.-mar.

Feb./
mar.

 

Vægte1

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

 

 

 

indeks 2021 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

127,9

133,8

132,2

130,2

132,7

125,8

-1,3

-5,2

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

12,3

91,4

92,0

95,8

97,4

99,1

99,8

6,1

0,7

Tekstil- og læderindustri

1,1

97,4

97,0

90,5

92,9

97,3

91,9

-1,0

-5,5

Træ- og papirindustri, trykkerier

3,5

82,7

82,6

82,4

83,6

80,1

78,6

-2,2

-1,9

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

5,6

93,4

92,0

92,3

95,4

96,1

97,4

4,0

1,4

Medicinalindustri

20,9

242,8

289,5

262,5

243,1

238,0

217,1

-12,2

-8,8

Plast-, glas- og betonindustri

6,6

78,3

75,3

77,6

73,6

80,9

78,5

0,8

-3,0

Metalindustri

7,9

93,0

91,4

90,5

87,9

81,0

89,5

-6,0

10,5

Elektronikindustri

6,2

95,1

71,6

102,0

106,2

114,3

98,9

18,9

-13,5

Fremstilling af elektrisk udstyr

2,6

90,9

98,1

99,0

94,3

99,5

97,5

1,1

-2,0

Maskinindustri

16,0

101,7

87,4

93,0

95,5

88,5

91,0

-2,5

2,8

Transportmiddelindustri

1,5

125,3

107,4

111,7

113,1

96,5

94,5

-11,7

-2,1

Møbler og anden industri mv.

15,8

112,1

114,1

118,4

128,3

154,7

139,0

22,5

-10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

31,1

105,9

92,0

99,9

104,5

99,0

98,5

1,4

-0,5

Mellemproduktindustri

23,7

87,2

86,3

90,7

86,0

87,2

88,3

-1,0

1,3

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,4

82,8

83,7

90,8

81,0

82,0

77,4

-6,6

-5,6

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

41,3

172,7

197,9

186,3

180,3

189,2

172,9

-2,6

-8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,1

97,5

92,6

97,7

100,4

104,9

101,6

6,6

-3,1

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

91,9

129,0

138,3

136,3

133,0

136,0

128,8

-1,4

-5,3

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2021

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-5,2 %
Februar 2024 til marts 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

8. maj 2024 - Nr. 127

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen om industriens produktion og omsætning. Se også emnesiden Industriens produktion og omsætning. Brancherne i industrien er grupperet i fire grupper. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation