Gå til sidens indhold

Relativ fattigdom og indkomstulighed aftog i 2022

Indkomster for personer 2022 indkomstfordeling

I 2022 faldt antallet af personer i relativ fattigdom med 19.100 til 213.900 personer. Det svarer til at 3,7 pct. af den samlede danske befolkning ekskl. udeboende studerende levede i familier med relativ lav indkomst og formue i 2022. I 2021 udgjorde andelen af relativt fattige 4,2 pct. af befolkningen. Faldet i andelen af personer i relativ fattigdom fra 2021 til 2022 på et halvt procentpoint skal primært ses i lyset af den stærke fremgang i beskæftigelsen og den faldende arbejdsløshed i løbet af 2022. Andelen af personer i relativ fattigdom er i 2022 næsten på udgangsniveauet ved målingens start i 2015. Også antallet af børn i aldersgruppen under 18 år i relativ fattigdom faldt fra 53.800 i 2021 til 47.200 i 2022. Det er en reduktion på 12,3 pct. Andelen af børn under 18 år i relativ fattigdom var på 4,2 pct. i 2022 og har været faldende siden 2017, hvor den var højest med en andel på 5,6 pct.

Andel af personer i relativ fattigdomKilde: www.statistikbanken.dk/ifor51

Inflation gav stigning i absolut fattigdom

I forbindelse med den danske Vores Mål opfølgning på FN's verdensmål opgør Danmarks Statistik også den absolutte fattigdom. Lavindkomstgrænsen blev her defineret som halvdelen af medianindkomsten i 2015. Men ved måling af absolut fattigdom følger lavindkomstgrænsen inflationen og ikke indkomstudviklingen som ved måling af den relative fattigdom. Den høje inflation i 2022 betød, at den absolutte fattigdom voksede fra 2,6 pct. i 2021 til 3,0 pct i 2022. Samlet set er den absolutte fattigdom faldet fra 3,6 pct. siden udgangspunktet i 2015.

Indkomstuligheden faldt i 2022, målt ved Gini-koefficienten

Den samlede indkomstulighed, målt ved Gini-koefficienten, har i perioden fra 2015 frem til 2021 været stigende de fleste år, og i 2021 blev Gini-koefficienten for første gang målt til over 30. I 2022 faldt Ginikoefficienten til 29,96. Gini-koefficienten opgør indkomstuligheden, så den ville være 0, hvis alle i et samfund havde samme indkomst, og 100 hvis én person havde alle indkomster.

Udvikling i Gini-koefficient 2015 til 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/ifor41

Disponibel indkomst i 2022 stort set uændret i forhold til året før

Den gennemsnitlige personlige disponible indkomst i 2022 var på 267.300 kr. for personer over 14 år. Målt i løbende priser var den disponible indkomst samlet set på niveau med 2021, hvor den var 267.400 kr. Det uændrede niveau skal ses i lyset af det høje niveau i 2021 som følge af engangsudbetalinger grundet COVID-19 samt et dårligt år på de finansielle markeder 2022, der resulterede i store fald i formueindkomst fra 2021 til 2022, se NYT fra Danmarks Statistik 2023:322. Korrigeres der for inflation, faldt den disponible indkomst opgjort i faste priser fra 2021 til 2022 markant med 7,2 pct.

Indkomstfordeling stærkt påvirket af dårlige finansmarkeder

Høje formueindkomster forekommer især hos personer med de største indkomster, og faldene i formueindkomst i 2022 påvirkede dermed især toppen af indkomstfordelingen. Hos de 10 pct. af befolkningen med de højeste indkomster (10. decil), faldt den gennemsnitlige ækvivalerede disponible indkomst således med 10.800 kr. til 769.800 kr. fra 2021 til 2022, svarende til et fald på 1,4 pct., målt i løbende priser. Når indkomstfordelingen måles, foretages en familieækvivalering, hvor familiens samlede indkomst justeres for de stordriftsfordele, der er ved at bo flere sammen. Beregn din egen ækvivalerede disponible indkomst på www.dst.dk/test-din-indkomst.

Udvikling i gennemsnitlig familieækviavaleret disponibel indkomst fordelt på decilerKilde: www.statistikbanken.dk/ifor32

Fald i formueindkomst påvirker også laveste indkomstdecil

Det store fald i formueindkomsterne påvirker i 2022 imidlertid indkomstudviklingen generelt. Det gælder også i bunden af indkomstfordelingen, der bl.a. omfatter en række selvstændige med virksomhedsunderskud samt personer med negativ formueindkomst som fx kan skyldes tab på aktier. Hos de 10 pct. af befolkningen med de laveste indkomster (1. decil) faldt den gennemsnitlige disponible indkomst målt i løbende priser således med 7.100 kr. fra 95.500 kr. i 2021 til 88.400 kr. i 2022, svarende til et fald på 7,4 pct. Uden effekten fra formueindkomsterne ville gennemsnitsindkomsten for 1. decil være vokset med ca. 2 pct. i forhold til 2021. Den stærke fremgang i beskæftigelsen, der under normale omstændigheder ville trække i retning af en indkomststigning i 1. decil i kraft af højere erhvervsindkomst, har således ikke været tilstrækkelig til at modvirke det store fald i formueindkomsterne fra 2021 til 2022.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. november 2023 - Nr. 398

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

Indkomstulighed,  herunder lavindkomst og relativ fattigdom beregnes på ækvivaleret disponibel indkomst. Den beregnes med udgangspunkt i familiens samlede indkomst efter skat og korrigeres for de stordriftsfordele, som der er ved at bo flere sammen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten