Gå til sidens indhold

Industriproduktionen i Danmark ligger over EU

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+1,6 %
januar 2024 til februar 2024

Industriens produktion og omsætning februar 2024

Industriens samlede produktionsindeks steg 1,6 pct. fra januar til februar. Produktionen kan svinge en del på månedsbasis, men set over perioden december 2023 - februar 2024 steg produktionen i industrien samlet med 2,2 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Ses der bort fra industriens vigtigste branche, medicinalindustrien, så steg produktion med 2,0 pct. i februar og med 4,1 pct. i perioden december 2023 - februar 2024 sammenlignet med de foregående tre måneder. Set over det seneste år har den danske industri samlet set klaret sig bedre end resten af EU. I februar 2024 var produktionen i Danmark 2,4 pct. højere end i februar 2023, mens produktionen i EU-27 i januar 2024 var 5,9 pct. lavere end i januar 2023.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2021

Den samlede danske industri klarer sig stadig bedre end nabolandenes

Industrien i to af vores nabolande, Tyskland og Sverige, har ikke haft en lige så positiv udvikling i produktionen, som den samlede industri i Danmark. I Tyskland var den samlede industriproduktion 5,6 pct. lavere i januar 2024 end januar 2023, mens produktionen i Sverige steg 1,5 pct. i samme periode. En af hovedårsagerne til, at industrien i Danmark samlet set har klaret sig bedre end industrien i vores nabolande, er, at medicinalindustrien, som udgør en stor del af den danske industri, har klaret sig bedre end de øvrige fremstillingsbrancher det seneste år.

Stigende produktion i otte af industriens branchegrupper

I februar var der stigende produktion i otte af industriens tolv branchegrupper. Dermed var stigningen i det samlede indeks bredt funderet. Den største procentvise stigning var i branchegruppen møbler og anden industri, hvor produktionen steg med 9,5 pct. Med en vægt i det samlede indeks på 15,8 pct. var det også branchen med det største bidrag til den samlede stigning. Set over perioden december 2023 - februar 2024 steg produktionen i denne branche med 5,9 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Faldende omsætning i februar

Industriens samlede omsætning faldt 0,8 pct. fra januar til februar, men lå i perioden december 2023 - februar 2024 2,7 pct. over omsætningen i de foregående tre måneder. I febuar 2024 faldt omsætningen 2,0 pct. på eksportmarkedet og steg 2,5 pct. på hjemmemarkedet. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. I beregningen af produktionen antages det, at virksomhederne enten sælger deres producerede varer eller lægger dem på lager. Produktionen beregnes ved at korrigere månedsomsætningen for lagerbevægelser og derefter omregne til mængder ved at deflatere med producentprisindekset. De offentliggjorte tal for omsætning er målt i løbende priser og er korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Februar 2024

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Dec.-
feb.

Feb.
 

Dec.-
feb.

Feb.
 

Dec.-
feb.

Feb.
 

Dec.-
feb.

Feb.
 

Dec.-
feb.

Feb.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

3,1

-4,9

0,3

2,1

7,5

5,2

2,0

4,2

2,2

1,6

Omsætning2

I alt

3,2

-2,9

0,5

1,1

3,0

1,1

5,4

-1,4

2,7

-0,8

 

Eksport

5,5

-6,0

1,9

-2,4

2,7

7,5

5,8

-2,0

4,5

-2,0

 

Hjemme

-2,9

6,8

-1,0

4,7

3,5

-8,4

3,6

1,7

-1,9

2,5

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

31,1

 

23,7

 

3,4

 

41,3

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2021

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 1,0 pct. i december 2023 og 3,1 pct. i januar 2024. Dermed er udviklingen i produktionen nedjusteret med 0,7 procentpoint i december 2023 og opjusteret 0,4 procentpoint i januar 2024 i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne. Desuden er revisionerne påvirket af ændringer i sæsonmønstret som følge af, at modellen for sæsonkorrektion nu indeholder en periode mere.

Øvrige indikatorer for eksport

På emnesiden Import og eksport af varer og tjenester findes også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Statistikken på emnesiden Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Mange danske virksomheder har valgt at flytte deres produktion ud af landet. Derved bliver en stor del af eksportomsætningen, der indgår i Industriens produktion og omsætning, produceret i udlandet. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for februar bliver offentliggjort d. 9. april 2024. Desuden har Danmarks Statistik et tema på dst.dk, der giver et overblik over dansk økonomi, som bl.a. viser udvalgte konjunkturindikatorer.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Februar 2024

 

 

2023

2024

Sept.-nov./
Dec.-feb.

Jan./
feb.

 

Vægte1

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

 

 

 

indeks 2021 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

121,3

127,9

133,9

132,6

128,5

130,5

2,2

1,6

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

12,3

90,2

91,3

91,9

95,6

96,8

98,2

6,3

1,4

Tekstil- og læderindustri

1,1

96,2

97,5

97,3

90,3

98,8

102,3

0,1

3,5

Træ- og papirindustri, trykkerier

3,5

82,2

83,0

83,0

82,7

84,2

81,0

-0,1

-3,8

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

5,6

95,7

93,4

91,9

92,2

95,3

96,0

0,9

0,7

Medicinalindustri

20,9

229,1

243,2

290,7

264,3

246,1

249,0

-0,5

1,2

Plast-, glas- og betonindustri

6,6

78,8

78,3

75,1

77,4

72,7

79,5

-1,1

9,4

Metalindustri

7,9

90,1

92,6

90,8

89,8

87,9

81,5

-5,2

-7,3

Elektronikindustri

6,2

94,1

95,7

72,7

104,7

110,6

117,6

26,8

6,3

Fremstilling af elektrisk udstyr

2,6

92,5

90,9

98,1

99,1

95,0

99,6

4,3

4,8

Maskinindustri

16,0

86,8

101,4

87,2

93,1

94,9

91,3

1,4

-3,8

Transportmiddelindustri

1,5

98,3

125,3

107,5

111,7

111,5

93,3

-4,4

-16,3

Møbler og anden industri mv.

15,8

108,1

111,8

113,6

117,7

112,4

123,1

5,9

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

31,1

95,6

105,8

91,9

100,0

103,7

98,6

3,1

-4,9

Mellemproduktindustri

23,7

89,6

87,1

86,1

90,5

85,6

87,4

0,3

2,1

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,4

84,4

83,3

85,5

94,6

86,5

91,0

7,5

5,2

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

41,3

164,5

172,8

198,3

186,9

176,0

183,4

2,0

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,1

92,8

97,3

92,5

97,7

97,3

99,2

4,1

2,0

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

91,9

124,7

129,0

138,5

136,7

131,1

133,6

2,3

1,9

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2021

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+1,6 %
januar 2024 til februar 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

8. april 2024 - Nr. 99

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen om industriens produktion og omsætning. Se også emnesiden Industriens produktion og omsætning. Brancherne i industrien er grupperet i fire grupper. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation