Gå til sidens indhold

Flere voksne pr. barn i børnehaverne

Børnepasning før skolestart 2022

I 2022 lå normeringen for de kommunale og selvejende børnehaver på landsplan på 5,6. Dette udgør et fald på 0,1 i forhold til året før, hvor normeringstallet var 5,7. Normeringen for børnehaver er faldet siden 2017, hvor den først blev opgjort på landsplan. Dengang lå normeringen på 6,2 børn pr. voksen, hvilket betyder, at den er faldet med 0,6 i perioden. Normeringstallet udtrykker forholdet mellem børn og voksne. En normering på 6 udtrykker at en medarbejder passer 6 børn, og lavere tal viser, at medarbejderen passer færre børn.

Normering på landsplan fordelt på pasningstypeKilde: www.statistikbanken.dk/boern3

Uændrede normeringstal for vuggestuer og dagpleje

Normeringstallene for vuggestuer og dagpleje lå i 2022 på samme niveau som året før - på hhv. 2,9 og 3,3. Normeringen for vuggestuer har oplevet et mindre fald siden 2017 - fra 3,1 til 2,9. Den har dog været uændret siden 2020. Dagplejenormeringen har ligget på samme niveau siden 2018, hvor den faldt med 0,1.

Flest kommuner med en normering under 6 for børnehaver i 2022

Størstedelen af kommunerne havde i 2022 en børnehavenormering på 6,0 eller derunder, mens 10 pct. af kommunerne lå over 6,0. Samsø og Langeland Kommune havde de laveste normeringer med hhv. 4,0 og 4,2, og i den modsatte ende lå Holstebro og Frederikshavn Kommune med normeringer på 6,3.

Kommunenormeringer for børnehaver. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/boern3

Nyt opgørelsesniveau for normeringer

Danmarks Statistik har udgivet kommunale normeringer siden 2015. I år udgives for første gang normeringer både på kommunalt niveau og forældrebestyrelsesniveau. Der er stor forskel på, hvor mange enheder (vuggestue, børnehave eller integreret institution) en forældrebestyrelse er ansvarlig for, og både kommuner og de selvejende institutioner bestemmer selv, hvordan de vil inddele forældrebestyrelserne. I 2022 havde Bornholms Regionskommune samlet alle kommunens 18 enheder i én forældrebestyrelse, mens Hjørring Kommune havde fordelt de kommunale enheder i to forældrebestyrelser med 12 og 13 enheder i hver. Modsat havde Aalborg Kommune 152 enheder med hver sin forældrebestyrelse og en enkelt forældrebestyrelse med 2 enheder. De fleste selvejende forældrebestyrelser har én enhed under sig. I 2022 omfattede 37 ud af de 400 selvejende forældrebestyrelser 2 til 8 enheder.

Antal enheder pr. kommunal forældrebestyrelse. 2022

 

2022

Enheder pr. forældrebestyrelse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 -11

12-19

 

antal

Kommunale forældrebestyrelser

896

102

46

60

36

41

37

29

23

14

7

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik

Normeringer på forældrebestyrelsesniveau

Det hyppigste normeringstal på forældrebestyrelsesniveau var 3,0 for vuggestuer og 5,9 for børnehaver i 2022. Der var 176 forældrebestyrelser, der havde en normering på 3,0 for vuggestuerne, og 107 børnehaver med et normeringstal på 5,9. I 2022 havde 72 pct. af de samlede 1.218 forældrebestyrelser for vuggestuer normeringer på 3,0 eller derunder, mens 73 pct. af børnehavernes normeringer lå på 6,0 eller under for de tilhørende 1.485 forældrebestyrelser. De laveste normeringstal repræsenterer typisk forældrebestyrelser for børn med særlige behov, der har hjemmel i Dagtilbudsloven.

Normeringer på forældrebestyrelsesniveau for vuggestuer og børnehaver. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/boern7

Kommende lovkrav om minimumsnormeringer

De opgjorte normeringer på kommuneniveau kan ikke anvendes til at sige, i hvilket omfang kommunerne lever op til det kommende lovkrav om minimumsnormeringer. Det skyldes, at der med det kommende lovkrav er besluttet tre korrektioner af opgørelsesmetoden. Korrektionerne omfatter børn under 3 år i børnehave, lederandel samt fraregning af personale ansat for statslig pulje til sociale normeringer. Disse korrektioner er ikke foretaget her, da lovkravet først er gældende fra 1. januar 2024.

De opgjorte normeringer på forældrebestyrelsesniveau kan ikke anvendes til at sige, i hvilket omfang kommunerne lever op til det kommende lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner gældende fra 1. januar 2024. Det skyldes, at lovkravet er fastsat på kommuneniveau. De opgjorte forældrebestyrelsesnormeringer er en del af initiativet om at skabe en større gennemsigtighed på dagtilbudsområdet.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. november 2023 - Nr. 386

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. oktober 2024

Kontakt

Kilder og metode

Normeringstallet er en beregning af de samlede pasningsressourcer på både kommunalt og forældrebestyrelse niveau i forhold til antal børn, og beregnes for kommunale og selvejende daginstitutioner, ved at dividere antal børn med personale, begge i fuldtidsenheder. Det er kun pædagogisk personale som pædagogiske ledere, pædagoger, assistenter mv., der medregnes. Normeringstallet er opgjort som en brutto-normering, hvor personalets samlede opgaver som børnetid, forældresamtaler mv. indgår i opgørelsen, og der tages ikke højde for åbningstider. Hverken for børn eller personale fratrækkes sygdom eller ferie, men for personalet foretages barselskorrektion. Vikarforbrug og støttepersonale indgår også i normeringsberegningen.
Tal for privatinstitutioner opgøres separat, og udgives som statistikken PBOERN dog uden normeringsberegning.
Læs mere om metoden i statistikdokumentationen. Se også emnesiden

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation